Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 13. travnja 2017Objavljeno: 21.04.17.

33. Program obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik za razdoblje od 01.04.- 30.06.2017.

Na temelju članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne  novine“, broj 36/95, 79/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika (“Narodne novine”, broj 8/17) povjerenica Vlade RH donijela je

 

 

P R O G R A M

obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za

Grad Dubrovnik za razdoblje od 01.04.-30.06.2017

 

 

I.OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim   Programom   obavljanja   komunalnih   djelatnost od   lokalnog   značenja   za   Grad Dubrovnik određuje se način, opseg i kakvoća obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti od   lokalnog   značenja   z Gra Dubrovnik,   sukladno   Odluc o   drugi komunalnim djelatnostima   od   lokalnog   znenja   z Gra Dubrovni (“Službeni   glasnik   Grada Dubrovnika, broj 9/10, 2/12.).

 

Programom su obuhvaćene sljedeće djelatnosti:

     održavanje javnih fontana,

     deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija,

     održavanje javnih zahoda,

     održavanje javnih satova,

     održavanje javnih kupališta,

     hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja,

     blagdansko uređenje Grada  i naselja,

     organizacija  i regulacija prometa u mirovanju,

     opskrba trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima,

     održavanje spomenika i spomen obilježja s posebnim naglaskom na Domovinski rat,

     uklanjanje  protupravno  postavljenih predmeta, osiguranje  radova  održavanja i sprječavanja nezakonitog djelovanja na javnim površinama Grada Dubrovnika,

     javno oglašavanje,

     održavanje javne hidrantske mre,

     označavanje naselja, ulica, obala, trgova i zgrada,

     održavanje dječjih igrališta,

     skrb o gradskim golubovima i labudovima,

     nabava materijala za male komunalne poslove po GK i MO,

     nkodljivo zbrinjavanje životinjskih lina,

     rezidba grana visokih stabala,

 

Financiranje komunalnih djelatnosti iz ovog Programa vit će se iz Odluke  o privremenom  financiranju  poslova,  funkcija  i programa  gradskih  tijela i drugih proračunskih  korisnika Grada Dubrovnika  od 01.04.-30.06.2017.  i drugih izvora utvrđenih posebnim propisima

 

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

 

1.   Odavanje javnih fontana

 

Članak 2.

 

Javne  fontane  se  održavaju  počevši  od  vodomjera  do  vodotoka,  i  trebaju  biti  oprane  i očišćene. U troškove održavanja uključen je i trošak za potrošenu vodu.

 

Održavanje fontana odnosi se na one koje nisu u zonama javnog zelenila, a to su:

     fontana na Poljani Paska Miličevića (velika Onofrijeva),

     fontana na Luži (mala Onofrijeva),

     fontana Rendićeva na Brsaljama (Pile),

     fontana židovska (Pile),

     fontana na Gundulićevoj poljani (Amerlingova),

     fontana na Ribarnici,

     fontana na Buži,

     fontana Međed na Pločama,

     fontana Mihanovićeva.

     fontane na Lapadskoj obali (dvije)

     fontana u ulici Š. K. Zvonimira i

     fontana Gradac

     fontana P.Bakića

 

Javne  fontane  na  Šetalištu  kralja  Zvonimira  i  P.Bakića  su  cirkulacijske  te  zahtijevaju održavanje za to postojećeg postrojenja koje se održava po pravilima struke.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija  i programa  gradskih  tijela i drugih  proračunskih  korisnika  Grada Dubrovnika  od 01.04.-30.06.2017 u okviru programa: Groblja, javne fontane i satovi : aktivnost – Fontane, bunari i cisterne

 

Obavljanje: Društvo prijatelja Dubrovačke starine, Čistoća d.o.o. Dubrovnik i odabrani ponuditelji   ---------------------------------------------------prema ugovoru

Procjena troškova:----------------------- 256.000,00 kuna.

 

2.   Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija

 

2.1. Deratizacija javnih povina

 

Članak 3.

 

Deratizacija  je metoda uništavanja  i suzbijanja  opasnih glodavaca.  Provodi  se dva puta u godini uporabom   bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda i sredstava (meka) koje nisu škodljive za ljude i dome životinje. Deratizacija se provodi u razdoblju ožujak - travanj i rujan - listopad.

