Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 21. veljače 2022.Objavljeno: 21.02.22.

21. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09, 123/11  56/16 i 98/19 dalje u tekstu: Zakon),  članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja  koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14 i dalje u tekstu: Uredba), i članka 48. Statuta Grada  Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), gradonačelnik Grada Dubrovnika  donio je 14. veljače 2022. godine                               

 

 

GODIŠNJI PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području

Grada Dubrovnika za 2022. godinu

 

 

 

I  Uvodne odredbe

                                                                      Članak 1.

 

Planom upravljanja pomorskim dobrom  na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu (u daljnjem tekstu : Godišnji plan)  utvrđuje se :

      sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,

      plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,

      popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području  Grada Dubrovnika,

      mikrolokacije za obavljanje djelatnosti

 

 

                                                                     Članak 2.

 

Ovaj Godišnji plan usklađen je s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Dubrovačko-neretvanske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, u skladu s  člankom  5. stavkom 2. Uredbe, o čemu je nadležno tijelo Dubrovačko-neretvanske županije izdalo potvrdu KLASA:342-02/22-01/28, URBROJ: 2117-08/1-22-2od 11. veljače 2022. koja se prilaže uz izvornik.

 

 

II Sredstva  za redovito upravljanje  pomorskim dobrom                                                            

                                                               

      Članak 3.

 

Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u točki III ovog Plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 3.800.000,00 kuna.

 

Sredstva iz stavka 1. ove točke u sveukupnom iznosu od 3.800.00,00 kuna osigurati će se iz izvora kako slijedi:

      sredstva od naknada za koncesije  na pomorskom dobru  .............1.900.000,00 kuna,

dio koji pripada Gradu,

      sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području

Grada Dubrovnika …………………………………………………....  1.800.000,00 kuna,

      sredstva od priveza jahti i brodica, dio koji pripada Gradu ……         100.000,00 kuna.

 

 

III Plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom

 

                                                                  Članak 4.

 

Redovito upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

 

      brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi,

      održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi

 

U 2022. godini poduzeti će se  zaštita i održavanje pomorskog dobra  u općoj upotrebi  u iznosu

 od 3.800.000,00 kuna,  realizacijom sljedećih projekata:

 

      održavanje čistoće na svim javnim gradskim plažama, održavanje zelenila i hortikulturno uređenje gradskih plaža i reprezentativnih prostora uz more  u  planiranom iznosu od 600.000,00 kuna, (provodi Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu)

      čišćenje i održavanje pomorskog dobra izvan koncesijskog područja i izvan područja

nadležnosti ostalih institucija u planiranom iznosu od 3.200.000 kuna, od čega:

 

-       2.479.000,00 kuna – usluge tekućeg i investicijskog održavanja

-       ograđivanje dijela javnih plaža i kupališta, održavanje postavljenih brana i naknada službi   spašavanja na plažama u planiranom iznosu  od 666.000,00 kuna ,(provodi Upravni odjel za  turizam, gospodarstvo i more),od čega Gradsko društvo Crvenog križa 500.000,00.

-       rekonstrukcija Lapadske obale

-       Barunov mul, otok Lopud

-       sanacija obale otoka Daksa (dio č.z. 5636 k.o. Dubrovnik)

-       sanacija dijela obale na Komardi

-       sanacija dijela obale ispod Hotela Belvedere

-       sanacija dijela obale u uvali Dunđivan, Gornje čelo Koločep

-       sanacija na dijelu č.z. 1016/6 k.o. Obuljeno

-       sanacija dijela  obale na č.z.  1836/2 k.o. Dubrovnik (ex Titova vila)

-       za rad Vijeća za dodjelu  koncesijskog odobrenja planira se utrošiti 55.000,00 kuna, koji će    se  osigurati iz sredstava navedenih u članku 3., stavak 1., (provodi Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more).

IV   Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na  pomorskom dobru koje se    

       mogu obavljati na području Grada

                                                                       

                                                                   Članak 5.

