Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 13. travnja 2017Objavljeno: 21.04.17.

29. Program javnih potreba u tehničkoj Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika(„Narodne novine“, broj 8/17.), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika donijela je

 

 

P R O G R A M

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika

za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017. godine

 

 

1. UVOD

 

U ožujku 2015. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15.), kojom je propisan način raspodjele financijskih sredstava udrugama koje se financiraju iz javnih izvora. Sukladno Uredbi, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je Odluku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 10/16.), temeljem kojih je propisan postupak dodjele sredstava udrugama tehničke kulture koje djeluju pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Djelatnost tehničke kulture obuhvaća odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje

tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i

tehničkih dostignuća. Temeljni su ciljevi djelatnosti: razvitak i promidžba tehničke kulture,

poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko

opismenjavanje, posebno mladih.

 

Koordinator svih djelatnosti tehničke kulture za područje Grada Dubrovnika je Zajednica tehničke kulture. Ona se, između ostaloga, brine za ostvarivanje zajedničkih potreba u tehničkoj kulturi i za usklađivanje potreba svih udruga tehničke kulture na području Grada Dubrovnika.

 

 

2. PROGRAMSKA DJELATNOST ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u 2017. godini posebnu će pozornost posvetiti 

sljedećim aktivnostima:

     skrbit će o pribavljanju novčanih sredstava za udruge tehničke kulture;

     skrbit će o osiguranju uvjeta za djelatnost udruga;

     poticat će svekoliku djelatnost tehničke kulture;

     stvarat će uvjete za osnivanje novih udruga tehničke kulture;

     predlagat će programe svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovati u utvrđivanju prijedloga kriterija i programa javnih potreba u tehničkoj kulturi od zajedničkog interesa za Grad Dubrovnik;

     usklađivat će interese i poduzimati aktivnosti poradi ravnomjernog razvoja tehničke kulture;

     predlagat će odnose u financiranju tehničke kulture vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih udruga, pravilnoj raspodjeli sredstava prema predloženom i ostvarenom programu rada za tekuću godinu;

     poticat će stvaranje i unapređivanje materijalnih i drugih uvjeta za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi;

     inicirat će osnivanje novih strukovnih saveza tehničke kulture;

     usklađivat će aktivnosti udruga i saveza tehničke kulture na ostvarivanju razvoja tehničke kulture;

     djelovat će na promicanju stručnog rada u tehničkoj kulturi i skrbiti  o stručnom osposobljavanju djelatnika u tehničkoj kulturi;

     poticat će rad s nadarenom djecom i mladeži;

     održavat će redovite skupštine s utvrđivanjem konačnoga plana rada i financijskoga plana;

     sudjelovat će u radu Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

 

 

 3. PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA

 

3.1. Djelatnost ronilačkih udruga 

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika u djelatnosti ronilačkih udruga djeluje:

 

− Ronilački klub «Dubrovnik»

 

Temeljni ciljevi djelatnosti ronilačkih udruga su:

     stjecanje motoričkih znanja i vještina te razvitak motoričkih sposobnosti korisnih za razvoj mladih;

     ovladavanje teorijskim znanjem iz fizike, anatomije, fiziologije, osnovama oceanografije i oceanologije presudnim za boravak čovjeka pod vodom;

     razvoj ekološke svijesti i odgovornosti za očuvanje prirodne ravnoteže.

 

Ronilački klub „Dubrovnik“ u 2017. godini planira sljedeće aktivnosti:

      održavanje tečajeva za ronioce - u suradnji s članovima HGSS stanica Dubrovnik;

     održavanje seminara za ronioce instruktore;

     sudjelovanje u akcijama zaštite podmorja;

      sudjelovanje u službi spašavanja na moru;

      nabava opreme za ronioce.

