Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 13. travnja 2017Objavljeno: 21.04.17.

28. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika („Narodne novine“, broj 8/17.), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika, donijela je

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE

OD 1. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

 

 

1. UVOD

 

Programom javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika obuhvaćeni su poslovi, projekti i manifestacije iz područja odgoja i obrazovanja, koji sukladno pozitivnim zakonskim propisima spadaju u nadležnost Grada Dubrovnika ili su od posebnog interesa za Grad Dubrovnik. Programom su obuhvaćeni projekti na tri razine obrazovanja: osnovnom, srednjem i visokom, za koje Grad Dubrovnik, sukladno nadležnostima i proračunskim mogućnostima, osigurava financijska sredstva u svom proračunu.

 

Zbog neizglasavanja Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu Vlada Republike Hrvatske donijela je rješenje kojim je raspustila Gradsko vijeće Grada Dubrovnika i razriješila gradonačelnika Grada Dubrovnika i njegove zamjenike. Na istoj sjednici imenovala je povjerenicu Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik koja obavlja poslove iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika te koja u skladu s Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine donosi Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za drugo tromjesečje 2017.godine.

 

 

2. PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA U RAZDOBLJU OD 1. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

 

Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa i obuhvaća odgoj i obvezno obrazovanje sa svrhom da učeniku omogući stjecanje znanja, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad te daljnje školovanje.

 

Jedan od temeljnih ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja je osiguranje uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djeteta u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. Temelji se, između ostalog, na načelu jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike te na partnerstvu svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

 

Sva pitanja vezana za osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj regulirana su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).

 

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave i tada važećeg Zakona o osnovnom školstvu Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to:

 

OŠ MARINA GETALDIĆA, Frana Supila 3, Dubrovnik

OŠ LAPAD, Od Batale 14, Dubrovnik

OŠ MARINA DRŽIĆA, Volantina 6, Dubrovnik

OŠ IVANA GUNDULIĆA, Sustjepanska 4, Dubrovnik

OŠ MOKOŠICA, Bartola Kašića 2, Mokošica

OŠ ANTUNA MASLE, Lujaci 2, Orašac

 

Osnivačka prava nad spomenutim osnovnim školama prenesena su na Grad Dubrovnik Odlukom Ministarstva prosvjete i športa od 20. veljače 2002. godine.

 

U osnovnim školama Grada Dubrovnika, koje su godinama su bilježile kontinuirani pad broja učenika, u pedagoškoj godini 2016./2017. čak je 78 djece više nego lani. Ako se u obzir  uzmu i podaci posljednje dvije godine može se reći je u osnovnim školama Grada Dubrovnika definitivno zaustavljen pad broja učenika.

 

U sljedećoj tablici prikazan je broj učenika po pojedinoj školi od 2007. do 2017. godine.

 

Broj djece po osnovnim školama

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

2013

2014

 

2015

2016

2017

+/-

MARINA GETALDIĆA

411

394

374

354

333

333

 

326

319

309

303

292

-11

MARINA DRŽIĆA

605

582

583

569

547

511

548

556

568

579

570

-9

LAPAD

1089

1099

1077

1046

1023

970

932

911

885

853

883

+30

IVANA GUNDULIĆA

744

762

726

701

686

687

665

689

705

746

785

+39

MOKOŠICA

775

770

714

713

689

643

627

613

622

645

654

+9

ANTUNA MASLE

163

156

146

144

125

118

108

110

113

131

151

+20

Ukupno:

3787

3763

3620

3527

3403

3262

3206

3198

3202

3257

3335

+78

 

Decentralizacija školstva nezavršeni je proces, jer su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dobile samo jedan dio kompleksnog sustava školstva u svoju nadležnost. Država je kroz resorno ministarstvo, primjerice, zadržala u svojoj nadležnosti cijelo područje radnih odnosa i plaća zaposlenika u školstvu.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivači imenuju svoje predstavnike u školske odbore te na taj način sudjeluju u upravljanju školom, odlučuju o imovini škole i svim važnim pitanjima vezanim za funkcioniranje škole kao pravne osobe. Shodno tome osiguravaju u svojim proračunima sredstva za materijalne i financijske rashode škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje školskog prostora, prijevoz učenika osnovnih škola te sredstva za sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

 

Sredstva za spomenute namjene osiguravaju se dijelom iz decentraliziranih funkcija osnovnog školstva s razine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, čime se osigurava minimalni financijski standard, a dijelom su to vlastita proračunska sredstva lokalne samouprave.

 

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva – minimalni financijski standard

 

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola Grada Dubrovnika u drugom tromjesečju 2017. godine planirana su na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini (NN 14/17) te sukladno Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela  i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine za drugo tromjesečje iznose:

 

Materijalni i financijski rashodi – 935.100,00 kuna

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 134.200,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 200.000,00 kuna (nabava nužne opreme u osnovnim školama)

 

Minimalni financijski standard financira se iz prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak (3,1%)  te sredstava fonda izravnanja.

