Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 13. travnja 2017Objavljeno: 21.04.17.

32. Program održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01.04. - 30.06.2017. godine

Na temelju članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne  novine”, broj  26/03-pročišćeni tekst, 36/95, 79/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,     178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) Rješenja o imenovanju Povjerenice Vlade RH za obavljanje poslova iz nadleženosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika (“Narodne novine” broj 8/17) Povjerenica Vlade Republike Hravatske za Grad Dubrovnika donijela je

 

 

P  R  O  G  R  A  M

održavanja komunalne infrastrukture  

za razdoblje od  01.04. - 30.06.2017 godine

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim programom  utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja  komunalne  infrastrukture  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima  za razdoblje od 01.04.-30.06.2017.godine i to za:

     odvodnju atmosferskih voda,

     održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

     održavanje javnih površina,

     održavanje nerazvrstanih cesta

     održavanje groblja,

     održavanje javne rasvjete.

 

Financiranje održavanja komunalne infrastrukture iz ovog Programa obavljat će se iz:

     komunalne naknade lanak 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu) koja je prihod  proruna  Grada  Dubrovnika  i namijenjena  je za financiranje  navedenih komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka;

     boravišna pristojba

     ostalih prihoda za posebne namjene-Hrvatske vode

     tekuće pomoći- Županijska uprava za ceste

     opći primici-nenamjenski prihodi.

 

 

Članak 2.

 

Program  se temelji  na stvarnim  potrebama  održavanja  objekata  i uređaja  iz članka  1. na području Grada Dubrovnika i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

 

 

 

II. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Članak 3.

 

Odvodnja atmosferskih voda, na području Grada Dubrovnika, sastavni je dio obavljanja komunalne  djelatnosti  odvodnje  i  pročišćavanja  otpadnih  voda  (Članak 3. stavak 1. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu).

 

U razdoblju od 01.04.-30.06.2017. godine za održavanje postojećeg sustava atmosferske odvodnje na podrju Grada Dubrovnika, potrebno je izdvojiti određena sredstva kako bi isti bio u stanju funkcionalne sposobnosti. Sastavni dijelovi sustava su slivnici, rešetke, otvoreni i zatvoreni kanali za atmosfersku odvodnjuCestovni jarci i slivnici održavaju se tako da u svakom  trenutku  mogu  primiti  količinu  oborina  za koju su projektirani,  pa se u tu svrhu redovito čiste i popravljaju. Čišćenje se obavlja:

 

− u ZONI  A – najmanje dva puta tjedno,

− u ZONI  B - najmanje jednom tjedno,                                                                                 

− u ZONI C –najmanje jednom u 15 dana,

− u ZONAMA D, E i F -prema potrebi

 

U tijeku vremenskih nepogoda i nakon njih obvezno je izviti pregled i čišćenje.

Za radove iz članka 3. planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od

01.04.-30.06.2017 u okviru programa: Slivnici,rešetke i oborinski kanali.

 

Obavljanje: -------------------------------       Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Procjena troškova : --------------------        300.000,00 kuna.

 

 

 

III.  ODRŽAVANJE  ČISTE  U  DIJELU  KOJI  SE  ODNOSI  NA  ČIŠĆENJE  JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 4.

 

Održavanje    čistoće  obuhvaća  ručno  pometanje  i strojno  čišćenje  javnih  povina.  To se obavlja na sljedi način:

     ručno pometanje  i strojno čišćenje vrši se na cijelom podrju  Grada Dubrovnika, koje se dijeli na zone, te se obavlja prema dinamici danog u članku 5.;

     ručno  i  strojno  pranje  javnih  povina  odnosi  se  na  pranje  kamenih  pločnika  u povijesnoj gradskoj jezgri i Ulice Š. K. Zvonimira, pranje kolnika na gradskim prometnicama i pranje odlagališta kućnog otpada;

     ručno čišćenje odvodnih jaraka i slivnika u pješačkim zonama provodi se sukladno čišćenju pripadajuće površine;

     prnjenje,  čišćenje,  pranje  i  održavanje  košarica  za  otpad  obavlja  se  sukladno čišćenju pripadajuće površine, a dotrajale košarice potrebno je zamijeniti;

     uklanjanje trave i korova vi se na svim javnim površinama Grada Dubrovnika.

