Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 13. travnja 2017Objavljeno: 21.04.17.

30. Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08. i 136/12.) i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika („Narodne novine“, br. 8/17.), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika, dana 13. travnja 2017. donosi

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA

ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2017.

 

 

 

UVOD

 

Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o športu. Stoga Grad Dubrovnik sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira športsku djelatnost, a Programom javnih potreba u športu, Grad Dubrovnik iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti.

 

Šport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, te gospodarskom razvoju društva. Bavljenje športom, njegova promidžba športskim priredbama i postizanjem vrhunskih rezultata osnovni su motivi ulaganja u šport, a održavanje tradicionalnih športskih priredbi od posebne važnosti za grad Dubrovnik pridonosi i raznolikosti turističke ponude. Šport je društvena djelatnost koja uspješno promovira Grad Dubrovnik na raznim natjecanjima u  Republici Hrvatskoj te kroz razna međunarodna natjecanja na kojima uspješno, pojedinačno ili ekipno, nastupaju dubrovački športaši.

 

Grad Dubrovnik športsku djelatnost sufinancira sredstvima gradskog proračuna, kroz  Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnik, sukladno članku 76. stavak 4. i 6.  Zakona o športu (Narodne novine 71. od 26. lipnja 2006. godine).

 

Javne potrebe u športu, sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o športu su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj dubrovačkog športa i to:

 

1.     poticanje i  promicanje športa,

2.      provođenje športskih aktivnosti djece, mladih i studenata,

3.      djelovanje športskih udruga i športskih saveza,

4.      športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zaštita športaša,

5.      zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,

6.      športsko-rekreacijske aktivnosti građana,

7.      športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

8.      planiranje, izgradnja, odrđžavanje i korištenje športskih građevina značajnih za grad Dubrovnik te

9.      provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u finkciji razvoja športa.

 

Dubrovački savez športova kao zajednica športskih udruga Grada Dubrovnika, sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o športu, predlaže Program javnih potreba u športu Gradonačelniku i Upravnom odjelu za obazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo koji prijedlog upućuju Povjerenici na usvajanje, te se nakon usvajanja utvrđuje Program i Financijski plan javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za razdoblje od 01.04. do 30.06.2017.

 

Sredstva proračuna namijenjena financiranju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika izdvajaju se temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o športu, na račun Dubrovačkog saveza športova koji skrbi o ostvarivanju Programa.

 

 

PROGRAMSKI CILJEVI

 

Programski ciljevi dubrovačkog športa u 2017. godini temelje se na unaprijeđenju razvoja  športskog  sustava,  u čemu vrhunski i kvalitetni šport treba biti poticajan ukupnom razvoju grada Dubrovnika, što znači da treba poduzeti sve da se ta razina sačuva i unaprijedi te da se športskim djelovanjem nastave uspjesi dubrovačkih športaša na državnim, europskim, svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama. Za ostvarivanje postavljenih programskih ciljeva bitna su tri osnovna zadatka: potpora razvoju mladih perspektivnih športaša u klubovima i športskim školama; potpora vrhunskim kolektivima i pojedincima, koji su zapravo športsko lice grada na nacionalnom i međunarodnom planu i promidžbom športa doprinose njegovom razvoju, te poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece, mladeži i građana.

 

Polazno programsko određenje u ostvarivanju ciljeva je podmirenje zahtjeva vrhunskog športa koji je promicatelj gradskog i nacionalnog športa i potrebe jačeg unaprijeđenja tradicionalnih dubrovačkih športova na  vodi i moru te drugih razvijenih kvalitetnih športova za koje vlada javni interes i zajedničkih potreba u športu radi očuvanja i razvoja cjelovitosti sustava športa.

 

Programski ciljevi su:

 

1.    ulaganja u razvoj mladih športaša,

 

Ulaganje u športski razvoj mladih provodi se kroz rad športskih škola i mlađih selekcija  klubova uz nadzor  stručnog kadra radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta za postizanje boljih i većih športskih rezultata. Poticanje što većeg broja mladih da se uključe u različite športske programe i mogućnost selektiranja onih koji svojim motoričkim sposobnostima imaju preduvjet za bavljenjem vrhunskim športom. Provedbom športskih programa u klubovima omogućiti natjecateljski kontinuitet svih dobnih skupina športaša i mogućnost napredovanja i športskog usavršavanja. Osnova za odabir takvih nadarenih mladih športaša je u kvaliteti stručnog trenerskog  kadra koje klub posjeduje.

