Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 13. travnja 2017Objavljeno: 21.04.17.

26. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 42. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika („Narodne novine“, broj 8/17.), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika, donijela je

 

 

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA DUBROVNIKA

ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2017.

 

 

Socijalnim programom Grada Dubrovnika zadane su  prioritetne mjere u pojedinim područjima (socijalna skrb, osobe s invaliditetom, zdravlje, djeca i mladi, stradalnici Domovinskog rata), u cilju zastupanja najboljeg interesa stanovnika, posebno interesa socijalno najranjivijih skupina građana. Socijalni program između ostaloga daje osnovne smjernice za djelovanje, pokazujući prioritetne  usluge koje treba razvijati.   

 

Sukladno Odluci o privremenom financiranju poslova,funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika  Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. donose se mjere socijalnog programa  za  navedena tri mjeseca 2017. godine, kojima se osiguravaju  najnužniji oblici pomoći, subvencija i socijalnih usluga kako bi se zaštitili građani u stanju socijalne potrebe.

 

 

1.      SOCIJALNA KRB

 

1.1.  PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji

Broj korisnika: 224

Potrebna sredstva: 520.000,00 kn

 

Pravo na prehranu u Pučkoj kuhinji imaju sljedeće kategorije građana koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika:

Samac koji je ostvario prosječni mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti, koji ne prelazi 250%  osnovice iz članka  27. stavak  2.  Zakona o socijalnoj skrbi , a da u svom vlasništvu, osim stana koji koristi za stanovanje, nema drugi stan ili kuću, kao ni ostala dobra veće materijalne vrijednosti  (vozilo, plovilo i sl.);

 

Obitelj koja je ostvarila prosječni mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti, koji ne prelazi 350% osnovice iz članka 27. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi .

 

Ako u obitelji živi više od  dvije osobe, iznos prihoda utvrđen za dvočlanu obitelj uvećava se za svakog daljnjeg člana za 100% osnovice  iz članka 27. stavak 1. Zakona o socijalnoj  skrbi, uz uvjet da u svom vlasništvu , osim stana koji koristi za stanovanje, nema drugi stan ili kuću, kao ni ostala dobra veće materijalne vrijednosti  (vozilo, plovilo i sl.).

 

Pravo na prehranu u Pučkoj kuhinji ima član obitelji iz prethodnog  stavka ove točke, stariji od jedne godine.

 

Zahtjev za korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji podnosi se Centru za socijalnu skrb       Dubrovnik, a o pravu na korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji odlučuje Odjel pružanja       usluga za odrasle osobe - Stručna cjelina pružanja usluga odraslim osobama. Zahtjev za korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji podnosi se najkasnije do petnaestog dana u mjesecu prije početka  mjeseca u kojem će korisnik započeti korištenje prehrane, a ostvarivanje prava počinje od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon podnošenja zahtjeva.

 

 

1.2. SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE  

       I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE

 

Svim osobama s prebivalištem na području Grada Dubrovnika koji imaju navršenih 65godina života osigurat će se besplatni javni gradski prijevoz.

 

Umirovljenici do 65 godina sa zaštitnim dodatkom i umirovljenici s mirovinom manjom od 1.800,00 kn, ostvaruju pravo na subvenciju javnog prijevoza uz participaciju od 10 kn, a umirovljenici izvan naselja Dubrovnik i Mokošica uz participaciju od 30 kn.

Umirovljenici do 65 godina s mirovinom od 1.801,00 do 2.000,00 kn ostvaruju pravo na djelomičnu subvenciju javnog prijevoza uz osobnu participaciju u iznosu od 35 kn, a umirovljenici izvan naselja Dubrovnik i Mokošica uz participaciju od 50 kn.