 

Deratizacijom se obuhvaćaju:

− Nova Mokošica i otvori oborinske odvodnje na području Grada Dubrovnika,

−Elafiti (Koločep, Lopud, Šipan)

− Veliki i Mali Zaton

 

Deratizacija  se  obavlja  i  na  ostalim  javnim  površinama  Grada  Dubrovnika  po  nalogu nadležnog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija  i programa  gradskih  tijela i drugih  proračunskih  korisnika  Grada Dubrovnika  od 01.04.-30.06.2017   u  okviru  programa:  Deratizacija,  dezinsekcija,  kafilerija  -  aktivnost: Deratizacija  i to kako slijedi:

 

Obavljanje: ----------------------- Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Procjena troškova:-------------------------  136.500,00 kuna

 

 

2.2. Dezinsekcija javnih povina

 

Dezinsekcija javnih površina se  obavlja se u razdoblju od 01.04.-30.06.2017.godine. Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija  i programa  gradskih  tijela i drugih  proračunskih  korisnika  Grada Dubrovnika  od 01.04.-30.06.2017   u  okviru  programa:  Deratizacija,  dezinsekcija,  kafilerija  -  aktivnost: Dezinskecija to kako slijedi:

 

Obavljanje: -------------------- Sanitat d.o.o. – Dubrovnik

Procjena troškova ------------------ 135.000 kuna

 

 

2.3. Dezinfekcija javnih površina

 

Članak 4.

 

Dezinfekcija javnih površina obavlja se odmah prema potrebi.

 

Obavljanje: ----------------------- Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Financiranje:---------------------------------- iz cijene usluge.

 

 

2.4. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija objekata, instalacija i površina koje su u vlasništvu komunalnih trgovačkih društava

 

Članak 5.

 

Komunalna  trgovačka društva u vlasništvu Grada Dubrovnika  snose troškove za provedbu mjera obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kako slijedi:

     Vodovod Dubrovnik d.o.o. u objektima i instalacijama vodovoda i kanalizacije,

     Čistoća Dubrovnik d.o.o. na odlagalištima otpada,

     Boninovo Dubrovnik d.o.o. na grobljima Grada Dubrovnika,

     Libertas Dubrovnik d.o.o. u objektima i sredstvima javnog prometa,

     Sanitat Dubrovnik d.o.o. na tržnicama na malo i parkiralištima i

     Vrtlar d.o.o. Dubrovnik na svojem području ( rasadnici i sl. ).

 

 

3.   Odavanje javnih zahoda

 

Članak 6.

 

Održavanj javnih  zahoda  obuhvaća   održavanj u  funkcionalnom   i  ispravnom   stanju vodovodne,  kanalizacijske,  električne  i ventilacijske  instalacije,  te održavanjčistoće koja mora udovoljavati propisanim sanitarnim i higijenskim normama.

 

 

Članak 7.

 

Javni zahodi na Pilama i Ribarnici održavaju se tokom cijele godine, a u sezoni i javni zahodi na Kolorini, Štikovici i u Trstenom.

 

 

Članak 8.

 

U razdoblju  od 01.04.-30.06.2017  zahodi Pile i Ribarnica  otvoreni  su od 08:00 do 22:00 sata.

 

Nisu planirana sredstva za održavanje javnih zahoda na Pilama i Ribarnici  jer iste održava i naplaćuje Čistoća d.o.o. Dubrovnik. Javni zahodi u Kolorini, Štikovici i Trstenom su sezonskog karaktera, te će se održavati po potrebi i posebnom nalogu.

 

Obavljanje: --------------------------------------Čistoćad.o.o.

Procjena troškova-------------------------- 0,00 kuna.

 

 

4.Održavanje javnih satova

 

Članak 9.

 

Održavanje javnih satova odnosi se na:

     javni sat na Zvoniku u povijesnoj gradskoj jezgri,

     javni sat kod okretišta autobusa u Novoj Mokošici,

     javni sat kod pošte u Lapadu

     javni sat na Pilama.

