Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 9 - 12. travnja 2017.Objavljeno: 12.04.17.

25. Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre

Na temelju Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske u Gradu  Dubrovniku ("Narodne novine", broj 8/17 i članka 88. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15), donosim

 

 

R J E Š E N J E

 

I.

 

Ivana Medo Bogdanović, iz Dubrovnika imenuje se  vršiteljicom dužnosti ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre,  u vremenu o 16. travnja 2017. godine pa sve do konačne odluke o izboru ravnatelja/ice  Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

II.

           

Ovo rješenje stupa na snagu odmah.

 

 

                                                    

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre je dana 14. ožujka 2017. godine donijelo Odluku kojom se predlaže Povjerenici Vlada za Grad Dubrovnik, gospođi Nadi Medović imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja  Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre, i to imenovanje gospođe Ivane Medo Bogdanović, koja je do sada obnašala dužnost ravnateljice, a koja joj ističe 16. travnja 2017. godine.

 

Dana 23. ožujka 2017. godine održan je sastanak Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika, koje je jednoglasno donijelo Odluku kojom se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika predlaže imenovanje Ivane Medo Bogdanović za ravnateljicu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre.

 

Na osnovu svega  navedenog Povjerenica je donijela Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre do konačne odluke Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

Uputa o pravnom lijeku:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor.

 

 

KLASA: 080-08/17-01/01

URBROJ: 2117/01-13-17-1

Dubrovnik, 5. travnja 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------