 

Na pomorskom dobru u općoj upotrebi kojim upravlja Grad Dubrovnik mogu se prema Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru, utvrđenom Uredbom o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  obavljati sljedeće djelatnosti:

 

Morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH:

      iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica, brodica na vesla, skuter, sredstvo  za vuču - banana, tuba, guma, skije, padobran, daska za jedrenje, sandolina, pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);

      ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, montažni objekt do 12m2 prema lokacijama utvrđenim posebnom prostornom studijom, pripadajuća terasa objekta, štand za rukotvorine, igračke, suvenire, ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled );

      komercijalno – rekreacijski sadržaji (jumping, acqua park,blobbing, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje);

 

 

V Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti

 

                                                                      Članak 6.

 

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti Jedinstvenog popisa djelatnosti naznačene su u karti koja je sastavni dio ovog Plana.

 

Mikrolokacije nisu uključene  u postupak dodjele koncesija  Dubrovačko neretvanske županije i u potpunosti su usklađene s prostorno planskom dokumentacijom Grada Dubrovnika.

 

Mikrolokacije za  iznajmljivanju vodenih skutera i kajaka  planirane su na temelju dosadašnje potražnje za navedenim uslugama i zadržane su na postojećoj razini, uz nužne mjere zaštite kupališne zone i osiguranja sigurnosti plovnog puta.

 

Na području od mula ispred hotela Belvedere do plaže ispred hotela Libertas Rixos ( uključujući plažu ), ne mogu se, zbog navedenih razloga, dodjeljivati koncesijska odobrenja za iznajmljivanje plovila na mlazni vodeni pogon – skutera.

 

Ukoliko se pojavi interes i  potražnja za ishođenjem  koncesijskog odobrenja na lokaciji koja se ne nalazi u  priloženom popisu, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja će  provjeriti  opravdanost te postupiti sukladno Uredbi.

 

Ležaljke i ostala oprema ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra, već moraju biti složene na jednom mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži.

 

Popis djelatnosti po  mikrolokacijama:

 

 

PLAŽA VELIKI ŽAL

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandoline, pedaline i sl.

 

Skuteri

(dio čest.zem. 779/2 k.o. Dubravica, rubni jugoistočni dio plaže Veliki žali)

 

Sredstvo za vuču

s opremom(banana, tuba,

guma, skije, padobran)

 

5 kom

 

                      

                       2 kom.

 

 

 

        

                      1 kom.

Ugostiteljstvo i trgovina

- Ambulantna prodaja

(škrinja za sladoled, vetrina za piće, štand za voće,  palačinke, kokice, kukuruz i sl. djelatnosti)

- Pripadajuća terasa objekta

1 kom (1 zakupnik)

 

 

 

180 m2

Komercijalno-rekreacijski

sadržaji

- suncobrani, ležaljke

150 kom. ukupno

 

 

PLAŽA MALI ŽAL

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

-skuter

                  1 kom.

- Daska za jedrenje, sandoline, pedaline i sl.

5 kom

Ugostiteljstvo i trgovina

- Ambulantna prodaja

(škrinja za sladoled, vetrina za piće)

2 kom

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- suncobrani, ležaljke

30 kom

 

 

PLAŽA TRI BRATA

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

- Brodica na motorni pogon

1 kom

- Jedrilica, brodica na vesla

1 kom

- Daska za jedrenje, sandoline, pedaline i sl.

5 kom

Ugostiteljstvo i trgovina

- Ambulantna prodaja

(škrinja za sladoled, vetrina za piće, štand za voće,  palačinke, kokice, kukuruz i sl. djelatnosti)

2 kom

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- suncobrani, ležaljke

30 kom

 

 

PLAŽA BRSEČINE

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- suncobrani, ležaljke

(dio obale č.z. 311/7 k.o. Brsečine)

 

40 kom.

