Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 20. ožujka 2017.Objavljeno: 31.03.17.

22. Plan održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 01.01.- 31.03. 2017. godine

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, i 94/13), Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 107. i 108. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11) i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika („Narodne novine“, broj 8/17), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik, donijela je

 

P  L  A  N

održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika

za razdoblje od 01.01.- 31.03. 2017. godine

 

 

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Povjerenica vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik dana 21. veljače 2017.. donijela je Program održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.- 31.03. 2017. godine, a čiji je sastavni dio i program održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje 01.01.- 31.03. 2017. godine na području Grada Dubrovnika.

 

Ovim planom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika za razdoblje 01.01.- 31.03. 2017. godine utvrđuje se detaljniji opis, opseg i procjena troškova poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika za razdoblje 01.01.- 31.03. 2017. godine, a sve sukladno donesenom programu održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje 01.01.- 31.03. 2017. godine Grada Dubrovnika

 

 

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva poduzimanje aktivnosti kojima se kontinuirano osigurava nesmetano odvijanje prometa ili stanje ceste na razini na kojoj je cesta ili objekt bio u trenutku stavljanja u promet.

 

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u smislu Zakona o cestama jesu:

     planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima;

     redovito i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta;

     ustupanje radova održavanja nerazvrstanih cesta;

     stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenog materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta;

     osiguravanje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste;

     ophodnja nerazvrstanih cesta.

 

Vrste, opseg i rokovi izvođenja radova održavanja nerazvrstanih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova uređeni su Zakonom o cestama (Narodne novine 84/11), te Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta (Narodne novine 25/98 i 162/98), Pravilima i tehničkim uvjetima za ophodnju javnih cesta (Narodne novine 111/99), Pravilnikom o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta (Narodne novine 119/07), Pravilnikom o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (Narodne novine 86/12), Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine 44/12), Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153//09, 49/11, 84/11 i 90/11), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika

("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" 01/14.), i Odlukom o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" 10/09., 2/10., 6/11. i 2/12.).

 

Održavanje nerazvrstanih cesta je skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije, radi održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

 

Osnovni ciljevi održavanja i zaštite cesta jesu:

     sprečavanje propadanja cesta,

     omogućavanje sigurnog odvijanja prometa,

     smanjivanje troškova korisnika dobrim stanjem cesta,

     dovođenje ceste u projektirano stanje, uzimajući u obzir izmijenjene prometne potrebe,

     zaštita ceste od korisnika i trećih osoba,

     zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika za razdoblje 01.01.- 31.03. 2017. godine za financiranje radova održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje 01.01.- 31.03. 2017. godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.530.000,00 kuna , koja će se rasporediti za:

  1. redovno održavanje                                          642.800,00
  2. zimsko                                                               250.000,00
  3. pojačano održavanje                                         637.200,00

Ukupno:                                                          1.530000,00

 

 

3. REDOVNO ODRŽAVANJE

 

3.1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

 

Redovno održavanje obuhvaća skup mjera kojima se otklanjaju nedostaci, zamjenjuju i obnavljaju dotrajali elementi i osigurava tehnička ispravnost nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata za sigurno odvijanje prometa na njima. U sklopu redovnoga ljetnog održavanja obavlja se ophodnja nerazvrstanih cesta, asfaltiranjem se otklanjaju ulegnuća i udarne jame, održava se semaforski sustav, obnavlja se horizontalna i vertikalna signalizacija, čiste se otvoreni jarci uz ceste, obavlja košnja trave i slično.

 

Planiranim sredstvima obavit će se sljedeći radovi:

        održavanje kolnika                              310.000,00kn

        održavanje rubnjaka i pločnika            10.000,00kn

        održavanje opreme cesta                       40.000,00kn

        održavanje prometne signalizacije      117.800,00kn

        održavanje semafora                             30.000,00kn

        ophodnja cesta                                     135.000,00kn

Ukupno:                                             642.800,00kn

           

3.1.1.Održavanje kolnika

 

Održavanje kolnika obuhvća redovno održavanje 250,00 km cesta na području Grada Dubrovnika.

