Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 6. veljače 2017.Objavljeno: 06.02.17.

9. Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dubrovnika („Narodne novine“, broj 8/17), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik donosi

 

 

ODLUKU O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA

I PROGRAMA GRADSKIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

GRADA DUBROVNIKA OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2017. GODINE

 

 

 

I.  OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada  Dubrovnika  od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. (u daljnjem tekstu Privremeno financiranje) sastoji se od: 

Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika grada dubrovnika od 1. Siječnja do 31. Ožujka 2017. Godine - OPĆI DIO.pdf

 

II. POSEBNI DIO

 

Članak 2.

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Odluci o privremenom financiranju u ukupnoj svoti od 76.048.300 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 2.567.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu  kako slijedi:

Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika grada dubrovnika od 1. Siječnja do 31. Ožujka 2017. Godine - POSEBNI DIO.pdf

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

 

Članak 3.

 

U razdoblju  privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove financijske obveze niti povećavati broj zaposlenih u odnosu na 31. prosinca 2016. godine.

 

 

Članak 4.

 

U Odluci se planiraju sredstva proračunske zalihe u iznosu od 55.000 kuna.

 

 

Članak 5.

 

Privremeno financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada Dubrovnika i drugih proračunskih korisnika Proračuna Grada Dubrovnika, može trajati najduže do 31. ožujka 2017.godine.

 

 

Članak 6.

 

Odluka o privremenom financiranju stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 400-06/17-02/01

URBROJ: 2117/01-13-17-5

Dubrovnik, 6. veljače 2017.

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik                                                                                                    

Nada Medović, dipl. iur., v. r.

------------------------------------------------