Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 12. siječnja 2017.Objavljeno: 13.01.17.

1. Odluka o dodjeli koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Na temelju članka 4. i 29. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj: 143/2012.) i članka 52. Zakona o žičarama za prijevoz osoba („Narodne novine“, broj: 79/07., 75/09., 61/11. i 22/14.), a u svezi sa člankom 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj:  4/09., 6/10., 3/11., 4/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 27. sjednici, održanoj 12. siječnja 2017., donijelo je

 

 

O D L U K U

o dodijeli koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

 

 

I.

 

Utvrđuje se:

 

     da društvo Excelsa nekretnine d.d., Dubrovnik, Svetog Đurđa 1, obavlja svoju gospodarsku djelatnost korištenjem općeg ili drugog dobra od 8. srpnja 2015. godine,

     da je društvo Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Svetog Đurđa 1, OIB: 22446249957 sukladno članku 29. Zakona o koncesijama dana 24. kolovoza 2015. godine podnijelo zahtjev za dobivanje koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra – trase žičare,

     da je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 26. listopada 2015. donijelo Zaključak klasa: 343-01/01/14-01/03 urbroj: 2117/01-09-15-51 od 26. listopada 2015. kojim se utvrđuje stalni dio koncesijske naknade u iznosu od 12.000 kuna godišnje, odnosno. 1.000 kuna mjesečno, te varijabilni dio u visini od 15% ostvarenih prihoda od prodaje karata za vožnju žičarom, to jest,  bruto prihoda ostvarenih od prodaje karata za vožnju žičarom umanjenih za PDV, s trajanjem koncesije najdulje do 50 godina,

     da je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 23. sjednici održanoj 29. i 30. rujna i 3. i 5. listopada 2016. donijelo Zaključak o izmjeni Zaključka klasa: 343-01/14-01/03 urbroj: 2117/01-09-15-51 kojim se utvrđuje vrijeme trajanja koncesije i to: od 10 godina,

     da je temeljem članka 52. Zakona o žičarama za prijevoz osoba Grad Dubrovnika dana 22. siječnja 2016. zaprimio pisanu prethodnu suglasnost Državnog ureda za upravljanje imovinom, te dana 22. studenoga 2015. prethodnu suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike hrvatske ,

     da je Grad Dubrovnik temeljem članka 29. Zakona o koncesijama i članka 52. Zakona o žičarama za prijevoz osoba zaprimio dopis Ministarstva financija Republike Hrvatske u kojemu Ministarstvo nema primjedbe na dodjelu koncesije neposredno na zahtjev.

 

 

II.

 

Sukladno utvrđenjima iz prethodne točke ove Odluke, dodjeljuje se društvu Excelsa nekretnine d.d. , Dubrovnik, Svetog Đurđa 1, OIB: 22446249957 koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugoga dobra u svrhu obavljanja isključivo komercijalne djelatnosti, a koja se  u svom opsegu odnosi na pravo na držanje 5 (pet) čeličnih kabela na trasi žičare pri čemu su dva kabela nosivi kabeli kabina žičare, dva kabela su vučni kabeli kabina žičare dok je jedan kabel tehnički, s prometovanjem kabina žičare trasom žičare od donje postaje čest. zgr. 3068 k. o. Dubrovnika u ulici Petra Krešimira IV u Dubrovniku do gornje postaje čest. zgr. 2063/8 k. o. Dubrovnik, na brdu Srđu i obratno.

 

 

III.

 

Za predmetnu koncesiju Excelsa nekretnine d.d., Dubrovnik Svetog Đurđa 1, OIB: 22446249957, kao ovlaštenik koncesije,  dužna je plaćati koncesijsku naknadu koja će se sukladno utvrđenjima iz Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 26. listopada 2015. utvrditi ugovorom o koncesiji.

 

 

 

IV.

 

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra iz točke II. ove Odluke daje se na rok od 10 godina.

 

 

V.

