Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 12. siječnja 2017.Objavljeno: 13.01.17.

4. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Margit Cetinić

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. –  pročišćeni tekst i 9/15.) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 6/97.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 27. sjednici, održanoj 12. siječnja 2017., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

o dodjeli „Nagrade Dubrovnika“

 

 

Margit Cetinić dodjeljuje se „Nagrada Dubrovnika“ za 2016. godinu.

 

KLASA: 061-01/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-17-1

Dubrovnik, 12. siječnja 2017.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------