 

Karta u javnom gradskom prijevozu subvencionira se za:

     korisnike minimalne zajamčene naknade i usluga pučke kuhinje koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,

     članove udruga osoba s invaliditetom i udruga djece s tekoćama u razvoju ako pravo na troškove prijevoza ne ostvaruju po drugoj osnovi,

     višestrukim dobrovoljnim darivateljima krvi i to: muškarcima  po kriteriju 25, a ženama 20 darivanja,

     volontere  socijalno-humanitarnih udruga koji stanuju više od dvije autobusne postaje od radnog sjedišta udruge,

     članovima obitelji poginulih branitelja i poginulih civila Domovinskog rata,

     Hrvatskim ratnim vojnim invalidima,

     civilnim invalidima rata.

 

Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza integralni je dio sufinanciranja društva „Libertas“ putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

 

1.3. JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

 

Korisnici: Samci i obitelji koji zbog trenutačnih nepovoljnih socijalnih, zdravstvenih ili drugih životnih okolnosti nisu u mogućnosti djelomično  ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

 

Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti ukoliko podnositelj zahtjeva ispunjava socijalni uvjet, uvjet imovine i prihoda i poseban uvjet, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika.

 

Potrebna sredstva: 250.000,00 kn

 

Ova mjera odnosi se na:

     socijalno ugrožene osobe i osobe slabijeg imovnog stanja  koji se zbog izvanrednih životnih okolnosti  nalaze u izuzetno nepovoljnoj životnoj situaciji (uvjet imovine i prihoda),

     stradalnici Domovinskog rata i njihove obitelji (poseban uvjet).

 

 

1.4.  DODATAK UMIROVLJENICIMA

 

Korisnici: Umirovljenici s  mirovinama do 1.800,00 kn, i umirovljenici s mirovinama od 1.800,00 kn do 2.500,00 kn

Broj korisnika: 3800

Potrebna sredstva: 1.371.000,00 kn

 

Umirovljenici  čiji iznos mirovine nije dostatan za zadovoljenje osnovnih životnih potreba

ostvaruju pravo na  mjesečni novčani dodatak u iznosu od 200 kn. Cenzus za ostvarivanje mjesečnog dodataka iznosi 1.800,00 kn mirovine sa svim dodatcima.

 

Umirovljenici čija mirovina sa svim dodatcima ne prelazi iznos od 1.800,00 kn, a čije su socijalne prilike posebno otegotne ostvaruju  uvećani mjesečni dodatak  od 500 kn i to:

     umirovljenici koji od vlastite mirovine sami uzdržavaju jednog ili više članova obitelji,

     umirovljenici koji sami od vlastite mirovine podmiruju troškove najma stana,

     umirovljenici koji ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu temeljem uvjeta prihoda sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

 

Umirovljenicima čija mirovina iznosi od 1.800,00 kn do 2.000,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 400 kn, a umirovljenicima čija mirovina iznosi od 2.000,00 kn do 2.200,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 300 kn. Umirovljenicima čija mirovina iznosi od 2.200,00 do 2.500,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 200 kn.

 

 

1.5.  NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

 

Korisnici: Obitelji i samci  sukladno čl. 41. i čl. 42. Zakona o socijalnoj skrbi

Broj korisnika: 178

Potrebna sredstva: 343.000,00 kn

 

Sukladno članku 41. i članku 42.  Zakona o socijalnoj skrbi pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. Naknada za troškove stanovanja isplaćivat će se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu  utvrđene prema članku 27. stavku 1. Zakona.

 

Napomena: Ova mjera provodi se u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb  Dubrovnik.

 

 

1.6. TROŠKOVI POGREBA

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji

Broj korisnika: 1-2

Potrebna sredstva: 10.000,00 kn.

 

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na  socijalno ugrožene pojedince i obitelji  koji su bez sredstva za pogrebne troškove, a nemaju bližnjih koji bi mogli podmiriti troškove pogreba i koji ovu vrstu pomoći ne mogu ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

 

 

1.7.  SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OSTALIM SOCIJALNIM

        KATEGORIJAMA

 

Korisnici: Samci i obitelji slabijeg materijalnog statusa koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o ostvarivanju prava na subvenciju troškova  najma stana

Broj korisnika: 200

Potrebna sredstva: 493.000,00 kn

 

Obrazloženje: Obiteljima i samcima koji žive u unajmljenim stanovima u statusu podstanara, koji u vlasništvu nemaju nekretnine, a slabijeg su materijalnog stanja osigurat će se novčana subvencija za plaćanje najma stana. Uvjeti i način ostvariarivanja prava na mjesečnu subvenciju regulirani su Odlukom.