 

3.2. Djelatnost brodomodelarskih, brodomaketarskih i jedriličarskih udruga

 

 Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluju:

− Nave dumins-Modelarski institut Dubrovnik  (CENTAR BRODOMAKETARSTVA)

− Jedriličarski klub „Orsan“ - radioupravljive jedrilice

− Društvo brodomodelara „Argosy“

 

Temeljni ciljevi djelatnosti brodomodelarskih, brodomaketarskih i jedriličarskih udruga su:

     probuditi i razviti interes za brodomodelarstvo, brodomaketarstvo i športsko jedrenje;

     proširiti i produbiti znanje iz više područja /fizike, kemije, biologije, tehničkoga crtanja, strojarstva, graditeljstva, poznavanja vrsta materijala i sl./;

     razviti radne navike mladih, smisao za organizaciju i poticati stvaralaštvo.

 

Udruge u 2017. godini planiraju sljedeće aktivnosti:

     održavanje tečajeva o brodomodelarstvu u Centru;

     održavanje tečajeva o brodomaketarstvu (Centar)

     sudjelovanje na izložbama brodomodelara Hrvatske;

     poticanje i promicanje jedriličarstva i organiziranje škole jedrenja;

     odgajanje i osposobljavanje mornara, kormilara i rekreativaca;

      sudjelovanje na natjecanjima jedriličara: Dubrovačkoj regati, Južnodalmatinskoj regati, Glazbenoj regati i sl.

 

3.3. Djelatnost zrakoplovnih udruga

 

 Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluje:

− Aeroklub «Dubrovnik».

 

Temeljni je cilj ove zrakoplovne udruge razvoj interesa mladih i odraslih osoba za upravljanje

i vožnju športskih aviona.

 

Planirane aktivnosti u 2017. godini su:

     održavanje trenažnih naleta za produženje letačkih dozvola pilotima; − održavanje tečaja iz povijesti zrakoplovstva i modelarstva, osnovnih principa aerodinamike, posjet zračnoj luci;

     provođenje obuke mladih letača za športske pilote;

     osiguranje dijela sredstava za održavanje aviona i troškove goriva prilikom uporabe zrakoplova za obuku športskih pilota.

 

3.4. Djelatnost foto udruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluju:

- Fotoklub „Marin Getaldić“

- Fotoklub“Ragusa“

 

Temeljni su ciljevi djelatnosti fotoklubova:

     obučiti učenike i druge polaznike tečaja za samostalno snimanje, uređivanje i izradbu fotografija;

     načinom izvođenja potaknuti mlade na stvaralaštvo i posebice ih osposobiti za doživljavanje i razumijevanje fotografije kao estetske vrijednosti;

     sudjelovanjem u organizaciji izložbe ukazati na osnovne elemente likovno-tehničke prezentacije fotografije.

 

Udruge u 2017. godini planiraju sljedeće aktivnosti:

     održavanje triju tečajeva iz fotografije;

     održavanje izložbi nakon pojedinih tečaja;

     održavanje godišnje izložbe udruga;

     održavanje fotomaratona (za građane i za učenike) i sličnih natjecanja;

     uređenje prostora i nabava opreme.

 

3.5. Djelatnost filmskih i video udruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluju:

- Kino-video klub «Dubrovnik»

- AudioVizualni Centar Dubrovnik

 

Temeljni su ciljevi djelatnosti klubova:

     poticati zanimanje za filmsko i videostvaralaštvo;

     stvarati kritički stav i odnos prema filmu, videu i televiziji;

     pomoći mladima da ovladaju specifičnim filmskim i video postupcima.

 

Udruge u 2017. godini planiraju sljedeće aktivnosti:

     održavanje seminara za voditelje filmskih i videoskupina;

     održavanje smotre i natjecanja kino i videoamatera;

     sudjelovanje na reviji filmskoga i videostvaralaštva Republike Hrvatske – jedan predstavnik s autorskim radom;

     razmjena programa s kino i videoklubovima iz Republike Hrvatske;

     održavanje kino i video tečaja za članstvo uz pomoć Hrvatskog filmskog saveza:

     održavanje tečaja za rukovanje filmskom kamerom i za montažu

     održavanje tečaja o filmskoj i vide gramatici.