     Javni sat na zelenoj površini kod stanice Lapad

 

Održavanje javnih satova obavlja se tako da:

     satni mehanizam bude ispravan,

     ostale pripadajuće instalacije budu uredne i ispravne,

     sat bude uredno osvijetljen,

     sat bude točno ugen, uključujući sezonske promjene.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija  i programa  gradskih  tijela i drugih  proračunskih  korisnika  Grada Dubrovnika  od 01.04.-30.06.2017   u  okviru  programa: Groblja, fontane i satovi Aktivnost: Javni satovi

 

Obavljanje:

Društvo prijatelja dubrovačke starine  i odabrani ponuditelji ----- prema ugovoru

Procjena troškova:----------------------------10.000,00 kuna.

 

 

5. Odavanje javnih kupališta i plaža

 

Članak 10.

 

Održavanje javnih kupališta i plaža  provodi se u razdoblju od 01.04.-30.06.2017. i to na plažama i kupalištima koje se nalaze na području Grada Dubrovnika. Održavanjem su obuhvaćene slijedeće plaže i kupališta:

     plaža i kupališta na području Grada

     plaže i kupališta na Elafitima (Koločep, Lopud, Šipan)

     plaža i kupalište u Lozici

     plaža i kupalište u Trstenom

     plaža i kupalište u Zatonu

     plaža i kupalište u Brsečinama

 

 Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija  i programa  gradskih  tijela i drugih  proračunskih  korisnika  Grada Dubrovnika  od 01.04.-30.06.2017   u  okviru  programa: Javne zelene površine, Čistoća javnih površin i Javne površine i to kako slijedi:

 

Obavljanje: ----------------------- Vrtlar d.o.o., Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Frendy d.o.o.

Procjena troškova:-------------------------1.072.500,00 kuna

 

 

6.   Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja - kafilerija

 

Članak 11.

 

Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja obuhvaća:

   hvatanje pasa, mačaka i ostalih lutalica,

   cijepljenje, čuvanje i hranidbu uhvaćenih lutalica,

   udomljavanje uhvaćenih pasa i mačaka lutalica,

 

  Ova se djelatnost provodi neprekidno tijekom cijele godine.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija  i programa  gradskih  tijela i drugih  proračunskih  korisnika  Grada Dubrovnika  od 01.04.-30.06.2017. u okviru programa: Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija, - aktivnost: Kafilerija

 

Obavljanje: ---------------------------------------  Sanitat d.o.o.

Procjena troškova:-------------------------174.000,00 kuna.

 

 

7. Blagdansko uređenje  Grada  i naselja

 

Članak 12.

 

Blagdansko   urešavanj Grada   Dubrovnika   provodi   s prema   naputku   o   prigodnom blagdanskom  urešavanju  Dubrovnika  ("Službeni  glasniGrada Dubrovnika",  broj 1/95.) i sukladno aktualnim odlukama Grada Dubrovnika.

Za radove iz ovog članka  nisu planirana su sredstva u proračunu Grada   Dubrovnika u razdoblju 01.04.-30.06.2017.

 

Obavljanje: ---------- odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova:-------------------------- 0,00 kuna.

 

 

8.  Organizacija prometa u mirovanju

 

Članak 13.

 

Organizacija prometa u mirovanju obuhva poslove na naplati parkiranja vozila na javnim parkiralištima, te uklanjanje i blokiranje nepropisno parkiranih vozila i mopeda.

 

Obavljanje: ----------------------- Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Financiranje:---------------------------------- iz cijene usluge.

 

 

9. Opskrba trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika  posebnim vozilima

 

Članak 14.

 

Opskrba   trgovina    građan unuta povijesne   jezgr Grada   Dubrovnika   obavlj selektrovučnim prijevoznim sredstvima.

 

Obavljanje: ----------- odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Financiranje:---------------------------------- iz cijene usluge.

 

 

1.      Održavanje spomenika i spomen obilježja s posebnim naglaskom na Domovinski rat

 

Članak  15.

 

Ova djelatnost  obavlja se tijekom godine s posebnim  naglaskom  na dane uoči blagdana i obljetnica iz Domovinskog rata.

 

Za  radove  iovog  članka planirana su sredstva u Odluci o privremenom  financiranju poslova funkcij i  programa   gradskih   tijela   i  drugi proračunski korisnika   Grada Dubrovnika od 01.04.-30.06.2017. u okviru programa: Komunalni poslovi po posebnim odlukama-aktivnost  Uređenje  spomenika  spomen  obilježja  Domovinskog  rata  to  kako slijedi:

 

Obavljanje: ----------------------------------------  Vrtlar d.o.o.

