Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 13. travnja 2017Objavljeno: 21.04.17.

27. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,107/07 i 94/13)  i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika („Narodne novine“, broj 8/17.), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika, donijela je

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 

GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

 

 

 

1. UVOD

 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

 

Prema citiranom Zakonu, predškolski odgoj se ostvaruje u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Organizira se i provodi na način da doprinosi očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanju cjelovitog razvoja svih funkcija u skladu sa zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim individualnim mogućnostima.

 

Zbog neizglasavanja Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu Vlada Republike Hrvatske donijela je rješenje kojim je raspustila Gradasko vijeće Grada Dubrovnika i razriješila gradonačelnika Grada Dubrovnika i njegove zamjenike. Na istoj sjednici imenovala je povjerenicu Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik koja obavlja poslove iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika te koji u skladu s Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proačunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine donosi Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za drugo tromjesečje 2017. godine.

Programom javnih potreba, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika, obuhvaćeni su sljedeći programi:

     redoviti programi predškolskog odgoja: cjelodnevni i skraćeni jaslični i vrtićni programi odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruju u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i 3 (tri) privatna vrtića čiji su osnivači fizičke osobe i

     program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

 

 

2. REDOVITI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA U DRUGOM TROMJESEČJU 2017. - OBLICI, OPSEG I NOSITELJI DJELATNOSTI

 

Redoviti programi predškolskog odgoja u obliku cjelodnevnih i skraćenih jasličkih i vrtićkih programa odgoja i obrazovanja ostvaruju se u Gradu Dubrovniku u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik kao glavnom nositelju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 3 (tri) privatna vrtića čiji su osnivači fizičke osobe.

 

2.1. JAVNA USTANOVA „DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK“

 

Dječji vrtići Dubrovnik djeluju kao jedinstvena javna ustanova za predškolski odgoj na području Grada Dubrovnika i provode programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu. 

 

Sukladno Planu i programu rada za pedagošku 2016./2017. godinu Dječji vrtići Dubrovnik organiziraju sljedeće programe odgoja i obrazovanja:

 

     primarni jutarnji program (desetosatni),

     jutarnji i popodnevni vrtićki programa (petosatni),

     vrtićki popodnevni program (trosatni) te

     drugi kraći programi tijekom godine. 

 

Primarni desetosatni jutarnji program

 

Primarni jutarnji program organizira se kao desetosatni vrtićki (za djecu od 3. do 7. godina života) i desetosatni jaslički program (za djecu od 1. do 3. godine života) kojim je u pedagoškoj 2016./2017. godini obuhvaćeno 1848 djece u 81 odgojnoj skupini.

Radno vrijeme primarnih programa usklađeno je s potrebama roditelja i traje od 6,30 do 16,30 sati.

 

Jutarnji i popodnevni petosatni vrtićki program

 

Jutarnji i popodnevni petosatni vrtićki programi organizirani su na Gromači (13 djece), na Šipanu (7 djece) i na Lopudu (13 djece). Oni rade sa po jednom mješovitom skupinom djece i to na Gromači i Šipanu ujutro, a na Lopudu poslijepodne.

 

Kraći vrtićki trosatni popodnevni program

 

Popodnevni program organiziran je u dva vrtića, u DV Gruž  i u DV Pčelica u Mokošici.

Program zadovoljava potrebe djece od 3 godine do polaska u školu, a radno vrijeme ovog programa je od 15,30 do 18,30 sati.

Slijedi prikaz programa i broja djece sa stanjem na dan 30. rujna 2016.                     

 

PRIMARNI DESETOSATNI VRTIĆKI PROGRAM

 

 

V R T I Ć

BROJ

ODGOJNIH

SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ   UPISANE

DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

PALČICA

 

10

20

255

5

1

25,50

PALČICA

Medarevo

6

12

147

3

1

24,50

RADOST

 

RADOST

Dvori Lapad

 

3

 

 

1

6

 

 

2

76

 

 

22

3

 

 

0

0

 

 

0

25,30

GRUŽ

 

3

5

67

2

2

22,30

CICIBAN

 

5

10

130

5

0

26

IZVIĐAČ

 

4

8

102

3

2

25,50

KONO

 

2

4

45

1

1

22,50

PILE

PILE 1

5

10

112

4

2

22,40

PČELICA

Mokošica

5

10

140

6

3

28

PČELICA

Opskrbni centar

1

2

21

1

0

21

PČELICA

Stara Mokošica

3

6

78

1

1

26

PČELICA – POS

 