 

 

1.8. SUBVENCIJA ZA NAJAM STANA MLADIMA

 

Korisnici: Osobe do 35 godina života koji su podstanari

Broj korisnika:82

Potrebna sredstva: 108.000,00 kn

 

Obrazloženje: Mladim osobama i obiteljima do navršenih 35 godina života, koji imaju prebivalište na području grada Dubrovnika najmanje 5 godina, koji nemaju vlastitih nekretnina, a čiji  mjesečni dohodak po članu kućanstva nije veći od prosječne  isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini sufinancirat će se troškovi podstanarstva  i to:

     za samca 400 kn,

     za dvočlano kućanstvo 500 kn,

     za tročlano kućanstvo 600 kn,

     za četveročlano kućanstvo i više 750 kn.

 

 

1.9.   NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA KOJI NEMAJU VLASTITIU 

         MIROVINU

 

Korisnici: osobe starije od 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu i druga primanja

Broj korisnika: 250

Potrebna sredstva: 270.000,00 kn

 

Obrazloženje: osobe starije od 65 godina koje nemaju vlastitu mirovinu ili drugu vrstu primanja ostvarivat će novčanu pomoć u mjesečnom iznosu od 300 kuna.

 

 

1.10. DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE

 

Korisnici: Roditelji novorođenčadi u gradu Dubrovniku

Broj korisnika: 100

Potrebna sredstva: 150.000,00 kn

 

Obrazloženje: Za ovu mjera pronatalitetne politike Grad Dubrovnik prema Odluci o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete, roditeljima novorođene djece isplaćivat će novčani dar i to:

     za prvo dijete 1.500 kn,

     za drugo dijete 2.500 kn,

     za treće dijete 4.000 kn,

     za svako daljnje dijete 1.500 kn,

     za svako novorođeno dijete u povijesnoj gradskoj jezgri i na području Elafitskog otočja te s područja Dubravice, Gromače, Kliševa, Ljubača, Mravinjca, Mrčeva, Osojnika, Šumeta, Knežice, Čajkovice i Petrova Sela isplaćivat će se iznos od 10.000,00 kn.

 

 

1.11.  PRIVREMENO PRIHVATILIŠTE ZA SMJEŠTAJ SOCIJALNO

          UGROŽENIH OSOBA

 

Korisnici: Beskućnici s područja grada Dubrovnika

Broj korisnika: 15-20

Potrebna sredstva: 66.000,00 kn

 

Privremeno prihvatilište za smještaj socijalno ugroženih osoba s područja Grada Dubrovnika  trenutno je organizirano u objektu hotela Vis 2. U evidenciji UO je  trenutno 36 osoba koji borave u hotelu Vis 2 iako se procjenjuje da svega 15-ak ima opravdanu potrebu za smještajem u prihvatilište dok ostali imaju druge mogućnosti za samostalan život ili im je potrebna druga vrsta podrške a ne smještaj u prihvatilištu.1.12. STRUČNE USLUGE  CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB DUBROVNIK

 

Obrazloženje: Sukladno sklopljenom ugovoru između Grada Dubrovnika i Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, Centar donosi rješenja o ostvarivanju prava na pučku kuhinju, te vrši isplatu božićnice za korisnike zajmčene minimalne naknade, dostavlja mjesečna izvješća o korisnicma prava na zajamčenu minimalnu naknadu i osobnu invalidninu.

