Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 20 - 11. rujna 2018.Objavljeno: 25.09.18.

154. Zaključak o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Na temelju članka 53. stavka 3., članka 54. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA:351-01/18-09/213, URBROJ:517-06-1-2-18-2 od 17. srpnja 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 16. sjednici, održanoj 10. rujna 2018., donijelo je                                                 

                                                                               

                                                                              

Z A K LJ U Č A K

                                                                                     

1.    Donosi se Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

 

2.    Program iz točke 1. ovog Zaključka dostaviti će se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu u roku od mjesec dana od dana donošenja.

 

3.    Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                                                                                                                                         

                                                                      

 

KLASA: 351-01/18-01/34

URBROJ: 2117/01-09-18-25

Dubrovnik, 10. rujna 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------