 

3.6. Djelatnost radioamatera

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluju:

− Radioklub «Dubrovnik»

− Radioklub „LIBRTAS“.

 

Udruge radioamatera u 2017. godini planiraju sljedeće aktivnosti:

     održavanje tečaja za radioamatere;

     edukacija predavača za seminar Radioamaterizam danas i perspektiva razvoja radioamaterskoga pokreta;

     sudjelovanje u akciji i pokaznoj vježbi Mreža za opasnost uz očitovanje HR Zajednici tehničke kulture s edukacijom članstva za rad u kriznim i izvanrednim situacijama;

     sudjelovanje na državnom natjecanju u raznim kategorijama;

     sudjelovanje na svjetskom natjecanju;

     priprema za tečaj novih operatora «P» klase;

     slanje dvadeset tisuća karata, koje promiču Dubrovnik, u sve dijelove svijeta;

     pružanje pomoći sekcijama u osnovnim školama.

 

3.7. Djelatnost informatičkih udruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluju:

− Klub informatičara «Dubrovnik»

− Informatički klub «Futura»

 

 Temeljni su ciljevi djelatnosti informatičkih udruga:

     razviti interes što većeg broja mladih za informatiku i računarstvo;

     proširiti i produbiti znanje iz područja informatike i računarstva te sposobnosti primjene stečenog znanja;

     steći specifično hardversko i softversko znanje, bitno za primjenu u učenju i radu;

     osposobiti mlade za samostalnu izradbu jednostavnijih programa.

 

Klubovi u 2017. godini planiraju sljedeće aktivnosti:

     održavanje tečajeva za mlade, učitelje, profesore (pedagoge/mentore tehničke kulture) radi praćenja novih IT trendova,

     održavanje tečajeva programiranja za web stranice (HTML, CSS, PHP)

     održavanje tečajeva programiranja za djecu i mladež iz programskih jezika Python, C, Java, Objective C,

     održavanje smotri, susreta i natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola u Županiji 

     održavanje priprema za natjecanje učenika (InfoCup, Liga programiranja, RoboCup)                                     

     održavanje priprema za natjecanje na državnoj razini,                                                                                                                                                                                                               

     sudjelovanje na natjecanju mladih informatičara,                                                                                                   

     nabavka opreme.           

 

3.8. Djelatnost inovatorskih udruga

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluje:

− Klub inovatora «Dubrovnik»

 

Inovatori su mladi i odrasli ljudi dobrih izvora znanja. Program se utvrđuje temeljem interesa,

sposobnosti i znanja, u skladu s objektivnim mogućnostima i pod voditeljstvom mentora.

 

Klub u 2017. godini planira sljedeće aktivnosti:

     izrada dokumentacije projekata inovacije;

     predstavljanje inovacije „Pametni staklenik“

     održavanje izložbi inovacija

     natjecanje SOELA - izrada prvog solarnog automobila u Dubrovniku;

     izrada promidžbenoga materijala.

 

3.9. Djelatnost speleološke, planinarske udruge i udruga za zaštitu okoliša

 

Pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika djeluje:

− Planinarsko društvo «Dubrovnik»

− Planinarsko društvo «Sniježnica»

 

Sa svojim sekcijama Planinarska društva u 2017. godini planiraju sljedeće

aktivnosti:

     postavljanje izložbe fotografija o radu društva;

     organiziranje ekspedicije na neku od europskih planina;

     održavanje planinarske kuće Pavlić u Kuni Konavoskoj;

     organiziranje speleološke opće škole i seminara crtanja speleoloških objekata;

     organiziranje međunarodne ekspedicije na Orjen i Velebit;

     nastavak istraživanja špilja u županiji;

     uređenje i markiranje pješačkih staza /Nuncijata – Strinćijera, Obod – Stražišće, Mihanići – Snježnica, Cavtat – Čilipi – Močići – Radovčići/;

     organiziranje tečaja za markacioniste;

     održavanje svih tradicionalnih pohoda /Snježnica, Uspon Nuncijata – Strinćijera –

     tvrđava Imperijal, Memorijalni uspon na Stržišće/;

     organiziranje niza izleta za članove i građane;

     organiziranje opće planinarske škole.