 

2.      stručni rad u športu

 

Prvi preduvjet da bi se mladi športaši pravilno i uspješno razvijali je kvalitetan stručni rad  i stručnost trenera koji svakodnevno rade na njihovom športskom obrazovanju. Ujedno stručni rad  je jedan od najvažnijih elemenata u klupskoj hijerarhiji i temelj je svakog kluba koji želi ulagati i stvarati športaše. Zadaća Dubrovačkog saveza športova je sufinacirati stručni rad trenera u   klubovima koji imaju razrađen sustav mlađih selekcija koje se natječu u obveznom sustavu natjecanja. Programski cilj Saveza obuhvaća i stručno usavršavanje te školovanje trenera u funkciji razvoja postojećeg trenerskog kadra  dubrovačkog športa.

 

3.      očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete,

 

Očuvanje postojeće vrhunske športske  kvalitete u Gradu Dubrovniku kao programski cilj zahtjeva ostvarenje športskih programa klubova kroz adekvatno i optimalno korištenje športske infrastrukture kao i osiguravanja sredstava iz Programa javnih potreba u športu za  sufinanciranje  klubova, kako bi se održala njihova kvalitativna razina. Potrebno je u suradnji s Gradom Dubrovnikom planirati budući razvoj športske infrastrukture čime bi se zadovoljile potrebe i uvjeti za kvalitetniji rad  športskih klubova.

 

Vrhunski šport i dubrovački športaši su prepoznata vrijednost  na svim velikim športskim događajima, te potiču ukupni  razvoja športa i doprinose promidžbi i ugledu  Dubrovnika i Hrvatske.

 

4.    ulaganja u razvoj kvalitetnih i tradicionalnih dubrovačkih športova

 

Ovaj  programski cilj nadopunjuje prethodni, a prvenstveno se odnosi na športove na vodi i moru te kvalitetne športove u Gradu Dubrovniku. Razvoj ovih športova i klubova, te uspjesi športaša preduvjet se za širenje postojeće športske baze što dovodi do slijedećeg cilja Dubrovačkog saveza športova.

 

5.    poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece i mladeži te građana

 

Stručan rad trenera u klubovima, kvalitetni i vrhunski rezultati športaša privlače i veći interes mladih za bavljenje športom. Cilj je šport programski približiti djeci i mladima kroz što veći broj športskih aktivnosti, razvoj novih  športskih grana i još bolju komunikaciju sa  športskim udrugama razvojem informatičkih aktivnosti Saveza. Krajnji cilj je proširiti bavljenje športom na sve dobne skupine građana Grada Dubrovnika i te tako stvoriti uvjete za bavljenje športom što većem broju rekreativaca.

 

 

ŠPORTSKI PROGRAMI

 

Športski su programi podijeljeni u osam točaka: međunarodna športska natjecanja, tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad Dubrovnik, poticajni športski programi, razvojni športski programi, programi od zajedničkog interesa, programi športskih klubova, djelovanje Dubrovačkog saveza športova te ostali programi/programska pričuva.

 

 

MEĐUNARODNA ŠPORTSKA NATJECANJA

 

Program podržava sudjelovanje dubrovačkih športaša posebno mlađih uzrasta na međunarodnim natjecanjima. Sufinanciraju se nastupi na raznim međunarodnim turnirima i regatama na kojima se natječu dubrovački športaši u svrhu priprema ili održavanja dugogodišnje uspješne suradnje s raznim športskim klubovima u inozemstvu. Važnost kontinuiranog održavanja ovakvih športskih priredbi je u tome što na takvim međunarodnim natjecanjima športaši stječu važna športska i kulturna iskustva, a to se posebice odnosi ma mlađe dobne uzrate. Suradnja dubrovačkih klubova sa raznim inozemnim športskim društvima i klubovima pridonosi i uspješnom  prezentiranju Grada Dubrovnika izvan granica Hrvatske.

 

 

TRADICIONALNE ŠPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK

 

Program podržava sufinanciranje tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad u svrhu unapređenja dubrovačkog športa. Održavanje tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik osigurava i turističku promidžbu dolaskom velikog broja inozemnih športaša i športskih djelatnika na ova tradicionalna športska natjecanja. Potrebno je naglasiti kako dubrovački  šport  kroz ovakve športske priredbe može pridonijeti boljem razvoju športsko rekreativnog turizma. Od važnosti je zadržati i još više poticati ove programe kako bi  međunarodno športsko djelovanje klubova i ubuduće zadržalo status od posebnog interesa za Grad Dubrovnik.

