Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 20. ožujka 2017.Objavljeno: 31.03.17.

20. Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Solitudo“ u Dubrovniku

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 23., stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja  na okoliš i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske u Gradu  Dubrovniku ("Narodne novine", broj 8/17 i članka 88. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15), povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik, donijela je

 

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Solitudo“ u Dubrovniku

 

I.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje  i zaštitu okoliša proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Solitudo“ u Dubrovniku (u daljnjem tekstu predmetnih IIDPPUGD i IIDGUPGD te IIDDPU Solitudo),  sukladno  Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnih IIDPPUGD i IIDGUPGD te IIDDPU Solitudo, (KLASA: 351-01/16-01/61, URBROJ:2117/01-01-16-5, od 12. listopada  2016).

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da predmetni Plan neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

II.

 

Razlozi za donošenje predmetnih IIDPPUGD i IIDGUPGD te IIDDPU Solitudo,  ciljevi, programska polazišta te obuhvat plana   utvrđeni su u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Solitudo“ u Dubrovniku, ciljevi, programska polazišta te obuhvat plana   utvrđeni su u Odluci o izradi predmetnih izmjena i dopuna koju je  na 23. sjednici, održanoj 29. i 30. rujna te 3. i 5. listopada 2016. donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 11/16)

 

U članku 3. Odluke o izradi predmetnih IIDPPUGD i IIDGUPGD te IIDDPU Solitudo navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Plana:

Izradi IIDPPU Grada Dubrovnika, IIDGUP-a Grada Dubrovnika te IIDDPU-a „Solitudo“ pristupit će se radi planiranja sadržaja od interesa za Županiju i Grad pri čemu je prioritet stvaranje preduvjeta za izgradnju Turističko ugostiteljske škole s trodjelnom sportskom dvoranom.

U sklopu izrade pristupit će se izmjeni planskih rješenja na lokacijama Babin kuk - Glavica i područja Solitudo s ciljem stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju Turističko-ugostiteljske škole s trodijelnom športskom dvoranom (dalje u tekstu: TUŠ) i crkve s pastoralnim centrom, te mogućnosti proširenja djelatnosti gradske tvrtke Vrtlar d.o.o. 

 

Ciljevi i programska polazišta dani su u članku 6. Odluke o izradi predmetnih IIDPPUGD i IIDGUPGD te IIDDPU Solitudo:

Ciljevi i programska polazišta, koji se utvrđuju Odlukom o izradi kao planirane izmjene i dopune, su:

     izmještanje sada planirane crkve s pastoralnim centrom s lokacije Babin kuk – Glavica na dio područja mješovite zone (M1) i dio područja javne zelene površine (Z1) na području Solitudo kako bi se ostvarili uvjeti za realizaciju TUŠ-a.

     preispitivanje privremenog korištenja dijela područja Babin Kuk – Glavica za potrebe atletskog kluba – atletskog stadiona sa svim pratećim sadržajima.

     izmještanje dijela sada planirane mješovite zone (M1) na područje sada planirane zone gospodarske namjene –  poslovne, komunalno-servisne (K3) na području Solitudo

što zahtijeva 

na području Babin kuk – Glavica:

- brisanje namjene D7

- preispitivanje mogućnosti privremenog korištenja za potrebe atletskog kluba

           na području Solituda:

           -  promjena namjene dijela zone M1 i dijela zone Z1 u namjenu D7

           - promjena namjene zone K3 u M1

            - preispitivanje važećih parametara za planiranje u navedenim zonama te         

              prilagođavanje novim potrebama

 

III.

 

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

     Ministarstvo unutarnjih poslova, policijska uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Služba upravnih i inspekcijskih poslova (BROJ:511-03-06/4-3/40-16, zaprimljeno 7. studenog 2016.) daje mjere zaštite od požara te popis propisa koje je potrebno poštivati, slično kao kod davanja prethodnog mišljenja za izradu premetnog plana.

     Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirodu (KLASA:351-01/16-01/83, URBROJ:2117/1-53/2-16-04, zaprimljeno 10. studenog  2016.) daje mišljenje da nije potrebno provesti  postupak izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš za planirane izmjene i dopune.

     Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA:350-02/16-02/06, URBROJ:2117/1-21/1-16-03, zaprimljeno 29. studenog 2016.) daje mišljenje da za planirane izmjene i dopune nije potrebno provesti  postupak izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš.

     Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA:351-03-16-01/0000418, URBROJ:374-24-1-17-2, zaprimljeno 10. siječnja 2017.) daje mišljenje da za planirane izmjene i dopune nije potrebno provesti  postupak izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš.

     Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode (KLASA:612-07/17-58/27, URBROJ:517-07-2-2-17-2, zaprimljeno 7. velječe 2017.) daje mišljenje da za planirane izmjene i dopune nije potrebno provesti  postupak izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš te da su planirane izmjene prihvatljive za ekološku mrežu.

 

IV.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Solitudo“ u Dubrovniku, donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

 

Naime, sagledavajući Odluku o izradi predmetnih izmjena i dopuna, razloge donošenja, ciljeve i programska polazišta s naglaskom da se područje obuhvata plana  ne nalazi u području ekološke mreže niti unutar zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode, a predmetni plan ne predstavlja okvir za provedbu zahvata za koje se provodi postupak procjene utjecaja na okoliš sukladno Prilozima Uredbe kojom se uređuje postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš zaključeno je da za predmetne izmjene nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš uz poštivanje zahtjeva iz područja zaštite prirode koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (KLASA: 612-07/16-57/330, URBROJ: 517-07-2-2-16-2, od 10. Studenog 2016.)

 

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša će sukladno čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i čl.5. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) po donošenju ove Odluke o istoj informirati javnost putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika.

 

VI.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 351-01/16-01/61

URBROJ: 2117/01-13-17-20

Dubrovnik, 6. ožujka 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

-----------------------------------------------