 

3.10. Djelatnost Udruge pedagoga tehničke kulture

         -Društvo pedagoga tehničke kulture Dubrovnik

Udruga pedagoga tehničke kulture djeluje pri osnovnim i srednjim školama Grada

Dubrovnika.

 

U 2017. godini Udruga planira sljedeće aktivnosti:

     sudjelovanje na tematskim skupovima pedagoga tehničke kulture poradi njihova

     usavršavanja iz različitih područja tehnike – Nacionalni centar Kraljevica;

     priprema učenika za natjecanja mladih tehničara

     nabava materijala i opreme za sudionike na gradskom natjecanju

     pozivanje i organizacija predavanja znanstvenika

     Radionice zrakoplovnog modelarstva

     Radionice vezivanja mornarskih čvorova

 

3.11. Djelatnost klubova mladih tehničara

         -KMT OŠ Marina Držića, OŠ Lapad; OŠ Marina Getaldića, OŠ Mokošica, OŠ Antuna Masle -Orašac, OŠ Ivana Gundulić

 

Izvannastavnim i tehničkim aktivnostima u osnovnim želi se obuhvatiti

određeni broj učenika zainteresiranih za bavljenje tehnikom, kako bi se otkrili daroviti učenici

i pridobili za nastavak školovanja u tehnici ili srodnim znanostima. Klubovi djeluju u 6

osnovnih škola Grada Dubrovnika.

 

U klubovima mladih tehničara u 2017. godini planira se održavanje:

     tečaja iz područja informatike, elektronike i robotike te tehničkoga crtanja

     LEGO radionice

     izrada kućica za ptice

     tečaja iz programskoga jezika QBASIC

     tečaja iz programskoga jezika LOGO

     tečaja za voditelje školskih prometnih patrola

     radionica: brodomodelarstvo, graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, promet i

     robotika.

 

Oko 150 učenika sudjelovat će na ovogodišnjoj Smotri tehničkoga stvaralaštva učenika u

školama na području Grada Dubrovnika, a 12 najboljih sudjelovat će na Državnom natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske za 2017. godinu.

 

3.12.Učeničko zadrugarstvo  

         -Učeničke zadruge OŠ Ivana Gundulića, OŠ Lapad i OŠ Mokošica 

 

Važnost učeničkog zadrugarstva proizlazi iz njegovih odgojnih i obrazovnih ciljeva, duge i

bogate tradicije učeničkoga zadrugarstva te prirodnih uvjeta razvoja poljoprivredne i druge

proizvodnje.

 

Učeničke zadruge u Dubrovniku djeluju pri Osnovnoj školi Ivana Gundulića, Osnovnoj školi

Lapad, i Osnovnoj školi Mokošica, a cilj je da se i u drugim školama stvore određene sekcije zadrugarstva.

 

Osnovna djelatnost učeničkih zadruga organiziranje je radionica, i to:

     konavoskog veza

     odjeće Konavala i Dubrovačkog primorja

      pravljenja maslinova ulja i eteričnih ulja.

 

Učeničke zadruge sa svojim će proizvodima sudjelovati na Državnom natjecanju mladih zadrugara Hrvatske.