Procjena troškova:----------------------------10.000,00 kuna.

 

 

11. Uklanjanje  protupravno  postavljenih predmeta, osiguranje  radova  održavanja i sprjavanja nezakonitog djelovanja na javnim površinama Grada Dubrovnika

 

Članak 16.

 

Ova  se  djelatnost  obavlja  temeljem  Odluke  o  komunalnom  redu  Grada  Dubrovnika,  a izvava se rješenjem komunalnog redarstva.

 

Za  radove  iovog  članka  planirana  su  sredstva  u    Odluci  o  privremenom  financiranju poslova funkcij i  programa   gradski tijela   i  drugi proračunski korisnika   Grada Dubrovnika od 01.04.-30.06.2017. u okviru programa: Komunalni poslovi po posebnim odlukama-aktivnost: Uklanjanje  protupravno postavljenih predmeta i vozila  i to kako slijedi:

 

Obavljanje: ------------ odabrani ponuditelj prema ugovoru.

Procjena troškova:----------------------------32.000,00 kuna.

 

 

12. Javno oglašavanje

 

Članak 17.

 

Javno plakatiranje i oglašavanje te postavljanje reklamnih panoa obavlja se na posebnim, za to određenim mjestima tzv. publicitetima.

 

Obavljanje: ----------------------- Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Financiranje:--------------------------------iz cijene usluge

 

 

13. Održavanje javne hidrantske mreže

 

Članak 18.

 

Hidrantsku mru potrebno je držati uvijek u potpuno ispravnom stanju.

 

Obavljanje:------------------------  Vodovod Dubrovnik

Financiranje:------------------------  iz cijene usluge

 

 

14. Označavanje naselja, ulica, obala, trgova i zgrada

 

Članak 19.

 

Ova djelatnost obuhvaća:

− postavljanje i održavanje oznaka (ploča) naselja,

− dizajniranje, postavljanje i održavanje oznaka trgova, obala, zgrada i ulica.

 

Ova se djelatnost obavlja tako da sve oznake budu uvijek u urednom stanju i lako uočljive. Sredstva potrebna za izvršenje radova iz ovog članka osigurana su u  Odluci o privremenom financiranju  poslova,  funkcija  i programa  gradskih  tijela  i drugih  prorunskih  korisnika Grada     Dubrovnika     od     01.04.-30.06.2017.     unutar     programa:     Javne     površine- aktivnost: Označavanje ulica i trgova

 

Obavljanje: ----------- odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova:-------------------------- 20.000,00 kuna.

 

 

15.Održavanje djjih igrališta

 

Članak 20.

 

Održavanje obuhvaća:

   održavanje čistoće,

   održavanje zelenila,

  održavanje staza,

   nadzor nad stanjem diječjih igrališta

   održavanje opreme.

 

Za  radove  iovog  članka planirana  su  sredstva  u    Odluci  o  privremenom  financiranju poslova funkcij i  programa   gradski tijela   i  drugi proračunski korisnika   Grada Dubrovnika  od  01.04.-30.06.2017.  u  okviru  programa: Javne zelene površine i Čistoća javnih površina i to kako slijedi:

 

Obavljanje: ----------------------------------------  Vrtlar d.o.o. Dubrovnik i Čistoća Dubrovnik

Procjena troškova:-------------------------- 57.000,00 kuna.

 

 

16.  Skrb o gradskim golubovima i labudovima

 

Članak 21.

 

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća:

− liječenje bolesnih golubova i labudova,

− hranidbu golubova i labudova.

 

Golubovi se hrane svaki dan s 10 kg posebne hrane za tu svrhu, a labudovi s 5 kg.

 

Ostala  skrb o golubovima  i labudovima  obavlja  se po potrebi,  u nastojanju  da oni budu zdravi, a uginuli se odmah uklanjaju.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija  i programa  gradskih  tijela i drugih  proračunskih  korisnika  Grada Dubrovnika  od 01.04.-30.06.2017. u okviru programa: Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija, - aktivnost: Hranjenje golubova  i to kako slijedi:

 

Obavljanje: ----------------------- Sanitat d.o.o. - Dubrovnik.

Procjena troškova:-------------------------- 9.000,00 kuna.

 

 

17. Nabava materijala za male komunalne poslove po GK i MO

 

Članak 22.