 

Excelsa nekretnine d.d., Dubrovnik Svetog Đurđa 1, OIB: 22446249957, kao ovlaštenik koncesije,  dužna je za vrijeme trajanja koncesije štititi dobro koje je predmet koncesije pažnjom dobro gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje osim onih koje su mu dopuštene ovom odlukom.

 

 

VI.

 

Na temelju ove Odluke, a sukladno članku 30. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj: 143/2012.)  zaključit će se ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja davatelja koncesije, te prava i obveze ovlaštenika koncesije.

 

 

VII.

 

Sastavni dio ove Odluke je Ugovor o koncesiji.

 

 

VIII.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika na sklapanje i zaključenje Ugovora o koncesiji.

 

 

IX.

 

Ukoliko Excelsa nekretnine d.d. ne potpiše Ugovor o koncesiji traži se od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture da ne produži odobrenje za rad žičare nakon izvršenog godišnjeg stručno-tehničkog pregleda.

 

 

X.

 

 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

O b r a z l o ž e n j e:

 

Excelsa nekretnine dioničarsko društvo iz Dubrovnika, Svetog Đurđa 1, OIB 22446249957, temeljem čl. 29. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12.) i čl. 52. Zakona o žičarama za prijevoz osoba („Narodne novine“, br. 79/07., 75/09., 61/11. i 22/14.) podnijela je dana 24. kolovoza 2015. god. zahtjev za dobivanje koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra – trase žičare.

 

Zahtjev za dobivanje koncesije odnosi se na trasu žičare od donje postaje  čest. zgr. 3068 k. o. Dubrovnik, putem nosivog stupa izgrađenog na čest. zem. 1548/5 k. o. Dubrovnik u ulici Petra Krešimira IV u Dubrovniku do gornje postaje čest. zgr. 2063/8 k. o. Dubrovnik, na brdu Srđu.

 

Trasa žičare podrazumijeva zračni koridor od donje postaje u ulici Petra Krešimira IV do gornje postaje žičare na brdu Srđu.

Zemljišta na kojima su izgrađene donja i gornja postaja žičare u vlasništvu su podnositelja zahtjeva.

 

Žičara služi isključivo u svrhu obavljanja komercijalne djelatnosti podnositelja zahtjeva, te se  zahtjev podnositelja temeljem čl. 51. Zakona o žičarama za prijevoz osoba odnosi na koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, za koju ponuditelj nudi visinu naknade za koncesiju kao i vrijeme trajanja koncesije.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je donijelo Zaključak klasa: 343-01/01/14-01/03 urbroj: 2117/01-09-15-51 od 26. listopada 2015. kojim se utvrđuje stalni dio koncesijske naknade u iznosu od 12.000 kuna godišnje, odnosno, 1.000 kuna mjesečno, te varijabilni dio u visini od 15% ostvarenih prihoda od prodaje karata za vožnju žičarom, to jest,  bruto prihoda ostvarenih od prodaje karata za vožnju žičarom umanjenih za PDV, a na 23. sjednici održanoj 29. i 30. rujna i 3. i 5. listopada 2016. donijelo Zaključak o izmjenama Zaključka klasa:343-01/01/14-01/03 urbroj: 2117/01-09-15-51 od 26. listopada 2015. kojim utvrđuje vrijeme trajanja koncesije i to od 10 godina.

 

Sukladno čl. 52. Zakona o žičarama za prijevoz osoba („Narodne novine“, br. 79/07., 75/09., 61/11. i 22/14.) odluku o davanju koncesije donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave uz prethodnu suglasnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ministarstva nadležnog za financije i ministarstva nadležnog za promet.

 

Ugovor o koncesiji zaključit će se sukladno članku 30. Zakona o koncesijama nakon isteka razdoblja mirovanja.

 

KLASA: 343-01/14-01/03

URBROJ: 2117/01-09-17-86

Dubrovnik, 12. siječnja 2017.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------