 

 

PLAŽA ORAŠAC-IZVAN KONCESIONIRANOG PODRUČJAdio   čest.zem. 2113/1,  2114 i 2097/1 k.o.Orašac

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

-          skuteri

7 kom

-          kajaci

6 kom

- Daska za jedrenje, sandoline, pedaline i sl.

8 kom

 

-          Brodica na vesla

2 kom.

 

 

PLAŽA HLAP-ORAŠAC

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Ugostiteljstvo i trgovina

- Ambulantna prodaja

(škrinja za sladoled, vetrina za piće, i sl. djelatnosti)

2 kom

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- suncobrani, ležaljke

50 kom

 

 

ORAŠAC- dio obale ispred č.z. 891/2 k.o. Orašac

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

 skuter

(dio obale ispred č.z. 891/2 k.o. Orašac)

 

1 kom.

 

 

ZATON VELIKI  - IZVAN GRANICA LUČKOG PODRUČJA

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Ugostiteljstvo i trgovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Komercijalno rekreacijski

                      sadržaji

-          Pripadajuća terasa objekta

(na dijelu obale č.z. 553/1 k.o. Zaton,ispred č.zgr. 546/3 k.o. Zaton

-          Pripadajuća terasa objekta

 

(na dijelu obale č.z. 553/1 k.o. Zaton,ispred č.zgr. 547 k.o. Zaton

 

-          Pripadajuća terasa objekta

(na dijelu obale č.z. 553/5 k.o. Zaton,ispred č.zgr. 3188 k.o. Zaton

 

-          Ambulantna prodaja

(na dijelu obale 553/1 k.o. Zaton, ispred č.z. 552/1 k.o. Zaton

 

-          Suncobrani, ležaljke

 (dio čest.zem.  688/4 k.o. Zaton),

(na dijelu obale 553/1 k.o. Zaton, ispred č.z. 552/1 k.o. Zaton

 

 

 

50 m2

 

 

        

                        20 m2

 

 

                        25 m2

 

 

                     2 kom.

                  

 

 

 

 

               30 kom.ukupno

 

 

 

 

               20 kom. ukupno

 

 

ZATON MALI

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj, površina)

 

    Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandoline, pedaline i sl.

(na dijelu obale č.z. 2378 k.o. Zaton)

(na dijelu obale č.z.3189/1 k.o. Zaton) 

 

 

 

              9. kom. ukupno

 

              8 kom. ukupno

Ugostiteljstvo i trgovina

-          Pripadajuća terasa objekta

(na dijelu obale č.z. 3185/3 k.o. Zaton,ispred č.zgr. 2732/1 k.o. Zaton

(dio obale 1064/7 k.o. Zaton s.i.)

80 m2

 

 

 

                        8 m2

 

 

LOZICA

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

- Skuter

(na dijelu obale ispred č.z. 2136 k.o. Zaton)

(na dijelu obale ispred č.z. 2010 k.o. Zaton)

 

 

2 kom

2 kom.

Ugostiteljstvo i trgovina

- Ambulantna prodaja

(škrinja za sladoled, vetrina za piće i sl. djelatnosti)

1 kom

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- suncobrani, ležaljke

10 kom. ukupno

 

 

MOKOŠICA- izvan granica lučkog područja

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

 

- Jedrilica, brodica na vesla

2 kom

- Daska za jedrenje, sandoline, pedaline i sl.

4 kom

Ugostiteljstvo i trgovina

 

 

 

Montažni objekt

- Ambulantna prodaja

(aparat za napitke, na dijelu obale č.z. 1246/2 k.o. Mokošica)

 

-Pripadajuća terasa objekta

(na dijelu obale č.z. 655 i 656 k.o. Mokošica)

 

1 kom

 

 

 

max.60 m2

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- suncobrani, ležaljke

20 kom ukupno

- bicikle

10 kom

 

 

PLAŽA COPACABANA-izvan granica koncesioniranog područja

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Skuter

(na dijelu obale ispred č.z. 361/2,zapadni dio plaže Copacabana

 

2 kom

Obuka ronilaca i organizacija ronilačkih izleta

 

 

1

Komercijalno rekreacijski sadržaji

     Suncobrani, ležaljke

(dio obale č.z. 5824 k.o. Dubrovnik)

 

 

15 kom. ukupno

 

 

PLAŽA SOLITUDO

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Ugostiteljstvo i trgovina

        Ambulantna prodaja

(dio obale ispred č.z. 1059/1 k.o. Gruž)

-          hladnjak za piće

-          škrinja za sladoled

 

 

 

                     3 kom.

