Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12 - 12. lipnja 2017.Objavljeno: 21.06.17.

37. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.) i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada  Dubrovnika“, broj 4/09., 4/10., 3/11., 5/13. i 6/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 12. lipnja 2017., donijelo je­                                                                           

                                                             

                                                                                   

R  J  E  Š  E  NJ  E­

o izboru predsjednika

Gradskog vijeća­ Grada Dubrovnika­

­                                                                                           

                                                    

1.    Marko Potrebica, iz Dubrovnika, izabire se za predsjednika­ Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­

  

2.    Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.­                          

 

KLASA: 013-03/17-03/10                                                   

URBROJ: 2117/01-09-17-1­                                                     

Dubrovnik, 12. lipnja 2017.­                                                

 

Predsjedatelj Gradskog vijeća                                                                                   

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------