Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 20. svibnja 2022.Objavljeno: 20.05.22.

74. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

74. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo, pročelnice Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, službenice ovlaštene za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove i pročelnice Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14., 127/17. i 98/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

GRADSKE UPRAVE

 

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/18., 12/18., 13/18., 14/18., 21/18., 26/18., 8/19., 9/19., 14/19., 17/19., 1/20., 5/20., 11/20., 15/20., 1/21., 3/21., 4/21., 11/21., 12/21., 15/21., 19/21. i 25/21.) mijenja se na način:

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika otvara se novo radno mjesto rednog broja 1.9.1. Viši stručni suradnik I, te se kod radnog mjesta rednog broja 1.29. Viši savjetnik I mijenja broj izvršitelja na način da se briše broj „2“, a upisuje se broj „3“.

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo otvaraju se nova radna mjesta rednog broja 5.4.1. Viši savjetnik I za pravna pitanja i rednog mjesta 5.9.3. Savjetnik I, te se kod radnog mjesta rednog broja 5.5. Viši savjetnik II za skrb o braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata mijena potrebno stručno znanje i sada glasi „magistar pravne struke i magistar ili stručni specijalist struke: ekonomske, humanističke i socijalne djelatnosti“.

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima otvara se novo radno mjesto rednog broja 7.4.1. Viši savjetnik I za planiranje i izvršenje proračuna te se ukida radno mjesto rednog broja 7.5. Viši savjetnik I za objekte struje.

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove ukida se radno mjesto rednog broja 8.13. Viši stručni suradnik I te se kod radnog mjesta rednog broja 8.14. Referent – administrativni referent mijenja broj izvršitelja na način da se briše broj „1“, a upisuje broj „2“ te se potrebno stručno znanje mijenja na način da se briše „pravne“, a upisuje „upravno-pravne“. Kod radnog mjesta rednog broja 8.47. Viši savjetnik I potrebno stručno znanje mijenja se na način da se nakon riječi „specijalist“ briše riječ „pravne“, a upisuje riječ „geodetske“, nakon čega se upisuje „ili magistar pravne struke“.  Kod radnog mjesta rednog broja 8.50. Savjetnik I potrebno stručno znanje mijenja se na način da se nakon riječi „specijalist“ briše riječ „pravne“, a upisuje riječ „geodetske“, nakon čega se upisuje „ili magistar pravne struke“.  

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju kod radnog mjesta rednog broja 12.6. Savjetnik I mijena se potrebno stručno znanje i sada glasi „magistar struke: pravne, politološke, novinarstva, međunarodnih odnosa i diplomacije ili odnosa s javnostima i magistar ili stručni specijalist ekonomske i građevinske struke“.

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo, Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove i Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117-1-01-22-167

Dubrovnik, 20. svibnja 2022.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

--------------------------       

 

 

  1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

1.9.1.

Viši stručni suradnik I

II.

Viši stručni suradnik

-

6.

-

1

 

Opis poslova radnog mjesta

 

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Priprema prijedloga pojedinačnih akata iz nadležnosti upravnog odjela, priprema prijedloga općih akata za Gradsko vijeće, priprema prijedloga ugovora iz nadležnosti upravnog odjela, pravna analiza ugovora izrađenih od strane drugih upravnih odjela, sudjelovanje u izradi planova, programa, mjera iz nadležnosti upravnog odjela.

90%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

magistar pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje stalne složenije stručne poslove unutar upravnog tijela

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i povremene upute nadređenog službenika u pojedinim poslovima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručnih komunikacija uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

                   

 

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

1.29.

Viši savjetnik I

II.

Viši savjetnik

-

4.

ODSJEK ZA INFORMATIKU

3

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Projektiranje, uvođenje i unapređenje djelovanja informatičkih sustava za potrebe rada gradske uprave.

40%

Priprema odgovarajućih propisa i programa u području informatičkog sustava i očuvanja integriteta podataka i digitalnih dokumenata.

40%

Poslovi informatičkog osposobljavanja i usavršavanja korisnika informatičkog sustava.

10%

Drugi poslovi po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika.

10%

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist informacijske i komunikacijske,računalne, elektrotehničke ili ekonomske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima , državni stručni ispit, napredno znanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje najsloženijih predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje najsloženijih projekata

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika u pojedinim predmetima i poslovima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija

                   

 

 

 

 

  1. Upravni odjel za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

5.4.1.

