Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12 - 12. lipnja 2017.Objavljeno: 21.06.17.

38. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.) i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada  Dubrovnika“, broj 4/09., 4/10., 3/11., 5/13. i 6/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017., donijelo je­                                                                          

 ­                                                                       

     

R  J  E  Š  E  NJ  E­

o izboru prvog potpredsjednika

Gradskog vijeća­ Grada Dubrovnika­

   ­                                                       

                   

1.    Željko Raguž,  iz Dubrovnika, izabire se za prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­  

 

2.    Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.­                             

 

KLASA: 013-03/17-03/11                                                     

URBROJ: 2117/01-09-17-1­                                                     

Dubrovnik, 12. lipnja 2017.­                                                 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                    

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------