Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 24. siječnja 2017.Objavljeno: 06.02.17.

7. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i19/13 - pročišćeni tekst),  članka 41.Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), članka 64.  stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 23., stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08)  gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i

Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te

stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

 

 

 

I.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje  i zaštitu okoliša proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere (u daljnjem tekstu predmetnih IIDPPUGD i IIDGUPGD),  sukladno  Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnih IIDPPUGD i IIDGUPGD, (KLASA: 351-01/16-01/54, URBROJ:2117/01-01-16-4, od 12. listopada  2016).

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da predmetni Plan neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

II.

 

Izradi Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika pristupit će se radi izmjene planskih rješenja u dijelu na lokaciji Belvedere, s ciljem stvaranja planskih preduvjeta za revitalizaciju turističkog sadržaja - hotelskog kompleksa Belvedere. Obzirom da plansko rješenje DPU-a Belvedere nije više u skladu sa potrebama daljnjeg korištenja i razvoja ovog područja, pokreće se i postupak stavljanja izvan snage DPU-a Belvedere.

 

Ciljevi i programska polazišta:

 

Izradi Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika te istodobno provedbi postupka stavljanja izvan snage DPU Belvedere pristupa se radi prilagodbe projektu revitalizacije turističkog kompleksa - hotel Belvedere, s ciljem omogućavanja kvalitetne provedbe tog prostora i realizacije hotelskog kompleksa najviše kategorije. Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika podrazumijeva izmjenu i dopunu tekstualnog dijela - Odredbi za provođenje te grafičkog dijela važećih planova, u svim odnosnim dijelovima vezano na projekt Belvedere. Potrebne izmjene važećih planova odnose se na formiranje zone planske oznake vrste T2 (turističko naselje), umjesto dosadašnje namjene - T1 (hotel) i proširenje na dio dosadašnje površine sporta i rekreacije (R2) te potrebu formiranja površina za uređenu plažu (R3) i privezište, određivanje lokacije za helidrom te druge potrebne izmjene u svrhu osiguranja planskih preduvjeta za realizaciju turističkog kompleksa - hotel Belvedere.

 

Stavljanjem izvan snage DPU-a Belvedere omogućava se utvrđivanje prostorno planskih pretpostavki uređenja ovog područja kroz odredbe plana šireg područja. U provedbi postupka stavljanja izvan snage DPU Belvedere preispitat će se  svi danas važeći parametri te, prilagođeni novim potrebama, adekvatno ugraditi u planove šireg područja.

 

Obuhvat:

 

Izmjena i dopune PPUG-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika odnose se isključivo na lokaciju Belvedere i to u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje, grafičkom dijelu te u Obrazloženju plana kao i u dijelu na koji se referira postupak stavljanja izvan snage DPU-a Belvedere. Ostala planska rješenja PPUG-a Grada Dubrovnika i GUP Grada Dubrovnika nisu predmet Izmjena i dopuna.

 

III.

 

Sukladno članku 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša za strategije, planove i programe kojima se uređuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz članka 63 Zakona o zaštiti okoliša obvezno se provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene.

 

S tim u vezi i u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 

1.      Ministarstvo unutarnjih poslova, policijska uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Služba upravnih i inspekcijskih poslova (BROJ:511-03-06/4-3/39-16, zaprimljeno 7. studenog 2016.) daje mjere zaštite od požara te popis propisa koje je potrebno poštivati, slično kao kod davanja prethodnog mišljenja za izradu premetnog plana.

2.      Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA:350-03/16-01/16, URBROJ:2117/1-21/1-16-05, zaprimljeno 29. studenog 2016.) smatra potrebnim pokretanje postupka izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš na sastavnice okoliša krajolik i kulturnu baštinu, kao i potrebu izrade HIA-e kojom će se procjeniti odnos i utjecaj samog zahvata na svjetsku baštinu Grada Dubrovnika

3.      Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirodu (KLASA:351-01/16-01/106, URBROJ:2117/1-53/3-16-02, zaprimljeno 1. prosinca 2016.) smatra potrebnim pokretanje postupka izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš zbog vrijednosti i osjetljivosti područja i to posebno na kulturno baštinu i kultivirani krajobraz, a smatraju da sastavni dio procjene treba biti i procjena utjecaja na izvanrednu jedinstvenu vrijednost Svjetske baštine Grada Dubrovnika i njeno kontaktno područje (HIA).

4.      Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku (KLASA:612-08/16-10/0389, URBROJ:532-04-02-17/9-16-5, zaprimljeno 7. prosinca 2016.- izvan roka) smatra opravdanim pokretanje postupka izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš obzirom će planirane izmjene prostornih planova imati utjecaj na prostorno okružje zaštićenog kulturnog dobra – Cjeline grada Dubrovnika i njene neposredne okoline, zaštićenog i kao dobro Svjetske kulturne baštine te preventivno zaštićenog kulturnog dobra – Gradskog predjela Sv. Jakov.

5.      Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog jadrana (KLASA:351-03/16-01/0000417, URBROJ:374-24-1-17-2, zaprimljeno 10. siječnja  2017. – izvan roka) mišljenja je da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

6.      Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, (KLASA: 612-07/17-58/12, URBROJ: 517-07-2-2-17-2, 12. siječnja 2017.) mišljenja je da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te da su planirane izmjene i stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere prihvatljivi za ekološku mrežu.

 

 

IV.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere, donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja, a uzimajući u obzir Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš propisane kriterije za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana ili programa na okoliš.