Na redovno održavanje kolnika odnosi se 310.000,00kn, a obuhvaća sljedeće radove:

     Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta – otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i uklanjanje osulina i nanosa (oko 10.000 m2), te posipanje tucanikom (oko 5m3) što čini ukupni iznos od 100.000,00kuna, a sve prema iskustvima iz prethodnih godina.

     Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa – zatvaranja udarnih jama - krpanje asfalta toplom masom oko 500 m2 sanacije  što čini ukupni iznos od 175.000,00kn i utrošiti će se za popravak oštećenja asfaltnog kolnika na nerazvrstanim cestama Grada Dubrovnika. 

     Održavanje rukohvata, zaštitnih ograda, potpornih i obložnih zidova – Obuhvaća 10m2 popravaka zaštitnih ograda što iznosi oko 10.000,00kn, oko 300 m2 bojanja ograde što iznosi oko 25.000,00kn,  a sve u skladu s iskustvima iz prethodnih godina.

 

3.1.2.Održavanje rubnjaka i pločnika

 

Na redovno održavanje rubnjaka i pločnika odnosi se 10.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

       Održavanje kamenog pločnika -  planirana je sanacija  oko 10m2 kamenog pločnika

 

3.1.3.Održavanje opreme cesta

 

Na redovno održavanje opreme cesta odnosi se 40.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na ličenju prometnih stupića, stupova prometnih znakova i zaštitnih ograda, dok je dio sredstva namijenjen za nabavu i ugradnju prometnih stupića 50kom, nabavu i ugradnju betonskih polukugla 40kom.

 

3.1.4.Održavanje prometne signalizacije 117.000,00 kn

 

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 100.000,00 kn.

Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, na nabavu novih zamjenskih znakova (50 kom) što iznosi 30 000 kuna,, nabavu stupova prometnih znakova 50 m1 što iznosi oko 10 000 kuna, ogledala (3 kom) što iznosi oko 5 000 kuna, nabava i postavljanje znakova turističke signalizacije (1m2)što iznosi oko 2500 kuna, dok će se za postavljanje privremene prometne signalizacije, postavljanje prometnih svjetala (semafora) i sl radnje utrošiti oko 50.000,00kn.

 

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 17.000,00 kn.

 

Obnoviti će se oko 100 m1 crta na kolniku, 50m1 parkinga, 10 mjesta za invalide, te ostalih oznaka na kolniku na nerazvrstanim cestama Grada Dubrovnika:

 

3.1.5.Održavanje semafora

 

Na redovno održavanje semafora odnosi se 30.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na zamjeni         žarulja, sklopova i ostale opreme  temeljem iskustva iz prethodnih godina.

 

3.1.6.Ophodnja cesta

 

Na radove ophodnje cesta odnosi se 135.000,00 kn, a obuhvaćaju oko 270 sati rada ophodarskog vozila.

 

 

3.2. Zimsko održavanje

 

Na redovno zimsko održavanje odnosi se 250.000,00 kn, a temeljem iskustva iz prethodnih godina, njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima a obuhvaća sljedeće radove:

        pripravnost ekipa                                                     50.000,00

        rad ekipa                                                                110.000,00

        nabava posipnih materijala                                      80.000,00

        ostali radovi                                                             10.000,00

  Ukupno:                                                                          250.000,00

 

3.3.  Pojačano održavanje

 

U nastavku se iskazuju radovi pojačanog redovnog održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje 01.01.- 31.03. 2017. godine iskazom planirane vrijednosti radova po programu za razdoblje 01.01.- 31.03. 2017. godine:

 

KLASA: 612-01/16-01/157

URBROJ: 2117/01-13-17-17

Dubrovnik, 8. ožujka 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------