 

 

POTICAJNI ŠPORTSKI PROGRAMI 

 

Poticajni športski programi podržavaju stipendiranje športaša te pomažu u razvoju mladih perspektivnih športaša i mladih športaša invalida, a obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: potpora perspektivnim mladim športašima, stipendije športaša te rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti športom i suradnja s športašima invalidima. Za kvalitetnu provedbu ove programske točke za korisnike su zadana pravila i razrađena mjerila.

 

 

POTPORA  PERSPEKTIVNIM MLADIM ŠPORTAŠIMA

 

Športski program Potpora perspektivnim mladim športašima sačinjava jedan od četiri osnovna programska cilja Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, a to je ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete dubrovačkog športa.

 

Za kvalitetnu provedbu ove programske točke za korisnike utvrđena su slijedeća pravila:

 

 1. Financiranje programa perspektivnim sportaša vrši se na temelju mjerila i normativa donesenih za točku 3. Poticajni športski programi;
 2. Sredstva su namijenjena  isključivo dubrovačkim športašima u svojstvu dubrovačkih klubova, a iznimno dubrovačkih športaša u svojstvu nacionalnih reprezentacija ako se dokaže opravdanost za dubrovački šport i to u športovima pojedinačnog karaktera;
 3. Program se usklađuje sa proračunskim mogućnostima sukladno programskoj orijentaciji Dubrovačkog saveza športova za tekuću godinu;
 4. Kriterije za odabir perspektivnih sportaša pojedinog športa utvrdio je  Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova, te se na osnovu istih pravi se popis perspektivnih športaša koji  se uvrštavaju u  programsku točku;
 5. Klub te je dužan dostaviti i programe rada svojih perspektivnih mladih športaša za tekuću godinu koji su ušli u program;
 6. Program Potpora perspektivnim mladim športašima vrednuje se na temelju zadanih mjerila, a realizira se na temelju podnešenog zahtjeva. Sredstva se doznačavaju na račun kluba koji ih dalje dostavlja krajnjem korisniku ili na račun samog kandidata ukoliko se procjeni da je to potrebno;
 7. Svaki zahtjev upućen od strane kluba mora sadržavati:

- ime i prezime korisnika financijskih sredstava programske točke,

- cilj i svrhu programa,

- kratki opis programa,

- specifikaciju troškova.

8. Nakon realiziranog programa podnositelj zahtjeva dužan je Dubrovačkom savezu športova dostaviti izvješće o realizaciji programa ili u protivnome prestaje biti korisnikom ove programske točke.

 

U  Programu javnih potreba u športu Grada Dubrovnika ova se programska točka vodi u dva dijela i u prijedlogu za 2017. godinu obuhvaćeno je više mladih športaša koji udovoljavaju zadanim kriterijima. Savez kroz kriterijske tablice prati potencijalne kandidate, a zahtjeve za sufinanciranjem športskog programa  podnose klubovi predloženih športaša. Ukoliko je kandidat u sustavu praćenja, odnosno ima osigurana sredstva od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, klub je dužan u zahtjevu navesti i dostaviti popis tih programa te športaš  može konkurirati samo za onaj program koji se ne podudara sa navedenim programima HOO-a.

 

 

1. Natjecateljski programi  perspektivnih mladih športaša

 

Temeljem mjerila i  zadanih normativa (prijevoz i smještaj), potencijalnim korisnicima ove točke Programa odobravaju se  financijska sredstva za sufinanciranje sudjelovanja na domaćem i međunarodnom natjecanju sukladno podnesenom zahtjevu. Sredstva će se realizirati temeljem zahtjeva za svaku pojedinu aktivnost u suradnji sa Savezom, nakon koje su dužni dostaviti izvješće. S tim u vezi, potrebna je kvalitetna izrada dvogodišnjih i četverogodišnjih programa treninga, priprema i nastupa, za čiju su izradu opet potrebni educirani kadrovi. Bolja povezanost sa Hrvatskim olimpijskim odborom, koji također prate najdarovitije mlade športaše kroz program individualne skrbi o perspektivnim športašima, omogućilo bi precizniji pristup u planiranju financiranja dubrovačkih perspektivnih mladih  športaša. Jednako tako, važna je suradnja i s obrazovnim ustanovama (osnovne i srednje škole), kako bi športaši mogli pratiti obvezne obrazovne programa, jer je to od izuzetne važnosti u ukupnom životu i radu perspektivnog mladog športaša.