 

 

Glede čišćenja javnih površina područje Grada Dubrovnika dijeli se na:

 

ZONU A, koja obuhvaća:

Svjavno  prometne  povine  unutar  gradskih  zidina,  Brsalje,  Pile,  Ploče,  Iza Grada,  Uz Posat, Dr. A. Starčevića, Branitelja Dubrovnika, Š. K. Zvonimira (šetnica), Kralja Tomislava, Obalu Stjepana Radića, Obalu pape Ivana Pavla II, A. Hebranga, Splitski put, N. Tesle, Put od  Republike,  Vukovarsku,  V. Nazora, I.  Vojnovića,  Od  Batale,  Zagrebačku  ulicu,  P. Krimira IV, F. Supila (do Viktorije), P. Čingrije, Liechtensteinov put (do naselja Gorica), M. Perića, D. Alighierija, P. Bakića, spoj ulica Iza Grada i Zagrebačke, Izmeñu vrta, Ulicu V. Bukovca, Masarykov put, N. i M. Pucića, Sv. Đua,  Miletićevu, B. J. Jelačića, Između tri crkve, V. Lisinskog ( od Orsana do Ćira Carića ), Ćira Carića, Lapadska obala ( od Batale do FTVT ) i M. Bratoša.

 

ZONU B, koja obuhvaća:

Lapadsku obalu (od FTVT do kraja ulice), Od sv. Mihajla, I. Matijaševića, Don F. Bulića, Zlatni potok, Kneza Branimira, G. Rajčevića, Goricu sv. Vlaha, S. Cvijića, Od gaja, Dr. V. Mačeka, P.  Hektorovića, M.Marojice, I. Meštrovića, Kardinala Stepinca (do ulice P. Svića), Dr.  A. Šercera, M. Vodopića,  UTabor,  Padre  Perice,  Kunsku,  Sustjepansku, Sunčanu i vidikovce (Nuncijata i Belvedere ). Ulice i prometnice oko pomorskog fakulteta i srednje pomorske škole i to:   I. Zajca, V. Lisinskog (od Ćira Carića do kraja), Rijka i Bokeljska. Nadalje Hvarsku, spojnu ulicu P. Hektorovića – Liechtensteinov put, Put žrtava s Dakse, Ulicu II Dalmatinske brigade, prostor nasuprot Ville Palme, Baltazara Bogošića, P.Budmanija, Cavtatsku (ispod P. Krimira IV), Put od Bosanka (ispod P. Krimira IV), Don Iva Bjelokosića i Marijana Blaževića.

 

ZONU C, koja obuhvaća

F. Supila (od Viktorije do Orsule), I. Dulčića, S. S. Kranjčevića, Volantinu, A. G. Matoša, Liechtensteinov put (od naselja Gorica do kraja), Od Bosanke ( iznad P. Krimira IV ), Od Srđa, J. Pupačića, Zrinsko-Frankopansku (do Zagrebke), M. Marulića, U Pilama, Od Tabakarije Cavtatsku ( iznad P. Krešimira IV ), Od Nuncijate, Šipčine, petlju P. Bakića – D8, Janjinsku, Grebenska, P. Zoranića, Trogirsku i A. Bošković.

 

ZONU D, koja obuhvaća:

Sve ostale javne prometne povine koje nisu obuhvaćene zonama A, B i C, a nalaze se na području od Orsule do Kantafiga.

 

ZONU E, koja obuhvaća:

Naselja  Mokošica  (Nova  i Stara),  naselja  u Rijeci  dubrovačkoj,  Zaton,  Orašac,  Trsteno  i Brsečine

 

  ZONU F, koja obuhvaća:

Naselja Koločep, Lopud, Suđur, Luka Šipanska, Gromača, Kliševo, Mrčevo, Mravinjac, Rica, Ljub, Dubravica, Osojnik i Bosanka.

 

 

 

Ručno pometanje i strojno čišćenje javnih površina

 

Članak 5.

 

Ručno pometanje i strojno čišćenje javnih površina na području Grada Dubrovnika obavlja se prema slijedećoj dinamici:

 

 

01.04.-30.06.2017.

 

ZONA                   Pometanje ručno/strojno

 

A                 svaki radni dan s tim da i poslije podne radi 3 čista i nadzor, a nedjeljom i     

                   blagdanima 6 čista i nadzor cijeli dan

 

B              tri puta tjedno

 

C              jednom tjedno

 

D              jednom tjedno

 

E             svaki dan osim nedjelje sa 5 radnika s tim da isti obavljaju sve komunalne poslove

 

F            svaki radni dan sa 5 radnika s tim da isti obavljaju sve potrebne komunalne poslove

 

 

Pometanje javnih površina obuhva i pometanje odlagališta kućnog otpada kao i pometanje autobusnih postaja. Autobusne postaje na cesti D-8 i Županijskim cestama metu se jednom tjedno.

 

Ručno i strojno pranje javnih površina

 

Članak 6.