          3 kom.

Komercijalno rekreacijski sadržaji

Suncobrani , ležaljke

(dio obale ispred č.z. 1059/1 k.o. Gruž)

 

        Zabavni sadržaji

 

132 kom. ukupno

 

 

1 kom.

 

 

DIO ČEST.ZEM. 1059/1 k.o. Gruž

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina

 

5 kom.

 

 

PLAŽA ISPRED HOTELA PRESIDENT -izvan granica koncesioniranog područja

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Skuteri

(dio obale č.z, 361/1 k.o. Dubrovnik)

 

8 kom

Ugostiteljstvo i trgovina

Štand (dio obale č.z. 361/1 k.o. Dubrovnik)

1 kom

 

 

DIO ČEST.ZEM. 339 /2 k.o. Komolac

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Ugostiteljstvo i trgovina

-Pripadajuća terasa objekta

              max. 90 m2

 

 

DIO ČEST.ZEM. 315/1 k.o. Komolac

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Ugostiteljstvo i trgovina

-Pripadajuća terasa objekta

              max. 60 m2

 

 

PLAŽA ISPRED HOTELA IMPORTANNE RESORT-izvan granica koncesioniranog područja

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

   Iznajmljivanje sredstava

- Daska za jedrenje, sandoline, pedaline i sl.

(dio obale č.z. 1065/16 k.o. Gruž)

 

-          skuter (dio obale, č.z. 1065/6 k.o. Gruž

 

 

2 kom.

 

 

                       3 kom.

 

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- Suncobrani, ležaljke

(dio obale č.z. 1125/3 k.o. Gruž)

 

(dio obale č.z. 1065/16 k.o. Gruž)

 

 

45 kom.ukupno

 

 

450 kom. ukupno

Ugostiteljstvo i trgovina

Pripadajuća terasa objekta

 

Štand

60 m2 max.

 

2 kom.

Obuka ronilaca

 

1 zakupnik

 

 

UVALA SUMARTIN-UVALA LAPAD –izvan granica koncesioniranog područja

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Skuter

(dio obale ispred č.z. 5098/3 k.o. Dubrovnik)

 

 

4 kom

Flyboard

(dio ograđenog akvatorija dimenzija 35x30 m uz morsku ogradu kupališta uzduž akvatorija Uvale Sumratin, min. udaljenosti 135 m od kopna)

                      1 kom

Obuka jedrenja,veslanja i sl.

Obuka jedrenja

(dio obale č.z. 1089 k.o. Gruž s.i.)

 

                 

                          1 

   Ugostiteljstvo i trgovina

Pripadajuća terasa objekta

(dio obale č.z. 5094 k.o. Dubrovnik)

 

Montažni objekt do 12 m2

(dio č.z. 911/1 k.o. Gruž s.i.)

 

 

                       70 m2                   

 

 

                             1

Komercijalno rekreacijski

                 sadržaji

Zabavni sadržaji

                          4 kom.