 

 

1.      Stipendije perspektivnim mladim športašim

 

Program podržava i planira financijska sredstva za stipendije perspektivnim mladim športašima upotrebom  zadanih mjerila i  parametara.

 

 

STIPENDIJE ŠPORTAŠA

 

2.      Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a :

 

Program podržava osiguranje dijela sredstava za stipendije vrhunskih športaša u skladu s rješenjima  HOO-a o kategorizaciji vrhunskih športaša. Planirana financijska sredstva za stipendije športaša utvrđuju se upotrebom  zadanih mjerila i  normativa.

 

Daljnim kvalitetnim  razvojem ovog programa želi se unaprijediti njihova bolja socijalizacija u športsku obitelj Grada Dubrovnika. Također, Program podržava razvoj natjecateljskog paraolimpijskog športa. Programi će se planirati u financijskom planu sukladno potrebama športaša s invadilitetom.

 

 

RAZVOJNI ŠPORTSKI PROGRAMI

 

Točku sadržavaju programske zadaće za školovanje kadrova kao dio kvalitetnijeg razvoja dubrovačkog športa.

 

 

ŠKOLOVANJE KADROVA

 

Temelj za razvoj športa, posebno mlađih uzrasnih kategorija je kvalitetan trenerski kadar. To je ujedno i jedan od najvažnijih ciljeva Dubrovačkog športskog saveza, a to podrazumjeva podupiranje mladih, perspektivnih i motiviranih trenera u školovanju i daljnjem stručnom usavršavanju. Program osigurava troškove semestralnih kotizacija kandidata za zvanje višeg športskog trenera (izvanredni studij) na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu te troškove kotizacija za stručno usavršavanje na športskim akademijama u organiziraji nacionalnih športskih saveza. Program podržava i stipendiranje športaša na Visokoj školi za sportski menadžment “Aspira” iz Splita.

 

 

PROGRAMI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

 

Programe od zajedničkog interesa čine: zdravstvena zaštita športaša, školovanje kadrova,  športski rekviziti i oprema, nagrađivanje najboljih športskih rezultata ostvarenih u protekloj godini i korištenje športskih objekata.

 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠPORTAŠA

 

1. Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše  u Ordinacija dr. Jadranka Madunovića

 

Program osigurava preventivnu zaštitu športaša, sistematske preglede i ocjenu sposobnosti bavljenja športom za sve registrirane športaše članica Dubrovačkog saveza športova. Zakonska obaveza svih športaša u sustavu natjecanja je šestomjesečni liječnički pregled.

 

Zdravstvena zaštita športaša osigurana je u okviru  zdravstvene ambulante dr. športske medicine Jadranka Madunovića.  

 

2. Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša

 

Programska točka planira i  podržava rehabilitaciju športaša, obavljanje terapija za saniranje športskih povreda pod stručnim nadzorom fizioterapeuta Tonija Zoranića. Klubovima i športašima se omogućava korištenje fizioterapeutske usluge kako bi se što prije vratili u trenažni i natjecateljski proces.

 

 

KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA

 

Postojeća športska infrastruktura ne zadovoljava sve potrebne uvjete za kontinuirani športski rad klubova. To se posebno odnosi na dvoranske športove kojima nedostaju potrebni termini za treninge mlađih selekcija. U suradnji s Gradom Dubrovnikom, pojedinim klubovima djelomično je omogućeno korištenje školskih športskih dvorana u večernjim terminima, čime se pomaže rad športskih klubova. Programska točka podržava suradnju sa ostalim športskim objektima na dubrovačkom području u kojima klubovi treniraju.

 

 

 PROGRAMI ŠPORTSKIH KLUBOVA

 

Programi športskih klubova sastoje se od dvije glavne stavke:

- troškovi obveznog sustava natjecanja te

- stručni rad u športu.

 

Programska točka planski određuje financijska sredstva  za  klubove članice Saveza, sufinacirajući njihov tekući godišnji rad. Športskim klubovima se sufinancira nastupanje na obveznim državnim prvenstvima i kup natjecanjima. Sukladno mjerilima za vrednovanje Programa planiraju se sredstva za redovito sufinanciranje stručnog rada.