 

Javno prometne površine unutar gradskih zidina peru se ručno i to: Uz Jezuite , Gundulićeva poljana, Bunićeva poljana, Poljana M. Držića, Pred Dvorom, Luža, Zeljarica, Placa, sve ulice sjeverno od Place do ulice Prijeko i Ulice od Puča uključivši i njih, R. Boškovića (cijela), Zlatarska, Peline (od Zlatarske do Boškovićeve), sve ulice južno od Place do početka stuba, Široka, Poljana P. Miličevića i Izmeñu vrata od Pila.

 

Javno  prometne  povine  peru  se  pred  blagdane  i  po  potrebi,  a  po  nalogu  nadležnog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Dubrovnika.

 

Ostale javno prometne površine Grada Dubrovnika peru se ručno ili auto cisternom, prema potrebi, a po nalogu nadlnog Upravnog odjela za komunalno  gospodarstv Grada Dubrovnika.

 

Strojno pranje (pericom) javno prometnih povina unutar gradskih zidina provodi se na slijedećim  površinama:  Svetog  Dominika,  Placa,  ulaz  sa  Pila,  a  na  ostalom  gradskom području na slijedećim površinama: Pile, Brsalje i Šetalište kralja Zvonimira.

 

 

Članak 7.

 

Za radove iz članka 4., 5. i 6. planirana su sredstva  Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 01.04.-30.06.2017. u okviru programa: Čistoća javnih povina.

 

Obavljanje: ---------------------------------------------       Čistoća d.o.o. - Dubrovnik.

Procjena troškova : ---------------------------------          2.370.000,00 kuna.

 

 

 

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  

Članak 8.

 

Održavanje javnih zelenih površina posebno se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pjeških zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova i javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste po posebnom zakonu.

 

Održavanje zelenih javnih povina

 

Osnovno   održavanj zelenih   javnih   povina obavlja se  na cijelo područj Grada

Dubrovnika, koje se dijeli na zone (A, B, C, D i E) prema potrebnom intenzitetu održavanja.

 

Ova djelatnost  obavlja  se po pravilima  struke,  tako  da zelenilo  udovoljava  funkcijskim  i estetskim kriterijima.

  

Zona  A

 

       Park na Pločama

       Park pod mostom na Pločama

       Park u Posatu – u Pilama

       Skverovi Pile – Iza Grada

       Park uz Posat

       Zelena površina u Zagrebačkoj ulici – iznad Vatrogasaca

       Zelenilo na Buži

       Park Gradac

       Zelena površina ispred groblja “Boninovo”

       Zelenilo uz Splitski put ( ispod groblja ) i zapadno od mosta do FINE

       Skverovi kod Doma zdravlja

       Park Bad Homburg

       Skverovi na križanju  ulica V. Nazora i Puta od Republike

       Zelenilo uz Put dr. Ante Starčevića

       Zelene površine u Vukovarskoj ulici -  kod bivše vojarne

       Vukovarska ulica – novi otoci

       Park na križanju Vukovarske i Ulice dr. Ante Starčevića

       Nova šetnica između Atlant centra i zgrade Grawe

       Skverovi na raskrižju semafori – Lapad stanica

       Skverovi u Novoj ulici kod hotela Stadion

       Park na Obali Nikole Tesle

       Skverovi na Obali Nikole Tesle

       Skverovi oko parka u Gružu

       Park Luja Šoletića

       Zeleni pojas Kantafig – hotel “Petka”

       Skverovi na Solskoj bazi

       Drvored česvina na Obali pape Ivana Pavla ll

       Zelenilo ispred crkve u Gružu

       Park kod Orsana na Batali

       Skverovi – raskrižje Ilijina glavica,spoj A. Hebranga i Vladimira Nazora i zelenilo uz Ulicu Vladimira Nazora do Vodovoda

       Zelene površine u Čokolinu

       Zelene površine u blizini Pomorskog fakulteta

       Zelenilo na Putu I. Vojnovića

       Zelenilo uz Ulicu kralja Tomislava

       Zelena površina oko parkirališta u Ulici Ivana Meštrovića

       Zelenilo uz Ulicu M. Bratoša – Orsan – Gradski kotar – pošta Lapad

       Zelene površine na Šetalištu kralja Zvonimira – od pošte do uvale Lapad

       Zelenilo na križanju Ulice kralja Tomislava i Kardinala Stepinca

       Skverovi na Putu Ćira Carića

       Park na Putu Marka Marojice

       Zelene površine kod igrališta u Hladnici       

       Zelenilo na spoju P. Bakića i D-8 – Petlja

       Park u Pejtonu

 

Zona  B

 