 

Obavljanje: ------------------odabrani izvoditelj-po ugovoru

Procjena troškova:-------------------------- 0,00 kuna.

 

 

18. Neškodljivo zbrinjavanje životinjskih lina

 

Članak 23.

 

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija  i programa  gradskih  tijela i drugih  proračunskih  korisnika  Grada Dubrovnika  od 01.04.-30.06.2017   u  okviru  programa: Komunalni poslovi po posebnim odlukama  Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla

 

Obavljanje: ------------------odabrani izvoditelj-po ugovoru

Procjena troškova:----------------------------22.000,00kuna

 

 

19. Rezidba grana visokih stabala

 

Članak 24.

 

Obavljanje:---------------------------- Vrtlar d.o.o.

Procjena troškova:------------------ 0,00 kuna

 

 

Članak 25.

 

REKAPITULACIJA RASHODA

 

 

OPIS RADOVA 01.04.-30.06.2017.                                                            IZNOS

 

1.      Održavanje javnih fontani                                                                256.000,00 kuna

2.      Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija                                   271.500,00 kuna

3.      Održavanje javnih zahoda                                                                   0,00 kuna

4.      Održavanje javnih satova                                                                      10.000,00 kuna

5.      Održavanje javnih kupališta i plaža                                       1.072.500,00 kuna

(sredstva su osigurana u okviru programa:

Čistoća javnih površina, Javne zelene površine

i javne površine)                                             

6.      Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja-kafilerija                   174.000,00 kuna

7.      Blagdansko uređenje grada i naselja                                                   0,00 kuna

8.      Organizacija prometa u mirovanju                                         (iz cijene usluge)

9.      Opskrba trgovina i građana unutar povijesne

jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima                         (iz cijene usluge)

10.  Održavanje spomenika i spomen obilježja s posebnim

naglaskom na Domovinski rat                                                   10.000,00 kuna

11.  Uklanjanje vozila i protupravno postavljenih predmeta

osiguranje radova održavanja i sprječavanja nezakonitog

djelovanja na javnim površinama Grada Dubrovnika                   32.000,00 kuna

12.  Javno oglašavanje                                                                  (iz cijene usluge)

13.  Održavanje javne hidrantske mreže                                       (iz cijene usluge)

14.  Označavanje, naselja, ulica, obala, trgova i zgrada                     20.000,00 kuna

15.  Održavanje dječjih igrališta                                                              57.000,00 kuna

(sredstva su osigurana u okviru programa:

Čistoća javnih površina, Javne zelene površine)                         

16.  Skrb o gradskim golubovima i labudovima                                     9.000,00 kuna

17.  Nabava materijala za male komunalne poslove po GK i MO                 0,00 kuna

18.  Neškodljivo zbrinjavanje životinjskih lešina                                   22.000,00 kuna

19.  Rezidba grana visokih stabala                                                               0,00 kuna

SVEUKUPNO                                                                           1.934.000,00 kuna

 

 

III.  IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 26.

 

Financiranje radova iz članaka 2. do 26., u razdoblju od 01.04.-30.06.2017.godine  vršit će se iz slijedih izvora:

1. Prorunskih sredstava                                                      1.934.000,00 kuna

2. Iz cijene usluge

UKUPNO                                                                                 1.934.000,00 kuna

 

 

IV.  PROVEDBA PROGRAMA

 

Članak 27.

 

Vrijednost  pojedinih radova  iz ovog  Programa utvrđena je na  temelju nužnih i redovnih potreba i prosjnih cijena takvih radova za razdoblje 01.04.-30.06. iz prethodne godine.

 

 

Članak 28.

 

Naredbodavac za realizaciju Programa je Povjerenica Vlade RH za Grad Dubrovnik.

 

Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit će Povjerenica Vlade RH za Grad Dubrovnik, uz usuglašavanje sa nadlnim komunalnim poduzima i pravnim osobama koje obavljaju komunalne djelatnosti na temelju javnog natječaja

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

 

Ovaj program stupa na snagu danom objave u Službenom  glasniku Grada Dubrovnika i provodit će se za razdoblje od d 01.04.-30.06.2017.godine.

 

 

KLASA: 363-01/17-09/06

URBROJ: 2117/01-13-17-6

Dubrovnik, 13. travnja 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------