 

Broj korisnika:300

Potrebna sredstva: 9.100,00 kn

 

 

1.13. SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I  HUMANITARNE

         DJELATNOSTI           

                       

1.13.1. Projekt „Obrazovni i kreativni centar Deša“ – nositelj Humanitarna i mirotvorna  udruga „DEŠA“- 10.500,00  kn;

 

1.13.2. Program „Socijalna skrb, unaprjeđenje zdravstvene zaštite i pomoć u prevladavanju materijalnih problema “ – nositelj Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Dubrovnik -5.000,00 kn;

 

1.13.3. Program „Pomoć osobama treće životne dobi“ – nositelj Udruga matice umirovljenika  Dubrovnik - 11.700,00  kn;

 

1.13.4. Projekt „Upravljanje novcem“ – nositelj  Caritas dubrovačke biskupije - 5.500,00  kn;

 

1.13.5. Projekt „Dođi pomozi“ – nositelj  Bošnjačko dobrotvorno društvo Merhamet – 9.000,00 kn;

 

 

2. ZDRAVLJE

 

2.1. PROJEKT DUBROVNIK – ZDRAVI GRAD

 

Korisnici: građani Grada Dubrovnika

 

Potrebna sredstva:346.700,00 kn

 

 Obrazloženje: Ovim sredstvima financirat će se projekti i aktivnosti onih udruga i  građanskih inicijativa  koji su prepoznati kao prioriteti, a koji unapređuju zdravlje i kvalitetu života građana Dubrovnika:

     programi prevencije kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti,

     programi prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja,

     akcije i manifestacije,

     programi i projekti u okviru nacionalne mreže Zdravih gradova,

     sustavno bavljenje utjecajem politike i strategija na zdravlje i temama nejednakosti, socijalne isključenosti te potreba vulnerabilnih skupina.

 

2.1.1. Projekt „ Rana intervencija“ –  nositelj Udruga Dubrovnik zdravi grad - 21.400,00 kn             

 

2.1.2. Projekt „Dnevni boravak za psihički oboljele osobe“ – nositelj Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unaprjeđenja duševnog zdravlja i kvalitete života „Lukjernica  - 10.000,00 kn

 

2.1.3. Projekt „Unaprjeđenje onkološke zaštite na području grada Dubrovnika“ – nositelj Liga za borbu protiv raka – 7.000,00 kn

 

2.1.4. Projekt „Pješačenjem do zdravlja “ – nositelj Hrvatsko planinarsko društvo Dubrovnik – 3.400,00 kn

 

2.1.5. Projekt „Rehabilitacija i resocijalizacija osoba ovisnih o prekomjernom pijenju alkohola“ – nositelj Klub liječenih alkoholičara  “Libertas“ - 4.700,00  kn

 

2.1.6. Program „DUSAB klub“ – nositelj Dubrovačka udruga skrbnika, bolesnika i prijatelja Alzheimerove bolesti i ostalih demencija – 10.000,00 kn

 

2.1.7. Projekt „Hepatitis C je naša zajednička briga“- nositelj Udruga „Hepatos“ - 3.400,00  kn

 

2.1.8. Projekt“ Prevencija i liječenje ovisnosti o alkoholu“ – nositelj Klub liječenih alkoholičara „Dubrovnik“ - 3.400,00 kn

 

2.1.9. Projekt“ 13. kongres osoba s šećernom bolesti“ – nositelj Udruga „Slatki život“ – 3.400,00 kn.

 

 

2.2. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK

 

Korisnici: Građani grada Dubrovnika

Potrebna sredstva: 150.000,00 kn

 

Obrazloženje: Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu sufinancirat će se programi Gradskog društva crvenog križa koji unaprjeđuju zdravlje građana te programi organiziranja i animiranja dragovoljnih darivatelja krvi, prve pomoći, službe traženja, socijalno-humanitarne pomoći i akcije solidarnosti,ostvarivanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštita ljudskih prava,doprinos unaprjeđenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti ,podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticanje i unaprjeđenje solidarnosti.

 

 

2.3.  DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK - AMBULANTA NA OTOKU KOLOČEPU

 

Korisnici: Građani i posjetitelji otoka Koločepa

Potrebna sredstva: 80.000,00 kn

 

Obrazloženje: Temeljem ugovora s Dubrovačko-neretvanskom županijom sufinancirat će se pružanje zdravstvene zaštite  na otoku Koločepu odnosno trokovi liječničkog tima u tamošnjoj ambulanti.

 

 

2.4.  OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

 

Sufinancirat će se zapošljavanje jednog fizioterapeuta  za potrebe pružanja usluge djeci korisnicima udruge „Dva skalina“.