 

 

PLAŽA ISPRED HOTELA ADRIATIC

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- suncobrani, ležaljke

150 kom. ukupno

 

 

PLAŽA ISPRED HOTELA SPLENDID

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- suncobrani, ležaljke

80 kom. ukupno

 

 

PLAŽA ISPRED HOTELA VIS 1

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- suncobrani, ležaljke

80 kom. ukupno

 

 

DIO OBALE ISPRED ČEST. ZEM. 1812/3 K.O. DUBROVNIK

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

daska za jedrenje, sandolina, pedalina

14 kom. ukupno

 

 

DIO OBALE ISPRED ČEST. ZEM. 1825 K.O. DUBROVNIK

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Komercijalno rekreacijski sadržaji

aguapark

1 zakupnik

 

 

PLAŽA ISPRED HOTELA PALACE -izvan granica koncesioniranog područja

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Skuteri

(dio obale ispred č.z, 1842/1 k.o. Dubrovnik)

 

3 kom. ukupno

Obuka ronjenja i organizacija ronilačkih izleta

 

1 zakupnik

 

 

DIO OBALE ČEST.ZEM. 826/4 K.O. GRUŽ S.I.- PLAŽA IZMEĐU HOTELA VIS 2 I VILA LAPAD

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

 

 

Iznajmljivanje sredstava

Skuteri

 

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina

 

                       3 kom.

 

                       5 kom.

 

Komercijalno rekreacijski sadržaji

Suncobrani,ležaljke

                 14 kom.

 

 

PLAŽA ISPRED HOTELA LIBERTAS RIXOS -izvan granica koncesioniranog područja

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina

 

                5 kom. ukupno

Komercijalno rekreacijski sadržaji

Komercijalne, zabavne, športske priredbe

1

 

 

PLAŽA ISPRED HOTELA BELLEVUE -izvan granica koncesioniranog područja

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Ugostiteljstvo i trgovina

Pripadajuća terasa objekta

            130 m2 max.

Komercijalno rekreacijski sadržaji

Suncobrani, ležaljke

(dio obale č.z. 1373,1374,537/2, 550/1 k.o Gruž, 1/4 plaže od mula do plivališta Bellevue)

 

160 kom.ukupno

 

 

DIO ČEST.ZEM. 3565 K.O. DUBROVNIK

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

      Daska za jedrenje,  

    sandolina, pedalina

5 kom. ukupno

Ugostiteljstvo i trgovina

Ambulantna prodaja,-jednostavne usluge na klupi

1

 

 

DANČE

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Komercijalno rekreacijski sadržaji

Suncobrani, ležaljke

10 kom. ukupno

Ugostiteljstvo i trgovina

Pripadajuća terasa objekta(dio obale č.z. 3565 k. Dubrovnik, dio kupališta Danče)

Ambulantna prodaja

frižideri

20 m2 ukupno

 

 

 

 

2 kom. ukupno

 

 

LUČICA U PILAMA

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Ugostiteljstvo i trgovina

Pripadajuća terasa objekta

(dio obale č.z. 3636 k.o. Dubrovnik,istočni dio)

30 m2

Obuka jedrenja, veslanja i sl.

Dio obale č.z. 2297/1 k.o. Dubrovnik

1

 

 

PODRUČJE ISPOD PARKA U PILAMA-alternativno, ukoliko se ne steknu uvjeti na lokaciji Komarda

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Kajaci

            90 kom.  max.

 

 

KUPALIŠTE ŠULIĆ – dio obale na č.z. 3063 k.o. Dubrovnik

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Trgovina i ugostiteljstvo

Ambulantna prodaja-jednostavne usluge na klupi

 

3 kom. ukupno

 

Iznajmljivanje sredstava

 

kajaci

 

            15 kom. ukupno

Komercijalno rekreacijski sadržaji

Kulturne, komercijalne, športske i zabavne priredbe

 

             1

 

 

BUŽA 1

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Trgovina i ugostiteljstvo

Ambulantna prodaja-jednostavne usluge na klupi

 

3 kom. ukupno

 

 

MALA BUŽA

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Trgovina i ugostiteljstvo

Ambulantna prodaja-jednostavne usluge na klupi

 

3 kom. ukupno

 

 

PORPORELA

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Trgovina i ugostiteljstvo

Ambulantna prodaja-jednostavne usluge na klupi

 

1 kom. ukupno

Komercijalno rekreacijski sadržaji

    Kulturne, komercijalne,

športske i zabavne priredbe 

 

             1

 

 

1

 

 

KOMARDA

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Kajaci

            90 kom.  max.