 

Viši savjetnik I za pravna pitanja

II.

Viši savjetnik

-

4.

-

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe općih i drugih akata, strategija i programa, izvješća, vođenje projekata, vođenje i rješavanje upravnih i drugih predmeta, a sve iz nadležnosti upravnog odjela.  Sudjelovanje u izradi programa i plana rada upravnog odjela.

 

65 %

Pružanje stručne pomoći građanima i pravnim osobama, te službenicima u pitanjima iz nadležnosti upravnog odjela.

 

25 %

 

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

10 %

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

 

magistar pravne struke, najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika.

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje najsloženijih projekata

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika u pojedinim predmetima i poslovima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija

                   

 

 


BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

5.5.

Viši savjetnik II za skrb o braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata

 

II.

 

Viši savjetnik

 

-

 

4.

 

-

 

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Izrada prijedloga zaključaka, elaborata i drugih stručnih materijala iz skrbi o braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata.

20%

Planiranje dijela proračuna koji se odnosi na prava branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

10%

Neposredna komunikacija s građanima te stručno savjetovanje u ostvarivanju njihovih prava.

20%

Provođenje postupaka u ostvarivanju prava branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

20%

Vođenje upravnih postupaka.

20%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

magistar pravne struke i magistar ili stručni specijalist struke: ekonomske, humanističke i socijalne djelatnosti, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje složenijih projekata

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika u većini predmeta i poslova

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija

                   

 

 


BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

5.9.3.

 

Savjetnik I

 

II.

 

Savjetnik

 

-

 

5.

 

-

 

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Izrada prijedloga zaključaka, elaborata i drugih stručnih materijala iz skrbi o braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata.

20%

Planiranje dijela proračuna koji se odnosi na prava branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

10%

Neposredna komunikacija s građanima te stručno savjetovanje u ostvarivanju njihovih prava.

20%

Provođenje postupaka u ostvarivanju prava branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

20%

Vođenje upravnih postupaka.

20%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

magistar pravne struke i magistar ili stručni specijalist struke: ekonomske, humanističke i socijalne djelatnosti, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika u pojedinim predmetima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

                   

 

  1. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

7.4.1.

Viši savjetnik I za planiranje i izvršenje proračuna

 

II.

 

Viši savjetnik

 

-

 

4.

 

-

 

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Stalno praćenje ostvarenja i analiziranje financijskog stanja proračuna upravnog odjela, predlaže pročelniku mjere za unapređenje rada odjela vezanih za planiranjem i izvršenje proračuna, planiranje i izrada prijedloga financijskih planova proračuna i rebalansa upravnog odjela, sastavljanje i podnošenje periodičkih i godišnjih financijskih izvješća, zaprimanje, evidentiranje i obrada računa upravnog odjela i sudjelovanje u izradi Plana nabave za upravni odjel.

95%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

5%

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje četiri  godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje najsloženijih predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje najsloženijih projekata

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i detaljne upute nadređenog službenika u pojedinim poslovima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija

                   

 

 

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

7.5.

Viši savjetnik I za objekte struje

II.

Viši savjetnik

-

4.

-

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Izrada projektnih zadataka za novu javnu rasvjetu.

20%

Ishođenje elektroenergetske suglasnosti za priključak električne energije za sve nove projekte.

20%

Koordinacija sa svim sudionicima gradnje svakodnevna.

20%

Priprema javne nabave za sve nove projekte kao i za natječaje koji se financiraju iz fondova EU i RH.

10%

Izrada mjesečnih i konačnih izvješća o stanju projekata.

15%

Sudjelovanje u izradi programa komunalne infrastrukture i programa gradnje.

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

15%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist elektrotehničke struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje najsloženijih projekata

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika u pojedinim predmetima i poslovima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija

                   
  1. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

8.13.

Viši stručni suradnik I

II.

Viši stručni suradnik

-

6.

-

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Poslovi prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputama za potrebe pročelnika upravnog odjela, pregled i raspored pošte u dostavnoj knjizi, izdavanje putnih naloga za službenike odjela te postupanje po istima

 

40%

Izrada zapisnika sa sastanaka, sudjelovanje u natječajnim postupcima te obavljanje administrativnih poslova iz djelokruga rada upravnog odjela, izrada neupravih akata

30%

Administrativni i drugi poslovi za potrebe pročelnika, organizacija sastanaka, komunikacije sa strankama, drugim upravnim tijelima i vanjskim suradnicima

20%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika

10%

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist međunarodnih odnosa i diplomacije, pravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje stalne složenije stručne poslove unutar upravnog tijela

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i povremene upute nadređenog službenika u pojedinim poslovima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručnih komunikacija uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

                   

 

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

8.14.

