Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 12. siječnja 2017.Objavljeno: 13.01.17.

3. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za za pripremu i provedbu obilježavanja Dana Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 27. sjednici, održanoj 12. siječnja 2017., donijelo je

                                                              

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu obilježavanja

Dana Grada Dubrovnika

 

 

I.

 

Osniva se Povjerenstvo za pripremu i provedbu obilježavanja Dana Grada Dubrovnika

( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

 

II.

 

Za predsjednicu Povjerenstva imenuje se Olga Muratti.

 

 

III.

 

U Povjerenstvo imenuju se sljedeći članovi:

1.      Anita Burić – pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu,

2.      Nada Medović – tajnica Gradskog vijeća,

3.      Antonela Đurđević Bujak – voditeljica odsjeka za protokol Grada Dubrovnika,

4.      Brigita Masle – vanjski suradnik.

 

IV.

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.    

 

 

KLASA: 013-03/17-03/02

URBROJ: 2117/01-09-17-1                                         

Dubrovnik, 12. siječnja 2017.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------