Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 22. veljače 2017.Objavljeno: 23.02.17.

17. Izmjene i dopune Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

 

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15), članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12 i 15/15) i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika (Narodne Novine br. 8/2017), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU

POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA GRADSKIH TIJELA

I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA DUBROVNIKA

OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2017. GODINE

 

I.   OPĆI DIO

Članak 1.

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada  Dubrovnika  od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. (u daljnjem tekstu Privremeno financiranje) sastoji se od:

Izmjene i dopune odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. Siječnja do 31. Ožujka 2017. godine - OPĆI DIO.pdf

 

II. POSEBNI DIO

 

 

Članak 2.

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Odluci o privremenom financiranju u ukupnoj svoti od 76.048.300 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 2.567.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu  kako slijedi:

Izmjene i dopune odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. Siječnja do 31. Ožujka 2017. godine - POSEBNI DIO.pdf

 

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 3.

 

U razdoblju  privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove financijske obveze niti povećavati broj zaposlenih u odnosu na 31. prosinca 2016. godine.

 

Članak 4.

 

U Odluci se planiraju sredstva proračunske zalihe u iznosu od 55.000 kuna.

 

Članak 5.

 

Privremeno financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada Dubrovnika i drugih proračunskih korisnika Proračuna Grada Dubrovnika, može trajati najduže do 31. ožujka 2017.godine.

 

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Odluke o privremenom financiranju stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 400-06/17-02/01

URBROJ: 2117/01-13-17-15

Dubrovnik, 22. veljače 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------