 

Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika (KLASA: 620-01/14-01/01, URBROJ: 2117/01-01-14-2), kojim se popisuje se  tehnika mjesečnih pravdanja dodijeljenih sredstava svakom pojedinom športskom klubu za stručni rad trenera u skladu sa Financijskim planom programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2017. godinu  točka 6. Programi športskih klubova - stručni rad.

 

1.         Dubrovački savez športova dužan je početkom svakog mjeseca proračunske godine dostavljati zahtjev Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u tablici gdje su navedeni svi klubovi koji temeljem ove točke imaju rashod vezan za stručni rad trenera;

 

2.         Svaki športski klub koji je naveden u spomenutoj tablici dužan je do konca tekućeg mjeseca opravdati iznos dodijeljen za stručni rad trenera i to na način da se Dubrovačkom savez športova dostavi:

-  Ovjerena potvrda primitka sredstava za stručni rad trenera na žiro račun kluba te                

-  Datum/datumi uplate sredstava na tekući/žiro račun trenera za stručni rad, poimenice za svakog trenera (kopije JOPPD obrazaca za svakog trenera ).

 

3.         Dubrovački savez športova dužan je dostavljati sistematiziranu (ukupnu) tablicu opravdanih rashoda za stručni rad trenera i to najkasnije do zahtjeva za slijedeći mjeseca Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

4.         Športskom klubu koji ne opravda dodijeljena sredstva za struči rad trenera na propisani način Dubrovačkom savezu športova, obustavit će se slijedeća dotacija proračunskih rashoda Proračuna Grada Dubrovnika.

 

Stručnim se radom podiže razina kvalitete pojedinog kluba, koji u konačnici rezultira stvaranjem seniorskih momčadi sastavljenih od dubrovačkih športaša. Klupski se rad također prenosi i na poboljšanje kvalitete života i razvoja kod mladih koji su pod nadzorom takvog stručnog rada. Takav je pristup temelj za razvoj športa, a  posebno mlađih uzrasnih kategorija u svim športskim granama.

 

Ovaj dio programske točke ujedno uvelike sačinjava i jedan od najvažnijih ciljeva Dubrovačkog športskog saveza. Sufinanciranje stručnog rada odobrava se  športskim klubovima prve tri kategorije.

 

Športski klubovi i udruge su podijeljeni u četiri kategorije Dubrovačkog saveza športova:

 

·        I Kategorija - vrhunski šport

 

/Klubovi  međunarodne razine i kvalitete/

 

Uvjeti: I stupanj natjecanja u državnom prvenstvu s visokim rezultatima svih kategorija, sudjelovanje športaša u reprezentativnim  državnim selekcijama, klubovi koji se natječu u razvijenim i složenim sustavima natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini, sustav natjecanja mlađih kategorija, osiguran objekat, stručno kadrovska ekipiranost, visoka organiziranost kluba, duga tradicija, veliki interes  gledatelja i medijska popularnost  te klubovi koji doprinose promidžbi i ugledu Grada Dubrovnika i Republike Hrvatske.

 

I kategoriju čini  1 klub – Vaterpolski klub “Jug CO”

 

·         II Kategorija - kvalitetni šport

 

 /Klubovi nacionalne razine i kvalitete – nositelji kvalitete/

 

Uvjeti: Klubovi momčadskih i ekipnih športova  koji redovito nastupaju u razvijenim i složenim sustavima natjecanja I  i II stupnja liga natjecanja u državnom prvenstvu te klubovi koji redovito nastupaju u obveznom sustavu sa svim selekcijama u športu  koji ima više od IV stupnjeva liga natjecanja, neovisno o tome u kojem se stupnju natječu. Klubovi iz športova pojedinačnog karaktera čiji športaši redovito nastupaju u I stupnju prvenstvenih i kup sustava natjecanja nacionalnih saveza i međunarodnih asocijacija (turniri, regate, utrke)  te imaju status nositelja kvalitete u svojoj športskoj grani na području Grada Dubrovnika.