 

Značajke plana:

 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere odnose se na točkastu izmjenu turističke zone (T1) i dijela površine planirane za sport i rekreaciju (R2) u zonu T2, ukupne površine sukladno DPU Belvedere cca 4,2ha. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ne utječu na druge strategije, planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji – Prostorni plan Dubrovačko- neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 6/03,3/05, 7/10, 4/12, 9/13, 2/15, 7/16.). Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja navedenog Plana na koje upućuje Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko – neretvanske županije u mišljenju navedenom u točki III. ove Odluke primjenjuju se hijerarhijski i na predmetne Izmjene i dopune. Nadalje, sukladno dokumentu Identifikacija i valorizacija prirodnih i kulturnih krajolika na pilot području Grada Dubrovnika izrađenom u okviru EU projekta IPA prekogranične suradnje Baština – pokretač razvoja na koji se u spomenutom mišljenju poziva Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, dana je preporuka da se studije krajobraznih vrednovanja rade u okviru županijskih planova (uključujući krajobraznu tipologiju i analize pogodnosti i ranjivosti). Time se doprinosi metodološkoj konzistentnosti uz racionalizaciju troškova. Ujedno se izbjegava problem trenutno prevelike usitnjenosti sustava lokalne samouprave gdje granice jedinica lokalne samouprave presijecaju krajobrazne, funkcionalne i planske cjeline što onda zahtjeva mukotrpnu koordinaciju. Iz istog razloga, cjelovitosti obuhvata, županijska razina je neusporedivo primjerenija za analize ranjivosti i pogodnosti.

 

Obilježja utjecaja i obilježja područja:

 

Naime, područje obuhvata Plana nalazi se u zoni „povijesna graditeljska cjelina-gradska naselja“, unutar granice prostora predloženog za zaštitu, uz evidentirano kulturno dobro u neposrednoj blizini, zaštićeni spomenik kulture crkvica Sv. Orsule s dijelom pristupnog karavanskog puta istočno i zapadno od crkvice, u kontaktnoj zoni Svjetske baštine grada Dubrovnika (UNESCO-a), zbog čega je potrebno utvrditi i utjecaj na tu izvanrednu jedinstvenu vrijednost (OUV) Svjetske baštine grada Dubrovnika. Osim toga veći dio područja određen je i kao osobito vrijedan predjel – kulturni krajobraz za koji će mjere zaštite dati dopunjena konzervatorska dokumentacija te će se iste ugraditi u dokumentaciju.

 

U dostavljenim mišljenjima iz točke III. ove odluke utjecaj na kulturnu baštinu te prirodni i kultivirani/kulturni  krajobraz prepoznat je kao jedini mogući utjecaj. Imajući u vidu da ranije utvrđeni i u mišljenjima citrani uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora iz hijerarhijski nadređenih planova i dalje ostaju na snazi te posebice uzimajući u obzir da se u predmetnim izmjenama radi o točkastoj izmjeni odnosno zahvatu, u daljnjim postupcina ishođenja odobrenja za realizaciju zahvata izradit će se konzervatorska dokumentacija u skladu s mišljenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku (KLASA: 612-08/16-10/0389, URBROJ: 532-04-02-17/2-16-02) od 19. listopada 2016. kao dio posebnih uvjeta potrebnih za realizaciju zahvata. Temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 61/14) za sve zahvate koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnju građevina u moru duljine 50 m i više kao i za uzletišta provodi se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš u kojem se prije ishođenja lokacijske dozvole ili nekog drugog odobrenja ukoliko lokacijska dozvola nije obvezna utvrđuje mogućnost značajnih negativnih utjecaja na okoliš.

 

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika odnosno Detaljnog plana uređenja Belvedere ne nalazi se unutar područja ekološke mreže niti unutar zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13).  S tim u vezi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ocijenilo je da se, uz poštivanje zahtjeva iz područja zaštite prirode koje je sukladno članku 21. Zakona o zaštiti prirode  izdalo Ministarstvo (KLASA: 612-07/16-57/320, URBROJ: 517-07-2-2-16-2 od 10. studenoga 2016.) i koje je potrebno na odgovarajući način ugraditi u izmjene i dopune predmetnih planova, ne očekuje značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost te vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjene planova nisu utvrđeni drugi okolišni problemi osim navedenih.

 

Na temelju gore navedenog razvidno je da postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage DPU-a Belvedere nije potrebno provesti s obzirom da su već kroz postojeću prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeni  i prepoznati konflikti u prostoru koje provedba navedenog zahvata može imati te utvrđene mjere i uvjeti korištenja. Radi se o postojećoj, dijelom  izgrađenoj zoni turističke namjene čija realizacija može doprinjeti smanjenju postojećeg utjecaja na kulturnu baštinu i krajobraz. Temeljem odredaba čl. 69. Zakona o zaštiti okoliša u svrhu izbjegavanja umnožavanja strateške procjene neće se provoditi strateška procjena za strategiju, plan ili program na nižoj razini, za čije polazne osnove je strateška procjena provedena strateškom procjenom strategije, plana ili programa na višoj razini. Županija Dubrovačko- neretvanska  provela je stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II ciljane izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Također su u tijeku strateška procjena Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije kao i strateška procjena Razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Člankom 63. stavak i propisano je da se strateška procjena obvezno provodi za strategije, planove i programe za koje se prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode utvrdi da mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je provelo postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanistikog plana Grada Dubrovnika i stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere te utvrdilo da su navedene izmjene prihvatljive za ekološku mrežu

 

 

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša će sukladno čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i čl.5. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) po donošenju ove Odluke o istoj informirati javnost putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika.

 

 

VI.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 351-01/16-01/54

URBROJ: 2117/01-01-17-18

Dubrovnik, 13. siječnja 2017.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------