 

 

STARA GRADSKA LUKA (gradska luka izvan lučkog područja, od mikrolokacije

                                              ispred restorana Poklisar, Labirinta do Komarde)

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Trgovina i ugostiteljstvo

Pripadajuća terasa objekta

(dio obale č.z. 4622/3 k.o. Dubrovnik)

           32 m2 max.

 

 

STARA GRADSKA LUKA (gradska luka izvan lučkog područja, Na ponti)

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Trgovina i ugostiteljstvo

Pripadajuća terasa objekta

(dio obale č.z. 4632/3 k.o. Dubrovnik)

           25 m2 max.

 

 

OTOK LOKRUM- dio obale ispred č.z.2282 k.o.(s.i.) Dubrovnik

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

               5 kom.

 

 

PLAŽA BANJE (izvan granice koncesioniranog područja, dio obale č.z. 4653/2 k.o.

                            Dubrovnik)

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Sredstvo za vuču s opremom(banana, tuba, guma, skije, padobran)

Flyboard

 

2 kom.

 

                     1 kom.

Komercijalno rekreacijski sadržaji

   Kulturne, komercijalne,

športske i zabavne priredbe 

 

             1

 

 

1

 

 

PLAŽA ISPRED HOTELA EXCELSIOR (izvan granica koncesioniranog područja)

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

            2 kom.  max.

 

 

PLAŽA ISPRED GRAND  VILLA DUBROVNIK (izvan granica koncesioniranog

                                                                                        područja)

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

            2 kom.  max.

 

 

 PLAŽA SV. JAKOV (izvan granica koncesioniranog područja)                                                                                      

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

(osim vodenih skutera)

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

            2 kom.  max.

 

 

DIO OBALE ISPRED ČEST. ZEM. 1847/2 K.O. DUBROVNIK

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Skuter

(Akvatorij ispred južnog dijela č.z. 1847/2 k.o. Dubrovnik)

 

2 kom.

 

 

DIO OBALE ISPRED ČEST. ZEM. 1879/6 K.O. DUBROVNIK

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandolina

pedalina

 

5 kom.ukupno

 

 

LUKA ŠIPANSKA

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Trgovina i ugostiteljstvo

Pripadajuća terasa objekta

-          dio obale č.z. 2788/3 k.o. Luka Šipanska

-          dio obale č.z. 2788/3 k.o. Luka Šipanska

-          dio obale ispred č.z. 2788/8 k.o. Luka Šipanska

-          dio obale ispred č.z. 2788/1 k.o. Luka Šipanska

-          dio obale ispred č.z. 2877 k.o. Luka Šipanska

Ambulantna prodaja

-          dio obale ispred č.z. 8/1 k.o. Luka Šipanska

 

40 m2 max.

 

              70 m2 max.

 

90 m2 max.

 

              60 m2 max.

 

              40 m2 max.

 

 

                2 kom. max.

   Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

-          dio obale ispred č.z. 2783 k.o. Luka Šipanska

 

 

    

              15 kom. max.      

Komercijalno rekreacijski sadržaji

   Suncobrani, ležaljke

-          dio obale ispred č.z. 8/1 k.o. Luka Šipanska

 

            50 kom. ukupno              

 

 

SUĐURAĐ

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Trgovina i ugostiteljstvo

Pripadajuća terasa objekta

-          dio obale ispred č.z. 1864/1 k.o. Suđurađ

-          dio obale ispred č.z. 267/2 k.o. Suđurađ

-           dio kamene obale ispred 1422 k.o. Suđurađ

-          Ambulantna prodaja

 

 

50 m2 max.

 

              2 m2 max.

 

             60 m2 max.

 

              1 kom.

   Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

-          dio obale ispred č.z. 1473 k.o. Suđurađ

-          dio obale ispred č.z. 1558/1 k.o. Suđurađ

-          dio obale ispred č.z. 1558/1 k.o. Suđurađ

 

 

    

              12 kom. max.