 

3.13. Centar tehničke kulture Dubrovnik    

          - Centar tehničke kulture Dubrovnik

 

Nastavak opremanja i djelatnosti iz područja:

     Lego edukacija ''Obnovljivi izvori energije''

     LEGO igraonica

     sudjelovanje na Dubrovačkom energetskom tjednu

     posjet školama i promocija e-mobilnosti (el.-auti i punionice)

 

 

4. PROJEKT „More prijateljstva“

 

U sklopu gradskog programa „Mladi i grad skupa“, od 2013.g. u Dubrovniku se provodi, već tradicionalno, projekt pod nazivom "More prijateljstva". Osnovni cilj projekta je pomoć djeci s područja grada prijatelja Vukovara i njegove okolice koji su pogođeni ekonomskom krizom te prirodnim katastrofama iz Vukovarsko-srijemske županije. Drugi cilj je razmjena znanja učenika s područja tehničke kulture iz Dubrovnika  te Vukovara i okolice. Ovaj program ima edukativni i humanitarni karakter, a učenici se plasiraju putem osvojenih prvih, drugih i trećih mjesta na županijskim i državnim natjecanjima iz tehničke kulture.

 

U posjetu Dubrovniku svake godine boravi 35 učenika, te do 5 mentora. Mladi Slavonci zajedno sa svojim vršnjacima dubrovačkog kraja uče o Dubrovniku i njegovoj bogatoj povijesti i sadašnjosti.   Program se ostvaruje kroz edukativne i zabavne aktivnosti koje s djecom provode njihovi mentori te vanjski suradnici volonteri.

 

U Projekt za 2017.g. uključeni su Županija, Grad, Biskupijsko sjemenište, IK Futura, CTK, Pedagozi TK, Općina Župa, Konavle, te brojne privatne i javne tvrtke DNŽ.

Čitav projekt u ovoj godini bi iznosio 50.000,00 kn, te bi se proveo kroz Zajednicu tehničke kulture.

 

 

5. PROJEKT „ROBO.DU Day“

 

ROBO.DU Day 2017 održati će se u listopadu, 2017. Cilj manifestacije je prezentirati rad Centra robotike Dubrovnik pod vodstvom članova IK Futura, kojeg pohađa 30 učenika.

 

 

6. PROJEKT „Promocija zrakoplovnih djelatnosti“

 

Na području Grada i Županije, po prvi puta će se organizirati tandem skokovi padobranom. Također će se prezentirati rad učenika zrakoplono maketarske sekcije, održati će se više tematskih predavanja u sklopu Festivala znanosti u travnju. Educirati će se 13 padobranaca, te će se tijekom cijele godine pratiti njihovo napredovanje i skokovi.

 

 

7. PROJEKT „S.T.E.M promocija“

 

ZTK je prijavila više projekata s temom STEM usmjerenja, te će se baviti implementacijom i pripremom za realizaciju nadolazećih aktivnosti. Vidljivost i promidžba tema su ove stavke, kao i nabavka najosnovnije opreme.

 

 

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJEOD 1. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

 

Prijedloge programa te njihovo financiranje za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017. godine u smislu potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika donosi Povjerenstvo sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 10/16.).

 

Red. br.

OPIS

IZNOS

I

PRIHODI

         112.400,00

1.

Sredstva iz gradskog  proračuna – djelatnost zajednice tehničke kulture

           40.000,00

2.

Sredstva iz gradskog proračuna - Djelatnost udruga i ostali projekti

           72.400,00

 

 

 

II

RASHODI

 

1.

Djelatnost Zajednice tehničke kulture

           40.000,00

2.

Djelatnost udruga i ostali projekti

72.400,00

2.1

Djelatnost udruga tehničke kulture

0

2.2

Ostali projekti

 

2.2.1.

ROBO. DU Day

20.000,00

2.2.2.

Promocija ZRAKOPLOVIH DJELATNOSTI 2017

20.000,00

2.2.3.

S.T.E.M promocija

20.000,00

2.2.4.

“More prijateljstva 2017”

0

2.2.5.

Sufinanciranje Zajednice po posebnim zahtjevima

12.400,00

2.3

Pričuva

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 630-01/17-01/01

URBROJ: 2117/01-13-17-12

Dubrovnik, 13. travnja 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------