Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 31. ožujka 2017.Objavljeno: 31.03.17.

23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/2013.) i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika („Narodne novine“, broj 8/17), povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik, donijela je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

na području i s područja Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 10/16., 14/16. i 16/16.), (dalje u tekstu: Odluka) u članku 2. st. 1. alineja 5. mijenja se i glasi:

 

„ – „ dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza“ je akt koji izdaje Grad Dubrovnik fizičkoj osobi – obrtniku ili pravnoj osobi – trgovačkom društvu, a temeljem koje se obavlja autotaksi prijevoz na području i s područja Grada Dubrovnika.““

 

 

Članak 2.

 

U  članku 3. st. 3. Odluke mijenja se i glasi:

 

„ Dozvola se izdaje po načelu: jedna dozvola po jednoj licenciji i jednom izvodu iz licencije.“.

 

 

Članak 3.

 

U članku 9. st. 1. alineji 15. Odluke riječi: „ i vozača“ – brišu se.

 

U članku 9. st. 1. Odluke dodaju se nova alineja i glasi:

 

„ –  u slučaju prethodnog zaposlenja kao vozač, potvrdu Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje (elektronski zapis) i dozvolu/e ili dodatak/e dozvole/a za obavljanje autotaksi prijevoza, (original)“.

 

 

Članak 4.

 

U članku 11. st. 4. tč. a) alineji 10.  Odluke umjesto riječi: „ od 25 do 30 godina“, treba stajati: „od 25 do 35 godina“.

 

U članku 11. st. 4. tč. b) Odluke između riječi: „od i 2011.“ dodaju se riječi: „ 28. travnja“, te između riječi: „do i 2016.“ dodaju se riječi: „28. travnja“.

 

U članku 11. st.4. tč. c) Odluke između riječi: „od i 2011.“ dodaju se riječi: „ 28. travnja“, te između riječi: „do i 2016.“ dodaju se riječi: „28. travnja“

 

U članku 11. st. 4. tč. k) Odluke između riječi: „od i 2011.“ dodaju se riječi: „ 28. travnja“, te između riječi: „do i 2016.“ dodaju se riječi: „28. travnja“.

 

 

Članak 5.

 

U članku 17. st. 1.alineja 2. Odluke – briše se.

 

 

Članak 6.

 

U članku 20. st. 1. Odluke riječi: „ i obavlja ga isključivo osoba naznačena u dozvoli (čl. 17. st. 1. t.2.)“ – brišu se.

 

 

Članak 7.

 

U članku 40. st. 1. Odluke riječi: “imena vozača“ , te redni brojevi: „5. i 6.“- brišu se.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 340-05/16-02/36

URBROJ: 2117/01-13-17-37

Dubrovnik, 31. ožujka 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------