 

              5 kom. ukupno

 

              40 m2 ukupno    

LOPUD

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

   Iznajmljivanje sredstava

- Daska za jedrenje, sandoline, pedaline i sl.

(dio, rubni dio obale- č.z. 388 k.o. Lopud)

-          skuter (dio obale, č.z. 1611 k.o. Lopud, zapadno od hotela Lafodia

 

 

45 kom.

 

                   3 kom.

 

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- Suncobrani, ležaljke

(dio obale č.z. 388 k.o. Lopud-plaža ispred MO Lopud)

(dio obale č.z. 1050/1, 1050/2, 1088 k.o. Lopud)

(dio obale  č.z. 1050/2 k.o. Lopud ,kod istezališta)

(dio obale č.z. 390/1 k.o. Lopud.ispod crkve Sv. Marije)

(dio obale č.z.1342 k.o. Lopud)

(dio obale č.z. 1334 k.o. Lopud

 

 

100 kom.ukupno

 

   60 kom. ukupno

             

              30 kom. ukupno

 

              40 kom. ukupno

              20 kom. ukupno

              25 kom. ukupno        

Ugostiteljstvo i trgovina

Pripadajuća terasa objekta

(dio obale ispred č.z. 1524 k.o. Lopud)

(dio obale č.z. 1609 k.o. Lopud)

(dio obale č.z. 388 k.o. Lopud,

 ispred č.zgr. 10/1 )

(dio obale ispred  č.z. 1524 k.o. Lopud, Luža

(dio obale č.z. 388 k.o. Lopud ispred č.zgr.33)

(dio obale č.z. 388 k.o. Lopud,ispred č.zgr. 141)

(dio obale č.z. 388 k.o. Lopud  ispred č.zgr.23)

Ambulantna prodaja

(dio obale č.z. 390/1 k.o. Lopud)

(dio obale č.z. 1609 k.o. Lopud, uz   križanje s ulicom od Šunja)

(dio obale č.z. 388 k.o. Lopud, ispred č.zgr. 10/1)

(dio obale č.z. 388 k.o. Lopud, ispred č.zgr. 141)

(dio obale č.z. 1611 k.o Lopud, zapadno od hotela Lafodia)

(dio obale č.z. 388 k.o. Lopud,ispred č. zgr. 141)

(dio obale ispred č.z. 1524 k.o. L. Lopud)

 

 

                    60 m2              

                    12 m2

                     

                   10 m2     

                   210m2    

 

                   40 m2  

 

                   40 m2    

 

                   60 m2

 

 

                  

                    1 kom.

 

                    1 kom.

 

                    1 kom.

 

                    1 kom.

 

                    2 kom.

 

                    1 kom.

 

                    1 kom.

 

Na području plaže Šunj koja čini neosporno pomorsko dobro, te pomorsko dobro prema Uredbi o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopud („Narodne novine“ broj: 22/2000.), a koja uključuje u cjelosti ili djelomično čestice zemlje 814, 817, 818, 819, 821, 826/2, 828, 832, i 835  k.o Lopud, koncesijska odobrenja mogu se dodijeliti na pozicijama označenim rednim brojevima od 1 do 10 u maksimalnom broju od 50 ležaljki i pripadajućih suncobrana nedjeljivo prema svakoj pojedinoj poziciji, a koje se moraju označiti brojevima iz odnosnih koncesijskih odobrenja. 

 

Svaka pozicija podrazumijeva označeni dio obale površine od 15 m2. Na svakoj od navedenih pozicija može se dodijeliti i po jedno sredstvo u svrhu ambulantne prodaje.

 

Na dijelu obale označenog česticom zemlje 1166/3 k.o. Lopud, može se dodijeliti sredstvo štand u svrhu obavljanja masaže. 

 

 

OTOK KOLOČEP - DONJE ČELO

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

     Komercijalno rekreacijski

                sadržaji

    Suncobrani, ležaljke

(dio obale ispred č.z.1752/1 k.o. Koločep)

(dio obale č.z.1766 k.o. Koločep) 

 

          150 kom. ukupno

 

             15 kom.