       Zelena površina oko zgrade „Pentagon“

       Zelenilo u Ulici D. Alghieri

       Bogišićev park

       Zelenilo uz Ulicu žrtava s Dakse

       Zelenilo uz Put Mata Vodopića

       Zelena površina uz novu šetnicu u Solitudu

       Zelena površina uz Ulicu Josipa Kosora – drvored ljutih naranača

       Zelenilo kod GK Lapad

       Zelena površina u Ulici Petra Zoranića

       Zelene površine uz Riječku ulicu

       Park u Ulici Padre Perice

       Zelene površine oko parkirališta u Ulici Stjepana Cvijića

       Zelena površina u Sinjskoj ulici

       Zelene površine oko igrališta na Montovjerni

       Zelena površina uz magistralu na Nuncijati

 

Zona  C

 

     Zelenilo iznad kupališta Ploče

     Park pod Lovrijencem

     Park ispod Boninova

     Zelenilo ispred Domouprave

     Zelena površina kod stambenog niza „Mihajlo“

     Zeleni otoci sa živicom i oleandrima uz Ulicu od Batale do semafora Lapad

     Zelenilo uz Ulicu Ivana Zajca – od benzinske pumpe do Orsana

     Površina Pile-usjek uz Posat (bivša meteorološka stanica )

 

Zona  D

 

     Zelene površine u Komolcu

     Zelena površina na križanju Ulice F. Supila i Ulice Vlaha Bukovca

     Trg oružja

     Zeleni pojas oko Minčete

     Zelene površine u Ulici Andrije Hebranga

     Park u Ulici od Gale

     Javne zelene površine u naselju „Gorica  l „

     Javne zelene površine u naselju „Gorica  lI „

     Zelene površine  iznad Sportske dvorane – padina od nogostupa do Ulice Iva Vojnovića

     Zelene površine uz Liechtensteinov put

       Zelene površine između magistrale i Vinogradarske ulice

       Zelene površine između Vinogradarske ulice i Ulice od izvora

       Zelene površine između magistrale i Ulice Bartola Kašića

       Zelene površine između Ulice Bartola Kašića i Ulice od izvora

       Zelene površine između Ulice od izvora i Ulice Marina Kneževića

     Zelene površine između Ulice Marina Kneževića i Ulice između dolaca

     Zelena površina kod spomenika u Staroj Mokošici

     Zelena površina kod spomenika na Osojniku

     Vidikovac – Belvedere

     Postaje Križnog puta na Srđu

 

Zona   E

 

     Zelene površine oko spomenika na otoku Daksi

     Javne zelene površine na otoku Lopudu

     Javne zelene površine na otoku Šipanu – Luka Šipanska

     Javne zelene površine na otoku Šipanu – Suđurađ

     Javne zelene površine na otoku Koločepu

     Javne zelene površine u Velikom i Malom Zatonu

     Javne zelene površine u Orašcu

     Javne zelene površine u Trstenom

     Javne zelene površine u Dubravici

     Javne zelene površine u Brsečinama

     Javne zelene površine na Gromači

     Javne zelene površine u Ljubaču

     Javne zelene površine na Kliševu

     Javne zelene površine u Mrčevu

     Javne zelene površine u Riđici

     Javne zelene površine na Bosanki

     Javne zelene površine u Petrovu selu i

     Ostale javne zelene površine na gradskom i širem gradskom području

     po nalogu ovlaštene osobe.

 

Čišćenje javnih zelenih površina obavlja se :

 

     u zoni  A     svakim radnim danom

     u zoni  B     tri puta tjedno

     u zoni  C     dva puta tjedno

     u zoni  D     jednom tjedno

     u zoni  E     Elafiti i Zaton jednom godišnje, a ostale po nalogu.      

 

Osnovno održavanje sadrži osobito:

   orezivanje i čišćenje nasada,

  okopavanje i prihranjivanje nasada obavlja se u zoni A četiri, zoni B tri, zoni C   dva  i zoni D i E jedan put godišnje,

   proljetno okopavanje nasada

   okopavanje - plijevljenje nasada,

   zalijevanje nasada,

   tretiranje nasada zaštitnim sredstvima,

   uklanjanje štetnika,

   košenje travnjaka,

   obnovu i popunu nasada,

  sezonsku sadnju cvijeća,

   orezivanje zelenila u profilu prometnica

   uklanjanje i odvoz bilja/drveća koje smeta prometu i javnoj rasvjeti,

   održavanje i čišćenje vodnjaka i fontana na zelenim javnim povinama,

   održavanje i čišćenje staza, puteljaka i ostalih površina u sastavu javnih zelenih površina,

   održavanje (pražnjenje, čišćenje, pranje, zamjena) košarica za otpatke u sastavu javnih zelenih površina,

   nadzor nad zelenim javnim povinama, poglavito nad biljem,

  čišćenje perivoja i drugih javnih površina, staza i košarica, te odvoz ostataka na

  odlagalište i manje građevinske zahvate.

  održavanje sistema za automatsko navodnjavanje na javnim zelenim površinama

  novo uređenje zelene površine na raskrižju Ilijina glavica

   suzbijanje širenja zarazne bolesti Palmine crvene pipe

 

 

Članak 9.

