Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 12. siječnja 2017.Objavljeno: 13.01.17.

2. Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 27. sjednici, održanoj 12. siječnja 2017., donijelo je

                                                    

              

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja

javne ustanove Muzej Domovinskog rata

 

 

 

  1. Varina Jurica Turk, iz Dubrovnika imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnatelja Javne ustanove Muzej Domovinskog rata do imenovanja ravnatelja.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

   

KLASA: 013-03/16-03/17

URBROJ: 2117/01-09-17-4                                         

Dubrovnik, 12. siječnja 2017.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------