1

2

24

0

0

24

PČELICA

Između dolaca

1

2

21

2

0

21

PČELICA –Trsteno

1

2

18

0

0

18

PČELICA – Zaton

1

2

30

0

0

30

PČELICA - Osojnik

1

3

36

0

0

36

SVEUKUPNO

 

53

106

1324

36

13

25

 

 

PRIMARNI DESETOSATNI JASLIČKI PROGRAM

 

 

V R T I Ć

BROJ

ODGOJNIH

SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ   UPISANE

DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

PČELICA

 

3

6

56

0

0

18,70

PČELICA

2

6

54

0

0

18

Stara Mokošica

       

 

PČELICA – POS

1

jasl./vrt.

2

20

0

0

20

PČELICA

Vita

1

2

19

0

0

19

PČELICA

Zaton

1

jasl./vrt.

2

20

0

0

20

PALČICA

5

 

10

96

0

0

19,20

PALČICA-

Medarevo

5

10

91

0

0

18,20

CICIBAN

 

3

6

57

0

0

19

RADOST

Dvori Lapad

2

4

38

0

0

19

IZVIĐAČ

 

3

6

54

1

0

18

KONO I

 

1

2

19

1

0

19

SVEUKUPNO

 

28

56

524

3

0

18,70

 

 

VRTIĆKI PETOSATNI PROGRAM – JUTARNJI I POPODNEVNI

 

 

V R T I Ć

BROJ

SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ  UPISANE

DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača 2 sata dnevno

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

ŠIPAN

- jutarnji

        1

          1

           7

           0

           0

       7

PČELICA - Gromača

- jutarnji

        1

          1

           13

           0

           0

       13

PČELICA - Lopud  

- popodnevni

        1

          1

           13

           1

           0

       13

SVEUKUPNO

 

3

3

33

1

0

11

 

VRTIĆKI TROSATNI POPODNEVNI PROGRAM

 

 

V R T I Ć

BROJ

SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ  UPISANE

DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

PČELICA

- popodnevni

       1

 

          1

         9

           2

          0

       9

GRUŽ

- popodnevni

       1

          1

         19

           0

          0

       19

SVEUKUPNO:

       2

 

          2

         28

           2

          0

       14

 

REKAPITULACIJA PROGRAMA

 

 

 

V R T I Ć

BROJ

ODGOJNIH

SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ   UPISANE

DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

PRIMARNI

VRTIĆNI

10 – SATNI

 

       53

 

       106

 

      1324

 

      36

 

         13

    

     25

PRIMARNI

JASLIČNI   

10 – SATNI

  

       28

 

        56

 

        4524

 

        0

 

         0

     

     18,7

KRAĆI

5-SATNI

         3

          3

          33

        1

         0

     11

KRAĆI

3-SATNI

        

         2

        

          2

 

          38

       

        2

 

         0

     14

SVEUKUPNO

       86

 

 

      167

      1909

  

      39

         13

     22,20

 

Od 39 djece s teškoćama u razvoju uključenih u redovne programe, njih 13 ima osobnog pomagača. Osobni pomagači rade sa svakim djetetom po 2 odnosno 3 sata dnevno.                                                                                         

Drugi kraći programi tijekom godine:

 

U Dječjim vrtićima Dubrovnik nude se i drugi redoviti i povremeni programi kao što su:

 

     program predškole u trajanju od 250 sati,

     program za darovite u svim vrtićima,

     vjerski program (dvije skupine u vrtiću Radost i jedna skupina u Pčelici – Osojnik),

     rano učenje engleskog jezika, tečaj francuskog jezika,

     programi umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja uz sudjelovanje na javnim nastupima.

 

Programima Dječjih vrtića Dubrovnik obuhvaćeno je ukupno 1909 djece od jedne godine života do polaska u osnovnu školu. 

Opisani opseg programa Dječjih vrtića Dubrovnik planira se realizirati s 251  djelatnikom  Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

U osiguravanju uvjeta za rad zaposlenih u Dječjim vrtićima Dubrovnik primjenjuju se odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Dubrovnika koji je potpisan u lipnju 2016. godine

 

 

MREŽA DJEČJIH VRTIĆA UNUTAR USTANOVE, OPIS STANJA I PLANIRANE AKTIVNOSTI

 

Rad u pedagoškoj 2016./2017. godini odvija se u devet ustrojbenih jedinica Dječjih vrtića Dubrovnik:

 

