Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 4 - 9. ožujka 2022.Objavljeno: 09.03.22.

42. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2016. – 2020. godina

Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika(„Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022., donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

 

 

1.   Prihvaća se Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2016. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće).

 

2.   Izvješće iz točke 1. ovoga Zaključka nalazi se u privitku ovoga Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

3.   Ovaj Zaključak i Izvješće iz točke 1. ovoga Zaključka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

4.   Izvješće iz točke 1. ovoga Zaključka dostavit će se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u roku od mjesec dana od prihvaćanja Izvješća.

 

 

KLASA: 351-01/21-01/08

URBROJ: 2117-1-09-22-10

Dubrovnik, 8. ožujka 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------