 

Za ovu namjenu osigurava se iznos od 50.000,00 kn         

 

 

2.5.  AMBULANTA U POVIJESNOJ GRADSKOJ JEZGRI

 

Za troškove funkcioniranja ambulante u povijesnoj gradskoj jezgri planiran je iznos od 100.000,00 kn.

 

 

 

3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM I

    DJECE S TEŠKOĆAMA  U RAZVOJU

 

3.1.  MJERE IZ STRATEGIJE  ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom grada  Dubrovnika

 

Obrazloženje: Provođenjem mjera Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom uspostavlja se učinkovit i odgovoran sustav cjelovite skrbi o osobama s invaliditetom putem aktivnosti koje će gradski uredi i službe provoditi samostalno ili u suradnji s tijelima državne uprave, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dubrovnika, udrugama osoba s invaliditetom i drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

Za unaprjeđenje i podršku provedbe mjera i aktivnosti koje se odnose na prijevoz korisnika Centara za rehabilitaciju Josipovac kao i za troškove tumača znakovnog jezika vijesti na Dubrovačkoj televiziji planirana su sredstva u iznosu od 68.000,00 kn.

 

 

3.2. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE

 

Korisnici: Osobe koje primaju osobnu invalidninu prema evidenciji  Centra za socijalnu skrb Dubrovnik

Broj korisnika: 180

Potrebna sredstva: 195.000,00 kn

 

Obrazloženje:  Korisnima osobne invalidnine prema evidenciji Centra za socijalnu skrb Dubrovnik isplaćivat će se mjesečni dodatak u iznosu od 200,00 kn.

 

 

3.3. SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica, osobe s teškim motoričkim smetnjama (80% i više tjelesno oštećenje u donjim ekstremitetima) i slijepe osobe s područja Grada Dubrovnika.

 

Broj korisnika: 50

Potrebna sredstva: 130.000,00 kn

 

Obrazloženje: Sukladno Strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Grad Dubrovnik sustavno provodi mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihove integracije u zajednicu. Uvažavajući potrebe i probleme  s kojima se susreću osobe koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i osobe s teškim motoričkim smetnjama, kao i slijepe osobe,  Grad Dubrovnik nabavio je specijalizirano vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom. Uslugu prijevoza pruža Libertas d.o.o. Pravilnikom o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom uređuje se način pružanja usluge prijevoza specijaliziranim vozilom.

 

 

3.4. ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Grad Dubrovnik nabavio je novi lift na dubrovačkoj plaži Copacabana, na novoj dubrovačkoj plaži u predjelu Solitudo i lift  na plaži u Zatonu.

 

Potrebna sredstva: 10.000,00 kn

 

 

3.5. SUFINANCIRANJE  USLUGA KOJE PRUŽAJU UDRUGE OSOBA S           

       INVALIDITETOM  I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

 3.5.1.  Program „Socijalna skrb za slijepe osobe“ – nositelj Udruga slijepih i slabovidnih osoba Dubrovačko-neretvanske županije - 11.800,00  kn;

 

3.5.2  Program „Sveobuhvatna briga za osobe s invaliditetom u zajednici i obitelji“  - nositelj Društvo distrofičara, invalida dječje i cerebralne paralize Dubrovačko-neretvanske županije – 11.400,00 kn;

 

3.5.3  Projekt “Pomoć osobama oštećena sluha“ – nositelj Udruga gluhih i nagluhih osoba Dubrovačko-neretvanske županije - 12.200,00  kn;

 

3.5.4. Projekt „Briga i skrb o oboljelima od multiple skleroze“- 14.000,00 kn;

 

3.5.5. Projekt „Upravljanje transporterom za osobe s invaliditetom“– nositelj Društvo multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije - 16.300 kn;

 

3.5.6. Projekt“ „Uz vašu podršku postajemo ravnopravni članovi zajednice “ – nositelj udruga „Rina Mašera“ - 14.700,00  kn;

 

3.5.7. Projekt „Edukacijsko rehabilitacijski program“ – nositelj Udruga za Down sindrom Dubrovačko neretvanske županije – 6.200,00 kn;

 

3.5.8. Projekt „ Učim, radim, stvaram“ – nositelj Udruga za Down sindrom Dubrovačko neretvanske županije - 7.000,00  kn;

 

3.5.9 . Program „Pružanje medicinske njege  i fizikalne terapije korisnicima dnevnog boravka Skalin po skalin“ – nositelj udruga Dva skalina - 28.700,00 kn;

 

3.5.10. Projekt „Sigurno do odredišta“ Udruga za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece s posebnim  potrebama „Poseban prijatelj“ – 3.700,00 kn;

 

3.5.11. Projekt „Dubrovačke posebne radionice“ Udruga za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece s posebnim  potrebama „Poseban prijatelj“ – 5.000,00 kn;

 

3.5.12. Centar za rehabilitaciju Josipovac - 10.000,00 kn

 

3.5.13. Ostale tekuće donacije po posebnim zaključcima - 2.000,00 kn.

 

 

4. SKRB O DJECI I MLADIMA

 

4.1. SUBVENCIJA STUDENTSKE PREHRANE

 

Korisnici: Studenti s sveučilišta u Dubrovniku

Broj korisnika: 180

Potrebna sredstva: 71.000,00 kn

 

Obrazloženje: Sukladno ugovoru sa Studentskim centrom Dubrovnik iz prošle godine grad Dubrovnik je preuzeo obvezu da će financirati studentsku prehranu u iznosu od 2 kuna po obroku u vremenu trajanja studentske godine.

 

 

4.2. PROGRAM MLADI I GRAD SKUPA

 

Korisnici: djeca i mladi

Broj korisnika: 1.000

Potrebna sredstva: 103.000,00 kn

 

Obrazloženje: Program Mladi i Grad skupa je strateški program grada za ostvarivanje skrbi o djeci i mladima. U privremenom financiranju će se financirati samo tradicionalne manifestacije koje se odvijaju već nekoliko godina kao što su Forum mladih, Festival umjeteonstva djece i mladih na Porporeli i Adio školo.

 

 

4.3.  SUFINANCIRANJE  USLUGA KOJE PRUŽAJU UDRUGE OSOBA KOJE SKRBE O  

        DJECI, MLADIMA I OBITELJI

 

4.3.1. Projekt „Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji sa centrom za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji“ – Udruga Feniks - 9.700,00 kn;

4.3.2.    Projekt „Info centar za mlade – Informadur“ – Udruga Maro i Baro - 17.000,00 kn;      

4.3.3.    Projekt „Promovol“ – Udruga Bonsai - 12.000,00 kn;

4.3.4.   Projekt „Klub studenata“ – Udruga studenata Libertas -  8.000,00 kn;   

4.3.5. Projekt „Ostvarivanje dječjih prava“ – Udruga Društvo naša djeca Dubrovnik - 16.300,00 kn;

4.3.6.   Projekt „Klub mladih Orašac“ – Udruga AŠD Orašac - 8.000,00 kn.

 

 

4.4. RAZMJENA DJECE I MLADIH

 

Korisnici: djeca i mladi

Broj korisnika: 12

Potrebna sredstva: 40.000,00 kn

 

 

5.   SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

 

5.1.      SPOMEN SOBA DUBROVAČKIH BRANITELJA                                  35.700,00 kn

 

5.2       ORTOPEDSKA POMAGALA                                                                    20.000,00 kn

 

Sudjelovat će se u nabavi ortopedskih pomagala invalidima Domovinskog rata.                  Grad Dubrovnik pokrit će troškove nabavke ortopedskih pomagala invalidima     Domovinskog rata  koji spadaju na teret osiguranika.

 

5.3.      DJELATNOST UDRUGA                                                                           63.500,00 kn

 

5.4.     OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA                                                               10.000,00 kn

 

5.5.      IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA                         253.000,00 kn

 

Koncem prošle godine završena je prva faza uređenja i opremanja Spomenika poginulim braniteljima u Komolcu. obzirom da se u svibnju obilježava 25. obljetnica deblokade Dubrovnika i oslobađanja Rijeke dubrovačke, planira se završetak uređenja spomenika (instalacije, rasvjeta i hortikulturno uređenje).

 

 

5.6. CENTAR ZA BRANITELJE                                                                           64.200,00 kn

 

Želi se omogućiti zadovoljavanje što većeg broja potreba sudionika i stradalnika Domovinskog rata, koji bi pod motom „Zajedno u ratu, zajedno u miru“ omogućio pravnu, administrativnu i psihosocijalnu pomoć na jednom mjestu. Kroz ovaj projekt sufinancira se administrativno osoblje za dvije temeljne aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata:

     obilježavanje najvažnijih obljetnica i datuma iz Domovinskog rata na području Grada Dubrovnika,

     obilježavanje najvažnijih obljetnica i datuma iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske (Vukovar, Škabrnja, Knin).

 

5.7.      OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE                                                  26.700,00 kn                                                                

 

 

5.8.      PROJEKT „EVOLAQ“                                                                                5.000,00 kn

 

U okviru programa Europske unije “Europa za građane“ provodi se projekt    unaprjeđenja volonterstva u devet europskih partnerskih gradova, među kojima je i Grad Dubrovnik.                                                                           

 

 

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA ZA IV-VI MJESEC  2017. GODINE

 

r.br.

SOCIJALNA  SKRB, ZDRAVLJE,  OSOBE S INVALIDITETOM,SKRB O DJECI I MLADIMA, SKRB ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA

IV-VI 2017.

 

 

 

1.

SOCIJALNA SKRB

3.631.800

 
 

1.1.

PUČKA KUHINJA  

520.000

 

1.2.

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 

250.000

 

1.3.

DODATAK NA MIROVINU

1.371.000

 

1.4.

DAR ZA NOVOROÐENO DIJETE 

150.000

 

1.5.

PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE

66.000

 

1.6.

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OSTALIM SOCIJALNIM KATEGORIJAMA

493.000

 

1.7.

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

343.000

 

1.8.

STRUČNE USLUGE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUBROVNIK 

9.100

 

1.9.

NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65

270.000

 

1.10.

TROŠKOVI POGREBA  SOCIJALNO UGROŽENIMA

10.000

 

1.11.

POTPORA ZA NAJAM STANA MLADIMA

108.000

 

1.12.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI

41.700

 

2.

ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA SKRB

447.000

 

2.1.

PROJEKT DUBROVNIK ZDRAVI GRAD

347.000

 

2.2.

AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI

100.000

 

3.

POBOLJŠANJE  KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

546.000

 

3.1.

MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

68.000

 

3.2.        

NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE

195.000

 

3.3.

SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

130.000

 

3.4.

ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

10.000

 

3.5.

SUFINANCIRANJE USLUGA KOJE PRUŽAJU  UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM

143.000

 

4.

SKRB O DJECI I MLADIMA  

285.000

 

4.1.

SUBVENCIJA STUDENTSKE PREHRANE

71.000

 

4.2.

PROGRAM MLADI I GRAD SKUPA                                                                                                                             

103.000

 
 

4.3.

SUFINANCIRANJE  USLUGA KOJE PRUŽAJU UDRUGE OSOBA KOJE SKRBE O DJECI, MLADIMA I OBITELJI

71.000

 

4.4.

RAZMJENA DJECE I MLADIH

40.000

 

5.

SKRB O STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGI RATNI STRADALNICI 

478.100

 

5.1.

SPOMEN SOBA DUBROVAČKIH BRANITELJA

35.700

 

5.2.

NABAVA ORTOPEDSKIH POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA 

20.000

 

5.3.

DJELATNOST UDRUGA

63.500

 

5.4

OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA

10.000

 

5.5.

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA

253.000

 

5.6.

CENTAR ZA BRANITELJE

64.200

 

5.7.

OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE

26.700

 

5.8.

PROJEKT EVOLAQ

5.000

 
 

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA

5.387.900

 

 

 

KLASA: 550-01/17-01/03

URBROJ: 2117/01-13-17-5

Dubrovnik, 13. travnja 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------