Referent – administrativni referent

III.

Referent

-

11.

-

2

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Poslovi pripreme, prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputama i to iz djelokruga rada upravnog odjela, administrativni i drugi poslovi za potrebe iz djelokruga rada upravnog odjela, izdavanje putnih naloga za službenike odjela te postupanje po istima.

 

90%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

 

10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

srednja stručna sprema upravno-pravne ili ekonomske struke, ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računalu

Stupanj složenosti poslova:

Jednostavni i uglavnom rutinski poslovi koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj samostalnosti:

Poslovi se obavljaju uz stalni nadzor i upute nadređenog službenika

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi uz pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručnih komunikacija uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela

                   

 

 

 

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

8.47.

Viši savjetnik I

II.

Viši savjetnik

-

4.

ODSJEK ZA EVIDENTIRANJE I UKNJIŽBU GRADSKE IMOVINE I VREDNOVANJE NEKRETNINA

3

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Vodi registar nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika, izrađuje izvješća o imovini te koordinira I izradu strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom, godišnjeg plana iste te svih općih akata iz nadležnosti Odsjeka.

 

50%

Sudjelovanje u postupku stjecanja i otuđenja nekretnina, priprema i izrada ugovora iz svog djelokruga, zaključaka i suglasnosti evidentiranje nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika, sudjelovanje u postupcima osnivanja prava služnosti i prava građenja, sudjelovanje u postupku obnove zemljišnih knjiga i nove katastarske izmjere, utvrđivanje granica nekretnina, sudjelovanje u postupcima osnivanja i brisanja stvarnopravnih tereta u zemljišnim knjigama, rješavanje zahtjeva HRVI u ostvarivanju njihovih prava.

35%

Prati, proučava zakonske i druge propise u odnosu na zakonsku regulativu stvarnih prava.

10%

Drugi poslovi po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika.

 

10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist geodetske struke ili magistar pravne struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje najsloženijih  predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje najsloženijih projekata

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika u pojedinim predmetima i poslovima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

8.50.

Savjetnik I

II.

Savjetnik

-

5.

ODSJEK ZA EVIDENTIRANJE I UKNJIŽBU GRADSKE IMOVINE I VREDNOVANJE NEKRETNINA

3

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Sudjelovanje u postupku stjecanja i otuđenja nekretnina, evidentiranje nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika, sudjelovanje u postupcima osnivanja prava služnosti i prava građenja, sudjelovanje u postupku obnove zemljišnih knjiga i nove katastarske izmjere, utvrđivanje granica nekretnina, sudjelovanje u postupcima osnivanja i brisanja stvarnopravnih tereta u zemljišnim knjigama. Sudjeluje u poslovima provjere geodetskih elaborata i izvješća o međama, u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine  Grada (uknjižba u zemljišne knjige u korist Grada Dubrovnika) te provođenju postupaka prodaje/ kupnje istih.

 

40%

Prikuplja dokumentaciju, sudjeluje u izradi pojedinačnih akata i ugovora iz djelokruga poslova Odsjeka.

20%

Suradnja s voditeljem Odsjeka na svim poslovima iz djelokruga Odsjeka,sudjeluje u ažurnom vođenju  registra nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika. Obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe.

35%

Drugi poslovi po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika.

 

5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist geodetske struke ili magistar pravne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika u pojedinim predmetima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

                   

 

 

5.    Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

12.6.

Savjetnik I

II.

Savjetnik

-

5.

-

2

 

Opis poslova radnog mjesta

 

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Stručna obrada natječaja Europske unije i priprema projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije.

30%

Organizacija bilateralne i regionalne suradnje Grada Dubrovnika, pripremanje sporazuma o suradnji te provedba i sudjelovanje u međunarodnim programima i aktivnostima.

20%

Priprema, planiranje, provedba, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja.

40%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

10%

 

                                                                   Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta                            

 

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke: pravne, politološke, novinarstva, međunarodnih odnosa i diplomacije ili odnosa s javnostima i magistar ili stručni specijalist ekonomske i građevinske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje dva svjetska jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika u pojedinim predmetima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija