Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 20. ožujka 2017.Objavljeno: 31.03.17.

21. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu

Temeljem članka 27. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“ broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16), članka 10. i članka 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12) i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika („Narodne novine“, broj 8/17), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik donijela je

 

 

O  D  L  U  K  U
o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka

za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u lokalnom linijskom

obalnom pomorskom prometu

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

 1. Vlaho Margaretić - Grad Dubrovnik, predsjednik Povjerenstva; 
 2. Maroje Kolendić - Grad Dubrovnik, član;  
 3. kap. Mato Kekez - Lučka kapetanija Dubrovnik, član;  
 4. Niki Borovina - Hrvatski registar brodova, član;  
 5. Željko Dadić - Županijska lučka uprava, član.  

  

Članak 3.

 

Zadaci Povjerenstva su:

 1. predlaganje lokalnih linija i utvrđivanje prijedloga odluke o uspostavljanju lokalnih linija,
 2. surađivanje s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije,
 3. sudjelovanje u pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom,
 4. sudjelovanje  u izradi dokumentaciji za nadmetanje,
 5. sudjelovanje u definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
 6. pregled i ocjena pristiglih ponuda  i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,
 7. utvrđivanje  stalnog i promjenjivog iznosa naknade za koncesiju,
 8. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,
 9. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku prije početka postupka davanje koncesije te
 10. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

 

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi nazočni članovi.

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od  4  (četiri) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

Članak 5.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika.

 

Članak 6.

 

Odluka KLASA: 342-01/12-01/32, URBROJ: 2117/01-09-13-17 od 20. srpnja 2013. godine i Odluka KLASA: 342-01/16-01/08, URBROJ: 2117/01-09-16-8 od 27. lipnja 2016. godine stavljaju se van snage.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 342-01/17-01/047

URBROJ: 2117/01-13-17-3

Dubrovnik, 17. ožujka 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------