 

Orezivanje i čišćenje nasada, živica i trajnica obavlja se dva puta u godini uz poštivanje pravila struke, sklada i estetike.

 

Orezivanje i čišćenje gustog sklopa grmlja koje zahtijeva radikalniju rezidbu, nasada gdje dominira grmlje, mjovitog nasada drveća i naraslog grmlja, te starijeg drva s rijetkim prirastom obavlja se jednom u godini uz poštivanje pravila struke.

 

Proljetno okopavanje nasada s prihranjivanjem (mineralnim ili prirodnim gnojivom) obavlja se jednom u godini.

 

Okopavanje nasada ovisi o vrsti nasada na pojedinoj  zelenoj  povini i obavlja se prema potrebi.

 

Nasadi se zalijevaju prema potrebi, a najmanje u takvom opsegu koji sprječava njihovo propadanje. Učestalost zalijevanja ovisi o vrsti nasada i količini oborina tijekom godine.

 

Nasadi se tretiraju dva puta u godini zaštitnim sredstvima za suzbijanje biljnih bolesti. Skidanje štetnika (borova prelca i dr.) obavlja se mehanički ili ručno jednom u godini, te potrebi.

 

Travnjaci se kose po potrebi, što ovisi o klimatskim prilikama tijekom godine. Sezonska sadnja cvijeća obavlja se dva puta u godini (u prolijeće i jesen ).

 

Zamjena, obnova i popuna nasada odgovarajućim  biljnim fondom obavlja se po potrebi i Ugovoru,  a  iznimno  po  nalogu  nadlnog  Upravnog  odjela  za  komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 10.

 

Dodatno  održavanje  zelenih  javnih  površina  obuhva  :  održavanje  izgradnju  zidića, podzida  zidova,  koje  se  obavlja  prema  potrebi  i  prema  posebnom  programu,  zatim održavanje i bojenje ograda, rukohvata i vrtnih vrata, popravak i bojenje klupa za odmor.

 

 

Članak 11.

 

Za radove iz članka 8., 9., i 10. planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 01.04.-30.06.2017. u okviru programa: Javne zelene povine i to kako slijedi:

 

Obavljanje: -----------------------------------------    Vrtlar d.o.o.

Procjena troškova:---------------------------------     2.300.000,00 kuna.

 

V. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Članak 12.

 

Održavanje nerazvrstanih cesta zni održavanje površina kojima se koristi za promet po bilo kojoj  osnovi  i koje  su pristupačne  većem  broju  korisnika,  a nisu  razvrstane  ceste  prema posebnim propisima, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

 

 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta s opremom

 

Članak 13.

 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

       održavanje opreme (rampe, ograde, stupići) i prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama,

       nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta,

       održavanje kolnika,

       održavanje rubnjaka i staza,

       održavanje površina koje služe za promet po bilo kojoj osnovi i pristupne su većem broju korisnika i

       održavanje nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim cestama.

 

2. Održavanje opreme i prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama

 

Članak 14.

 

Oprema   i  prometn signalizacija   na   nerazvrstani cestam održav s na   slijedi nin:

       oštećene odbojne i druge ograde i stupiće na prometnicama treba popraviti najkasnije tri dana od dana nastanka oštećenja,

       odbojne i druge ograde treba redovito ličiti i održavati urednim,

       oznake na kolniku (vodoravna prometna signalizacija) obnavljaju se najmanje jednom u godini i to najkasnije do kraja mjeseca svibnja,

       oznake na kolnicima u raskrižjima na kojima su postavljeni semafori i na kolnicima prometnica oko škola, obnavljaju se po potrebi u dogovoru s Upravnim odjelom za promet, stanogradnju i razvojne projekte Grada Dubrovnika,

       okomita prometna signalizacija dopunjuje se prema potrebi.

       održavanje semafora prema ugovoru.

 

3. Nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta

 

Članak 15.

 

Glede nadzora nad stanjem nerazvrstanih cesta, područje Grada Dubrovnika dijeli se na: ZONU A koja obuhvaća: - naselje Dubrovnik i Novu Mokošicu,

ZONU B koja obuhvaća: - ostala naselja Grada Dubrovnika.

 

Redoviti nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta obavlja se pregledom, i to :

 u ZONI  A,  svakim danom,

 u ZONI  B,  jednom tjedno.

 

Izvanredni   nadzor   na svi nerazvrstanim   cestam obavlj s odmah z vrijeme elementarnih nepogoda (jakih pljuskova, vjetrova i sl.) i nakon njihova prestanka.

 

4. Održavanje kolnika

 

Članak 16.

 

Kolnici se održavaju po sljedećim standardima:

        kolnik mora biti očišćen od masnih mrlja, blata, prine, smeća i drugih otpadnih tvari,

        krupniji otpaci ili predmeti, odroni kamenja ili dijelovi vozila oštećenih u prometnoj nezgodi uklanjaju se s kolnika odmah, a ako ne ugrožavaju sigurnost prometa, onda najkasnije prilikom redovitog pregleda,

        pri pojavi poledice, kolnici se posipaju solju i drugim pogodnim materijalom, osobito na usponima i zavojima, a pri pojavi snijega istog treba ukloniti s kolnika. U takvim okolnostima radovi na čišćenju i posipanju započinju odmah, a prednost imaju nerazvrstane ceste u zoni A,

        udarne rupe na kolniku zatvaraju se u najkraćem roku i to istim materijalom od kojega je napravljena kolnička konstrukcija i

        iznimno, za vrijeme vremenskih nepogoda, rupe se mogu zatvoriti privremeno i drugim materijalom dok traje nepogoda.

 

5. Održavanje rubnjaka i staza

 

Članak 17.

 

Rubnjake i staze (stube) treba stalno održavati, a oštećenja se odmah popravljaju.

 

6. Održavanje  površina koje služe za promet po bilo kojoj osnovi i pristupačne  su vem broju korisnika

 

Članak 18.

 

Održavanje ovih javnih površina obavlja se po standardima koji vrijede i za kolnike.

 

7. Održavanje nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim cestama

 

Članak 19.

 

Nogostupi se održavaju na nin kao i kolnici, a oštećenja se popravljaju u rokovima kako je to određeno i za popravak udarnih rupa.

 

 

Članak 20.

 

Za radove  iz članka  12.,  13.,  14., 15., 16.,  17., 18. i 19. planirana  su sredstva  Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih prorunskih korisnika  Grada  Dubrovnika   od  01.04.-30.06.2017   u  okviru  programa:  Organizacija   i upravljanje javnim površinama: aktivnost - prometne povine , aktivnost-semafori  i  to kako slijedi:

-  Prometne površine

     za radove redovitog održavanja prometnih površina--------------- 2.850.000,00 kuna,

 semafori -----------------------------------------------------------------       30.000,00  kuna.

 

Obavljanje: ------------------------ odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova:-----------------------------------  2.880.000,00 kuna.

 

 

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA, TE PRIJEVOZ POKOJNIKA

 

1. Obavljanje pogrebnih usluga

 

Članak 21.

 

Pogrebni poslovi odnose  se na preuzimanje,  opremanje  i prijevoz  umrle osobe od mjesta smrti do mjesta ukopa ili kremiranja

 

Obavljanje:…………Boninovo d.o.o. - Dubrovnik.

Financiranje:…………….iz cijene usluge.

 

 

2. Groblja u naselju Dubrovnik

 

Održavanje  groblja  na  Boninovu (Katoličko, Pravoslavno i Muslimansko, Između tri crkve, Židovsko) na  Mihajlu,  na  Dančama, Domobransko groblje u  Gospinom polju, groblje u Peljkoj ulici, spomen groblje na otoku Daksi i održavanje kapelice  sv.Križa na Boninovu.

 

 

Članak 22.

 

Održavanje obuhvaća poslove održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraja i pokopa pokojnika i održavanje grobnica u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba.

 

Održavanje groblja obuhva održavanje prolaza između grobnica, zelenih povina i pješačkih staza, komunalnih instalacija, ogradnih i ostalih zidova.

 

 

3. Održavanje groblja izvan naselja Dubrovnik

 

Članak 23.

 

Održavanje groblja izvan naselja Dubrovnik obuhvaća groblja u naseljima: Bosanka, Brsečine Dubravica Gromača Kliševo,  Knežica,   Koločep Komolac,   Lopud,  Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Rica-Mravinjac, Mrčevo, Orašac, Osojnik, Petrovo selo, Rožat, Suđur, Sustjepan, Luka Šipanska, Štikovica, Šumet, Trsteno, Zaton Veliki i Zaton Mali.

 

Održavanje sadrži pomoć u održavanju i uređenju zavičajnih groblja uz dogovor s mjesnim bratovštinama, mjesnim odborima i gradskim kotarevima.

 

 

Članak 24.

 

Zradove  iz članka 21, 22., i 23. planirana su sredstva u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih prorunskih korisnika Grada Dubrovnika od 01.04.-30.06.2017. u okviru programa: Groblja, javne fontane i satovi: aktivnost  - groblja na em području  Grada i groblja  na širem području  Grada i to kako slijedi:

 

-  Groblja na užem području Grada ----------------------  130.000,00 kuna

-  Groblja na širem području Grada ----------------------  110.000,00 kuna

 

Obavljanje: ----------------------------------             Boninovo d.o.o. - Dubrovnik.

Procjena troškova: ------------------------                 240.000,00kuna.

 

VII.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

Članak 25.

 

Održavanje javne rasvjete obuhvaća upravljanje, održavanje objekata i uraja javne rasvjete, uključivši  podmirivanje  troškova  električne  energije  zrasvjetljivanje  javnih  površina  i javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

 

Pod mjesečnom pripravnosti  podrazumijeva  se obilazak i pregled javne rasvjete u neradne dane odnosno u dane blagdana, a obavlja se na način da se u navedene dane izvrši pregled funkcionalnosti javne rasvjete dežurnim vozilom te u slučaju većeg kvara ili kvara na upravljačkom i ztitnom dijelu polja javne rasvjete otkloni kvar.

 

1. Održavanje javne rasvjete izvan povijesne gradske jezgre

 

Članak 26.

 

Područje Grada Dubrovnika  izvan povijesne  gradske jezgre u smislu održavanja po ovom Ugovoru dijeli se na dvije zone i to:

  zonu "A" koja obuhva naselja Dubrovnik i Novu Mokošicu osim podrja povijesne gradske jezgre;

  zonu "B" koja obuhvaća ostala područja sa naseljima i otocima

 

 

Članak 27.

 

Pod  održavanjem  javne  rasvjete  podrazumijevaju   se  radovi  nadzora  i  održavanje  radi osiguranja  kontinuirane  i nesmetane  funkcije  rasvjetjavnih  povina,  uključivo  funkciju blagdanske   dekorativne   rasvjet na   područj izva povijesne   gradske   jezgr Grada Dubrovnika.

 

Održavanje  javne rasvjete za razdoblje od 01.04.-30.06.2017.  za područje izvan povijesne gradske jezgre Grada Dubrovnika sastoji se od:

−   redovnog održavanja,

−   mjesne pripravnosti,

−   pojačanog održavanja,

−   nabave materijala za održavanje javne rasvjete i

−   skladištenja dekorativnih blagdanskih elemenata, te minimalnih zaliha materijala.

 

 

Članak 28.

 

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi otklanjanja kvarova zamjena istrošenih, neispravnih ili uništenih dijelova:

−   rasvjetnih stupova,

−   razdjelnika i razdjelnih kutija,

−   svjetiljki i rasvjetnih tijela,

−   ostalih elektroinstalacijskih elemenata javne rasvjete i

−   kontrole rada upravljačkih uređaja.

 

 

Članak 29.

 

Redovno održavanje javne rasvjete obavlja se svakog radnog dana u godini, i to u zoni "A"  u vremenu od 14 do 22 sata, a u zoni "B" u vremenu od 8 do 16 sati.

 

Rad službe za prijavu kvara na telefon sa operaterom obavljat će se u vremenu od 8 do 16 sati, a izvan tog vremena prijave preuzima automatska sekretarica.

 

Redoviti pregledi javne rasvjete obavljaju se svakog radnog dana, a jedanput tjedno radnim danom uz nazočnost ovlaštene osobe nadlnog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo grada Dubrovnika.

 

Izvanredni pregledi javne rasvjete obavljaju se odmah nakon elementarne  nepogode (jakih pljuskova, vjetrova, atmosferskih prnjenja i slično).

 

 

Članak 30.

 

U slučaju kvara u zoni A isti se mora otkloniti u roku od 24 sata od uočavanja  odnosno naloga ovlaštene osobe Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i 72 sata od uočenog kvara odnosno naloga ovltene osobe u zoni "B". Izuzetak su kvarovi za čije otklanjanje su potrebni grañevni radovi.

 

 

Članak 31.

 

Za radove iz članka 27., 28., 29., i 30. planirana su sredstva u   Odluci o privremenom financiranju  poslova,  funkcija  i programa  gradskih  tijela  i drugih  prorunskih  korisnika Grada Dubrovnika od 01.04.-30.06.2017 u okviru programa  javna rasvjeta :aktivnost -  izvan povijesne jezgre i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete------------------- 1.000.000,00 kuna  

Troškovi za električnu energiju  -----------------------   750.000,00 kuna

 

Obavljanje: ------------------------- odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova:------------------------------------ 1.750.000,00kuna.

 

 

2. Održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre

 

Članak 32.

 

Pod  održavanjem  javne  rasvjete  podrazumijevaju   se  radovi  nadzora  i  održavanja  radi osiguranja  kontinuirane  i nesmetane  funkcije  rasvjete  javnih  površina,  uključivo  funkcije reflektorske i blagdanske rasvjete na području povijesne gradske jezgre Grada Dubrovnika, a koja obuhva područje unutar zidina, tvrđave, mostove i Lazarete te ulice Uz Posat i Dante Alighieria.

 

Održavanje javne rasvjete za razdoblje od 01.04.-30.06.2017 na području povijesne gradske jezgre Grada Dubrovnika sastoji se od:

−   redovnog održavanja,

−   mjesne pripravnosti,

−   pojačanog održavanja i

−   nabave materijala za održavanje javne rasvjete.

−   skladištenja dekorativnih blagdanskih elemenata, te minimalnih zaliha materijala.

 

Članak 33.

 

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi otklanjanja kvarova i zamjena istrošenih, neispravnih ili uništenih dijelova:

−   rasvjetnih stupova,

−   razdjelnika i razdjelnih kutija,

−   svjetiljki i rasvjetnih tijela,

−   ostalih elektroinstalacijskih elemenata javne rasvjete i

−   kontrole rada upravljačkih uraja

 

 

Članak 34.

 

Redovito održavanje javne rasvjete obavlja se svakog radnog dana u godini.

Redoviti pregledi javne rasvjete obavljaju se svakog radnog dana, a uz nazočnost ovlaštene osobe iz članka 30. jedanput tjedno.

 

Izvanredni pregledi javne rasvjete obavljaju se odmah nakon elementarne  nepogode (jakih pljuskova, vjetrova, atmosferskih prnjenja i slično).

 

 

Članak 35.

 

Nastali kvar mora se otkloniti  u roku od 24 sata od uočavanja istog.

 

 

Članak 36.

 

Za  radove  iz  članka  32.,  34.,  34.  i  35.  planirana  su  sredstva  Odluci  o  privremenom financiranju  poslova,  funkcija  i programa  gradskih  tijela  i drugih  prorunskih  korisnika Grada  Dubrovnika  od  01.04.-30.06.2017. u okviru  projekta:  Javna  rasvjeta  :  aktivnost  -povijesna jezgra i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete------------------------------ 180.000,00 kuna  

Troškovi za električnu energiju ----------------------------------   20.000,00 kuna.

 

Obavljanje: ------------------------- odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova:----------------------------------------200.000,00kuna.

 

 

Članak 37.

 

REKAPITULACIJA RASHODA

 

OPIS RADOVA                                                      01. 04. – 30. 06. 2017.

 

1. Odvodnja atmosferskih voda                                        300.000,00 kuna

 

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje javnih površina                             2.370.000,00 kuna

 

3.  Održavanje zelenih javnih površina                           2.300.000,00 kuna

 

4.  Održavanje nerazvrstanih cesta                                  2.880.000,00 kuna

 

5.  Održavanje groblja i krematorija                                   240.000,00 kuna

 

6. Održavanje javne rasvjete                                            1.950.000,00 kuna

 

SVEUKUPNO                                                               10.040.000,00 kuna

 

 

VIII.  IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 38.

 

Financiranje radova iz članaka 3. do 37., u razdoblju od 01.04.-30.06.2017. vit će se iz slijedećih izvora:

1. Komunalna naknada                                                       8.583.000,00 kuna

2. Boravišna pristojba                                                        250.000,00 kuna

3. Ostali prihodi za posebne namjene-Hr.vode                       60.000,00 kuna

4. Tekuće pomoći – Županijske ceste                                   650.000,00 kuna

5. Opći primici-nenamjenski prihodi                                     497.000,00 kuna

 

 

VIII. PROVEDBA PROGRAMA

 

Članak 39.

 

Vrijednost pojedinih radova iz ovog Programa utvrđena je na temelju nužnih i redovnih potreba i prosjnih cijena takvih radova iz istog razdoblja prethodne godine.

 

 

Članak 40.

 

Nalogodavatelj za realizaciju Programa je Povjerenica Vlade RHGrada Dubrovnika.

Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar razdoblja od 01.04.- 30.06.2017. godine odredit će Povjerenica Vlade RH za  Grad Dubrovnik, uz usuglašavanje sa nadležnim komunalnim poduzećima i pravnim osobama koje obavljaju komunalne djelatnosti na  temelju  već  prethodno  provedenih  javnih  natječaja,  provedenog  postupka  bagatelne nabave i sklopljenog ugovora.

 

 

X.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 41.

 

Ovaj program stupa na snagu danom objave u Službenom  glasniku Grada Dubrovnika i provodit će se za razdoblje od 01.04.-30.06.2017. godine.

 

 

KLASA: 363-01/17-09/05

URBROJ: 2117/01-13-17-6

Dubrovnik, 13. travnja 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------