     CICIBAN

     GRUŽ

     IZVIĐAČ

     KONO – KONO I

     PALČICA (središnji objekt), vrtić u Općoj bolnici Dubrovnik („ŠKATULICA“) te vrtić LOPUD

     PČELICA (središnji objekt te OPSKRBNI.CENTAR, VITA, IZMEĐU DOLACA i STARA MOKOŠICA I, II i III, MOKOŠICA POS) – TRSTENO – GROMAČA – OSOJNIK - ZATON

     PILE-PILE I

     RADOST, RADOST Dvori Lapad

     ŠIPAN

 

FINANCIRANJE DJELATNOSTI

 

Djelatnost predškolskog odgoja u Dječjim vrtićima Dubrovnik financira se iz dvaju osnovnih izvora:

     iz sredstava Proračuna Grada Dubrovnika i

     sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima su obuhvaćena njihova djeca.

 

U Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine planirana proračunska sredstva za javnu ustanovu Dječji vrtići Dubrovnik iznose 6.039.300,00 kuna.

 

Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Dubrovnika u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik, određuje se ovisno o vrsti i trajanju programa te socijalnom i imovnom statusu obitelji:

     primarni jutarnji program 10.-satni                                  od 250,00 do 550,00 kuna,

     kraći vrtićni popodnevni program 3-satni                                              250,00 kuna,

     primarni kraći program 5.-satni (Gromača, Šipani Lopud)                    150,00 kuna

 

Na traženje roditelja - korisnika usluga cijena spomenutih programa djelomično se umanjuje za sljedeće kategorije korisnika:

 

     za djecu hrvatskih ratnih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata

s utvrđenim stupnjem trajne invalidnosti od 50% do 80%................10%

     za djecu s teškoćama u razvoju……………………………………..30%

     za djecu korisnika prava na pomoć za uzdržavanje………………...70%

     za djecu samohranih roditelja……………………………………….10%

     roditelji s dvoje i više djece u vrtiću

za drugo dijete: ……………………………………………………..50%

za treće dijete: ……………………………………………………...100%

   roditelji s četvero i više djece, za dijete koje pohađa vrtić………… 30%

     djece štićenici Dječjeg doma „Maslina“ u Dubrovniku……………. 70%

 

Djeca roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Dubrovnika plaćaju punu ekonomsku cijenu programa koja iznosi 1.765,00 kuna.

 

 

2.2. PRIVATNI DJEČJI VRTIĆI

 

U Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za drugo tromjesečje  2017. godine uključeno je i sufinanciranje programa 3 privatna dječja vrtića kojima su osnivački fizičke osobe, a to su:

 

Dječji vrtić «Petar Pan»

Iva Vojnovića 73

1 odgojna skupina desetosatnog jasličnog programa s 19 djece od jedne do tri godine život s prebivalištem na području Grada Dubrovnika.

 

Dječji vrtić «Calimero»

Josipa Kosora 14

1 odgojna skupina desetosatnog jasličnog programa s 19 djece (od 1 do 3 godine) i 2 odgojne skupine desetosatnog vrtićnog programa s 38 djece (od 3 godine do polaska u osnovnu školu) s prebivalištem na području Grada Dubrovnika.

 

Dječji vrtić «Bubamara»

Kralja Tomislava 7

1 mješovita odgojna skupina desetosatnog vrtićnog i jasličnog programa s 27 djece s prebivalištem na području Grada Dubrovnika.

 

Kriterij za sufinanciranje programa privatnih vrtića je broj djece korisnika programa predškolskog odgoja. Sukladno Odluci o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika iznos sufinanciranja privatnih dječjih vrtića u 2017. godini iznosi: 1100,00 kune za desetosatni jaslični te 1000,00 kuna za desetosatni vrtićni program mjesečno uz uvjet da cijena za roditelje ne prelazi 1000,00 kuna.

 

 

3. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MARINA DRŽIĆA

 

Temeljem suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa iz 2002. godine, pri Osnovnoj školi Marina Držića utemeljen je program predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama. Ovim programom obuhvaćeno je u školskoj godini 2016./2017. 9 djece vrtićkog uzrasta. Program se ostvaruje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, koje na poslovima neposrednog rada s djecom zapošljava jednog defektologa, dok Grad Dubrovnik osigurava sredstva za plaću i materijalna prava medicinske sestre, fizioterapeuta i pedagoga (87.900.000,00 kuna u drugom tromjesečju 2017. godine).

 

KLASA: 601-01/17-01/01

URBROJ: 2117/01-13-17-5

Dubrovnik, 13. travnja 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

-----------------------------------------------