 

Klubovi koji imaju dugu tradiciju športa u Gradu Dubrovniku, interes kod medija i gledatelja, osiguran objekat, osiguran stručni kadar  te dobru organiziranost kluba. Uz navedene uvjete klubovi II kategorije imaju status nositelja kvalitete u svojoj športskoj grani na području Grada Dubrovnika. Neovisno o stupnju natjecanja status nositelja kvalitete mogu imati klubovi koji jedini predstavljaju športsku granu i za koje vlada javni interes a imaju dugu tradiciju djelovanja (športovi na vodi i na moru) te su od posebnog interesa za Grad. Zbog različitosti športova i razlika u sustavu natjecanja, te  vrednovanja troškova obveznog sustava natjecanja nositelji kvalitete razvrstani su u grupe športova:

 

     momčadski i ekipni športovi,

     pojedinačni športovi

     športovi na vodi i moru.

 

II kategoriju čini 16 klubova:

 

a) Momčadski i ekipni športovi – (Košarkaški klub ”Dubrovnik”, Ženski košarkaški klub “Ragusa”, Ženski odbojkaški klub “Dubrovnik 06”, Malonogometni klub “Square” ,Rukometni klub HM “Dubrovnik”, i  Nogometni klub “Gošk”)

 

b) Pojedinačni športovi – (Auto klub “Dubrovnik racing“, Judo klub “Dubrovnik 1966.”, Stolnoteniski klub “Libertas Marinkolor”, Šahovski klub “Dubrovnik”,  Streljačko društvo “Dubrovnik” i Športski tenis klub “Dubrovnik”)

 

c) Športovi na vodi i moru – (Plivački klub “Jug”, Jedriličarsko klub “Orsan”, Veslački klub “Neptun” i Ronilački klub “Dubrovnik”)

 

 

·         III Kategorija   -  nacionalni i regionalni rangovi

 

 /Klubovi nacionalne razine i regionalne kvalitete/

 

Kategoriju čine športovi, gradski športski savezi, klubovi i športske udruge koji su stabilizirali svoj razvoj, a natječu se u  II, III ili nižem nacionalnom razredu ili slabije razvijenom sustavu natjecanja sa osiguranim skromnijim uvjetima za rad, imaju osiguran stručni kadar i osiguran  rad sa mlađim uzrasnim kategorijama.

 

III kategoriju čini ukupno 17 klubova i 1 savez:

 

(Atletski klub “Dubrovnik”, Ženski nogometni klub “Ombla”,  Badmintonski klub “Aedium”, Judo klub Dubrovnik”, Odbojkaški klub “Nova Mokošica”, Ženski rukometni klub “Dubrovnik”,Gimnastički klub “Dubrovnik”, Ženski vaterpolski klub “Jug”, Hrvatsko planinarsko društvo “Dubrovnik”, te Boćarski savez Grada Dubrovnika : Boćarski klub “Hidroelektrana”, Boćarski klub “Gromača”, Boćarski klub “Komolac”, Boćarski klub “Petka, Športsko boćarsko društvo “Strijelac”, Boćarski klub “Osojnik”, Boćarski klub “Montovjerna”, Boćarski klub “Ombla”, Boćarski klub “Hajduk”,  Boćarski klub “ Bosanka” Boćarski klub “ Orašac”)

 

 

·         IV Kategoriju – organizirani šport gradske razine

 

/Klubovi  nacionalne, regionalne i gradske razine te športska rekreacija s naznakama športa i  športska rekreacija/

 

Ovu kategoriju sačinjavaju oni klubovi i športske udruge koje se redovito ili neredovito natječu u razvijenim i nerazvijenim sustavima natjecanja na nacionalnoj razini, ali nisu nositelji kvalitete u svojoj športskoj grani, športske škole koje su registrirane kao športske udruge isključivo za rad sa mlađim uzrastima, novoosnovane članice te klubovi koji imaju povremene i neobvezne sustave natjecanja, kao što su veteranski športski klubovi, studentska športska društva, amaterska športska društva, rekreativna športska društva i sl.

 

IV kategoriju čini 48 športskih klubova i udruga:

 

(VK “Bellevue – Dubrovnik”, Odbojkaški klub “Dubrovnik 2001.”m, Škola košarke “Dubrovnik”, NK škola nogometa “Božo Broketa”, ŠK Nogometna škola “Jozo Matošić”, Ženski nogometni klub “Libertas”, Karate klub “Kakato, Pomorsko športsko ribarsko društvo “Batala, Amatersko ribolovno društvo “Orhan”, Pomorsko športsko ribolovno društvo “Octopus”, Ju jutsu klub “Dubrovnik”, Stolnoteniski klub “Dubrovnik”, Tenis klub “Libertas”, Judo klub “Ura nage”, Dubrovačko akademsko športsko društvo “Sveučilište”, Športski malonogometni klub “Dubrovnik HP”, Malonogometni klub “Geoplan Dubrovnik, Malonogometni klub “Lembo”, Malonogometni klub “Zaton”, Malonogometni klub “Ponedjeljak u 16”, Amatersko športsko društvo “Du docs”, Amatersko športsko društvo “Lopud, Skijaški klub “Dubrovnik, Skijaški klub “Libertas”, Vaterpolo klub “Taurus”, Klub za jedrenje na dasci “Maka”, Bridge klub “Dubrovnik”, Vaterpolo klub “Šipan”, Ultimate fight club “Gladiator”, Biljar klub “Dubrovnik”, Vaterpolski klub “Dubrovački veterani”, Veteranski košarkaški klub “Jug”,  Hrvatski nogometni klub Dubrovnik “Veteran 79”, Auto moto klub "Ragusa racing", Škola odbojke " Dubrovnik", Hrvatski jedriličarski klub ˝Busola˝, Jedriličarski klub "Zaton", Streličarski klub "Sagitta libera", Sportska školica" Dubrovnik", Športsko društvo "Osojnik", Malonogometni klub "Ombla", Tenis klub ˝Mokošica˝, NK Nogometna akademija "Libertas" , Vaterpolska škola Olympic, Športsko penjački klub Tarantela, Škola juda Mokošica, Škola bridža Dubrovnik)

 

Športski klubovi i  udruge iz ove kategorije će se sufinancirati u skladu s financijskim mogućnostima te će se im se pomoći u korištenju športskih objekata ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Da bi stekli pravo za korištenjem financijskih sredstava športski klubovi i udruge IV kategorije, obvezni su  dostaviti zahtjev sa godišnjim  planom i  programom rada kao dokaz obavljanja  športske djelatnosti.

 

Športske udruge i klubovi se sufinanciraju se u skladu sa Mjerilima za vrednovanje programa kroz Program javnih potreba u športu. U obzir se uzimaju svi potrebni parametri radi unaprijeđenja te održanja razine športskog sustava i očuvanja postojeće vrhunske športske kvalitete. Programsko planiranje radi se po klupskim selekcijama.Pri programskom planiranju vodi se računa o tome da klubovi  prema trenutnoj kvaliteti prelaze u viši ili niži rang natjecanja, te treba ostaviti prostora za eventualne korekcije. Klubove koji prelaze u niži razred treba u određenom vremenskom razdoblju pomno pratiti ukoliko postoji realna mogućnost da svojim športskim rezultatima ponovo steknu uvjete za prelazak u viši razred.

 

 

DJELOVANJE DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA

 

Dubrovački savez športova, zajednica je športskih udruga Grada Dubrovnika u skladu s člankom 48. stavak 1. Zakona o športu, u svom djelokrugu osobito:

     utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa u skladu s Nacionalnim programom športa;

     potiče i promiče svekoliki šport, osobito šport djece i mladeži;

     usklađuje aktivnosti svojih članica i obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa;objedinjuje i usklađuje programe športa, te daje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarivanju;

     skrbi o kategoriziranim športašima, te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu športsku pripremu za najkvalitetnije razine natjecanja;

     sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima;

     sudjeluje u ostvarivanja programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog paralimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih;

     sudjeluje u unaprijeđenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika;

     obavlja i druga poslove i zadaće određene zakonom, Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i njegovim pravilima.

 

Dubrovački savez športova najrazvijenija je gradska zajednica športskih udruga u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koja kroz redovno članstvo objedinjuje djelatnost 88 športskih udruga u okviru 29 športskih grana, a u privremeno članstvo s rokom trajanja od četiri godine primljeno je još 5  novih članica. Dubrovački savez športova ima Stručnu službu koju čine 3 djelatnika i to glavni tajnik, tehnički referent i administrativni referent. Stručna služba obavlja sve poslove Saveza. opće, administrativne, stručne, knjigovodstvene i financijske poslove, opslužuje tijela Saveza i pomaže u radu članovima Saveza. Program u cjelosti osigurava sredstva za djelovanje Dubrovačkog saveza športova.

 

 

FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2017.

 

 

Financijski plan Programa javnih potreba u športu za razdoblje

od 01. travnja do 30. lipnja 2017.g

Financijski plan

1

Međunarodna športska suradnja

70.000,00

1.1

Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Pescara,Italija 2017.g

20.000,00

1.2

Košarkaški klub "Dubrovnik"- Međunarodni koš.turnir za kadete,Ardres,Francuska,2017.g

20.000,00

1.3

Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za mlade Teramo,Italija 2017.g

15.000,00

1.4

Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za juniore,lipanj 2017.g

15.000,00

2

Tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad

70.000,00

2.2

Jedrilčarski klub "Orsan"- Južnodalmatinska regata-Krstaš, 2017.g

15.000,00

2.3

Judo klub "Dubrovnik"- Međunarodni turnir " Dubrovnik open,  2017.g"

15.000,00

2.4

Plivački klub "Jug"- Međunarodni plivački miting "Zlatni Orlando",  2017.g

25.000,00

2.5

Atletski klub ˝Dubrovnik˝- Dubrovački međunarodni polumaraton, svibanj 2017.g.

15.000,00

3

Poticajni športski programi

26.400,00

3.1

Potpora  perspektivnim mladim športašima

16.800,00

3.1.1

Stipendije perspektivnim mladim športašima

16.800,00

3.2

Stipendije  športaša

9.600,00

3.2.1

Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a

9.600,00

4

Razvojni športski programi

100.000,00

4.1

Promidžbena djelatnost

50.000,00

4.1.1

Športski godišnjak Dubrovačkog saveza športova

50.000,00

4.2

Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša

50.000,00

5

Programi od zajedničkog interesa

40.400,00

5.1

Zdravstvena zaštita športaša

40.400,00

5.1.1

Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše : Ordinacija Dr. Jadranko Madunović

31.500,00

5.1.2

Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša

8.900,00

6

Programi športskih klubova

2.795.713,33

6.1

Stručni rad

862.800,00

6.2

Redoviti program

1.932.913,33

7

Djelovanje Dubrovačkog saveza športova

135.279,17

7.1

Plaće djelatnika Saveza

100.003,44

7.2

Materijalni i ostali troškovi

35.283,23

8

Ukupno

3.237.800,00

 

 

Obrazloženje:

 

Prijedlog financijskog plana programa javnih potreba u športu za razdoblje od 1. travnja  do 30. lipnja  2017. sastavljen je na temelju izvršenja Financijskog plana programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za razdoblje od 01.travnja  do 30. travnja 2016.

 

 1. Međunarodna športska suradnja

Planirana sredstva se odnose na sufinanciranje natjecanja koje klubovi redovito organiziraju u planiranom razdoblju, a koja su u skladu s kalendarima natjecanja matičnih saveza.      

   

 1. Tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad

Planirana sredstva se odnose na sufinanciranje natjecanja koje klubovi redovito organiziraju u planiranom razdoblju, a koja su u skladu s kalendarima natjecanja matičnih saveza.         

 

 1. Poticajni športski programi

Planirana sredstva se odnose na redovito sufinanciranje obeveza stipendiranja mladih perspektivnih športaša te nužnih natjecateljskih programa za njihovo športsko usavršavanje.

 

 1. Razvojni športski programi

Planirana sredstva se odnose na redovito sufinanciranje školovanja trenera u skladu s njihovim školskim obvezama  na stručnim studijima.

 

 1. Programi od zajedničkog interesa

Planirana sredstva se odnose na redovito sufinanciranje troškova koje klubovi imaju pri  obveznim godišnjim sistematskim pregledima športaša kao i za sufinanciranje ugovorenih troškova klubova za korištenja športskih objekata kojima ne upravlja Javna ustanova „Športski objekti Dubrovnik“.     

                                             

 1. Programi športskih klubova

Planirana sredstva se odnose na redovito djelovanje klubova te sufinanciranje troškova stručnog rada i natjecateljskog  programa, odnosno odigravanje domaćih i gostujućih utakmica u skladu s postojećim kalendarima matičnih nacionalnih saveza za 2017 godinu.

 

 1. Djelovanje Dubrovačkog saveza športova

Planirana sredstva se odnose na redovite troškove Stručne službe Dubrovačkog saveza športova za razdoblje od 1. travanja do 30. lipnja 2017.

 

KLASA: 620-01/17-01/01

URBROJ: 2117/01-13-17-14

Dubrovnik, 13. travnja 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------