 

Nakon formiranja Gradskog vijeća Grad Dubrovnik će vlastitim odlukama rasporediti decentralizirana sredstva po osnovnim školama Grada Dubrovnika.

 

Do donošenja spomenutih dokumenata sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva trošit će se sukladno planu u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

 

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva – iznad minimalnog financijskog standarda

 

Programom javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Dubrovnika za drugo tromjesečje 2017. godine obuhvaćeni su i projekti širih javnih potreba koji se financiraju iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika. To su različiti projekti poboljšanja standarda u osnovnom školstvu te projekti izvanškolskih aktivnosti koji učenicima osnovnih škola omogućavaju razvijanje različitih  sposobnosti i zanimanja za određena područja i specijalnosti. U Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 3o. lipnja 2017. godine osiguravaju se sredstva za sljedeće projekte u osnovnim školama Grada Dubrovnika:

 

Ostali projekti u osnovnom školstvu – Maškarani školski dan - prijevoz

 

Produženi boravak;

Učenička natjecanja

Stručno razvojne službe;

Asistent u nastavi;

Sufinanciranje školskog športa;

Ostali projekti u osnovnom školstvu – Maškarani školski dan

Tekuće i investicijsko održavanje;

 

Ostali projekti u osnovnom školstvu

 

Na javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu javile su se osim osnovnih škola i neke druge institucije i udruge. Povjerenstvo za vrednovanje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu razmotralo je sve pristigle prijave i predložilo programe i projekte za sufinanciranje iz gradskog proračuna. Kako gradski proračun nije donesen u Odluci o privremenom financiranju osigurana su sredstva koja pokrivanju samo troškove za prijevoz učenika u iznosu od 10.900,00 kuna.

    

Produženi boravak

 

Produženi boravak je oblik organiziranog zbrinjavanja djece nakon redovite nastave koji se nudi u pet osnovnih škola Grada Dubrovnika: OŠ Marina Getaldića, OŠ Marina Držića, OŠ Lapad, OŠ Ivana Gundulića i OŠ Mokošica.

 

U program Produženog boravka uključeno je u ovoj školskoj godini 383 djece 1. i 2. razreda osnovne škole i to: OŠ Marina Getaldića 36, OŠ Marina Držića 80, OŠ Ivana Gundulića 106, OŠ Lapad 118 i OŠ Mokošica 43. Četiri osnovne škole (OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Lapad i OŠ Mokošica) imaju dobre uvjete za organiziranje Produženog boravka, što znači da imaju uređene učionice i školske kuhinje u kojima se svakodnevno priprema hrana za djecu. Učenici OŠ Marina Getaldića hrane se izvan škole u resoranu Konoba Pupo. 

 

Grad Dubrovnik sudjeluje u troškovima Produženog boravka na način da preuzima materijalne troškove i troškove plaća zaposlenih (20 učitelja i 6 kuharica), a roditelji snose troškove prehrane djece. Za djecu iz socijalno ugroženih obitelji Grad Dubrovnik snosi i troškove prehrane te subvencionira troškove prehrane u OŠ Marina Getaldića u iznosu koji je iznad 30,00 kuna po danu.

 

Za troškove Produženog boravka osigurano je u Odluci o privremenom financiranju  774.800,00 kuna proračunskih sredstava.

 

Stručno-razvojne službe

 

U cilju što kvalitetnije skrbi o učenicima osnovnih škola, posebno učenika s poteškoćama   koje im onemogućavaju uspješno svladavanje nastavnih sadržaja te učenika koji pokazuju neprimjerene oblike ponašanja, Grad Dubrovnik osigurava sredstva za rad stručnih službi u osnovnim školama i to: OŠ Lapad - 1 socijalni pedagog na pola radnog vremena i 1 socijalni radnik, OŠ Marina Getaldića – 1 stručni suradnik na pola radnog vremena, OŠ Mokošica – 1 defektolog – socijalni pedagog na pola radnog vremena i OŠ Antuna Masle – 1 pedagog na pola radnog vremena.

 

Za troškove plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u stručnim službama osnovnih škola osigurano je u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine  140.000,00 kuna proračunskih sredstava.

 

Asistent u nastavi

 

S ciljem uključivanja učenika s posebnim obrazovnim potrebama u redoviti sustav odgoja i obrazovanja Grad Dubrovnik već dugi niz godina provodi projekt Asistent u nastavi. Sredstva za ovaj projekt osiguravaju se dijelom iz Europskog socijalnog fonda, a dijelom iz proračuna Grada Dubrovnika.

 

Naime, u kolovozu 2016. godine Grad Dubrovnik se u partnerstu s Dubrovačkom razvojnom agencijom DURA i osnovnim školama javio na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ koji je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

 

Odobrena su sredstva za 21 pomoćnika u nastavi koji su ispunjavali kriterije za dodjelu asistenata Ministarstva u ukupnom iznosu od 688.873,07 kune, a bespovratna sredstva iznose 551.098,00 kuna.

 

Pored sredstava koja će putem Ministarstva znanosti biti doznačena iz Europskog socijalnog fonda Grad Dubrovnik iz svojih proračunskih sredstava financira rad još 12 pomoćnika u nastavi za djecu, koja po mišljenju Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, koje je imenovao gradonačelnik, trebaju asistenta, ali ne udovoljavaju strogim kriterijima Ministarstva znanosti.

 

Pomoćnici u nastavi rade u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika: OŠ Marina Getaldića 5, OŠ Marina Držića 5, OŠ Lapad 8, OŠ Ivana Gundulića 11, OŠ Mokošica 2, OŠ Antuna Masle 2.

 

Grad Dubrovnik je u  Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine osigurano za ovaj program 418.700,00 kuna.

 

Sufinanciranje školskog športa

 

S ciljem reguliranja rada školskih športskih klubova u osnovnim školama Grad Dubrovnik u proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje školskog športa. To se u prvom redu odnosi na rad školskih športskih klubova u kojima rade vanjski suradnici. Oni sa školom sklapaju ugovor o djelu, koji se financira dijelom iz članarina (u svim školama članarina iznosi 50,00 kuna), a dijelom iz proračuna.  

 

Projekt se provodi u OŠ Marina Getaldića, OŠ Marina Držića i OŠ Lapad, a za ovu namjenu osigurano je u drugom tromjesečju 9.600,00 kuna.

 

Tekuće i investicijsko održavanje

 

Grad Dubrovnik osigurava dodatna sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih zgrada za moguće hitne intervencije.

U Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine osigurano je za ovaj program 70.000,00 kuna i to za OŠ Ivana Gundulića 30.000,00 kuna za sanaciju ograde na školskoj zgradi PŠ Suđurađ i za OŠ Lapad za sanaciju fasade na matičnoj školi. 

 

 

4. OSTALO ŠKOLSTVO

 

Na javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu javilo se nekoliko srednjih škola i vosokoškolskih institucija. Povjerenstvo za vrednovanje programa razmatralo je sve navedene prijave i predložilo programe i projekte za sufinanciranje iz gradskog proračuna. Kako gradski proračun nije donesen u Odluku o privremenom financiranju uvrstili smo samo one projekte    za koje nije potrebno donositi posebni zaključak o dodjeli sredstava.

 

Srednje školstvo

 

S ciljem poboljšanja uspjeha naših srednjoškolaca pri upisima na željene fakultete Grad Dubrovnik sufinancira organizirane oblike priprema za državnu maturu koje se organiziraju na području Grada Dubrovnika. Sukladno zaključju gradonačelnika pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu imaju svi polaznici koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme. Pravo na subvenciju troškova za dodatnu 1/3 ukupnih troškova pripreme imaju polaznici koji ispunjavaju uvjet imovine i prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika. Za ovaj projekt osigurano je u Odluci o privremenom financiranju 22.500,00 kuna.

 

Stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata

 

Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Dubrovnika  (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 10/15) Grad Dubrovnik je raspisao natječaje za stipendiranje za školsku godinu 2016./2017. i to: 

     natječaj za učenike i studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata,

     natječaj za nadarene studente: 10 stipendija za u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te području biomedicine i zdravstva, 10 stipendija u području društvenih i humanističkih znanosti i 2 stipendije u umjetničkom području,

     natječaj za učenike i studente u deficitarnim zanimanjima: 6 stipendija za studente,

     natječaj za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja: 6 stipendija za učenike i 10 stipendija za studente.

 

Za isplatu stipendija i jednokratnih novčanih pomoći za školovanje u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine osigurano je 296.000,00 kuna.

 

Grad Dubrovnik će sukladno sporazumu stipendirati 10 studenata Grada Vukovara s ukupnim iznosom od 24.000,00 kuna.

 

Pored stipendiranja Grad Dubrovnik već osmu godinu zaredom provodi projekt kreditiranja školovanja koji se provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom.

Ovim projektom želi se omogućiti svakom dubrovačkom studentu da, neovisno o materijalnim mogućnostima roditelja, završi željeno školovanje.

 

Za program kreditiranja školovanja u Odluci o privremenom financiranju osigurana su sredstva za kamatu na iskorištena sredstva u iznosu od 170.000,00.

 

KLASA: 602-01/17-01/06

URBROJ: 2117/01-13-17-5

Dubrovnik, 13. travnja 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------