 

 

    Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

(dio obale ispred č.z.1752/1 k.o. Koločep)

 

 

 

              15 kom.

    Ugostiteljstvo i trgovina

 Pripadajuća terasa objekta

(dio obale č.z.1771 k.o. Koločep)

(dio obale č.z.1765 k.o. Koločep)

 

 

 

 

               32 m2

 

 

                       40m2

 

 

OTOK KOLOČEP – GORNJE ČELO

Djelatnost

Sredstvo

Količina (broj)

 

Ugostiteljstvo i trgovina

 Ambulantna prodaja

(škrinja za sladoled, vetrina za piće, štand za voće,  palačinke, kokice, kukuruz i sl.)

(pripadajući dio neospornog pomorskog dobra,, na čest.zem. 1706 k.o. Koločep,ispred čest.zgr. 225)

   Pripadajuća terasa objekta

(pripadajući dio neospornog pomorskog dobra,, na čest.zem. 1706 k.o. Koločep,ispred čest.zgr. 225)

 

 

 

 

2 kom.

 

 

 

 

100 m2 max.

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

- suncobrani, ležaljke

(pripadajući dio neospornog pomorskog dobra,, na čest.zem. 1706 k.o. Koločep,ispred čest.zgr. 225)

 

 

30 kom. ukupno

Iznajmljivanje sredstava

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

(dio obale ispred č.z.1434/2

 k.o. Koločep)

 

 

10 kom.

 

 

VI  Zaključne odredbe

 

                                                                       Članak 7.

 

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanih Uredbom.

 

                                                                       Članak 8.

 

Vijeće će  odbiti zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja podnositelju zahtjeva koji:

             

      nije uredno podmirio svoje obveze prema Gradu Dubrovniku iz prethodne godine vezano za postupak izdavanja koncesijskog odobrenja, najkasnije do 15. listopada tekuće godine,

      nije uredno podmirio svoje obveze prema Gradu Dubrovniku,

      na čiji rad Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja dobiva pritužbe,

      ne brine o čistoći i izgledu sredstava i mikrolokacije za koju mu je izdano koncesijsko

odobrenje

      ukoliko je gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove ili je uzrokovao štetu na pomorskom dobru.

       

              Članak 9.

 

Ukoliko se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima, prednost će imati ranije zaprimljen zahtjev računajući od dana objave Plana u Službenom glasniku Grada Dubrovnika, ukoliko isti nije u suprotnosti s općim i gospodarskim odnosima i planovima na pripadajućem području Grada Dubrovnika. 

 

Podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje i s njim povezane partnerske pravne, te povezane fizičke osobe mogu dobiti koncesijsko odobrenje isključivo za 1 (jednu) lokaciju iste namjene.

 

Za mikrolokacije za koje postoji interes za dodatna ulaganja u uređenje okoliša, uređenje postojećih objekata,ulaganja u pomorsko dobro i sl., Vijeće će prednost dati podnositelju čijim se Planom* uređenja predviđa veće ulaganje u trajno uređenje mikrolokacije i podizanje razine usluge. 

 

      Članak 10.

 

Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika i svih ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata.

 

Sukladno navedenoj Odluci Komunalno redarstvo Grada Dubrovnika ovlašteno je vršiti nadzor nositelja koncesijskog odobrenja, te pomorskog dobra u općoj upotrebi, a koji obuhvaća  kopneni dio pomorskog dobra.

         

Ukoliko komunalni redar utvdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem izdanim od strane Vijeća, o tome će bez odgode izvijestiti Vijeće, Lučku upravu Dubrovnik i/ili druga nadležna tijela odnosno osobu ovlaštenu za inspekcijski nadzor.

 

 

           Članak 11.

 

Vijeće neće razmatrati zahtjeve za dodjelu koncesijskih odobrenja za 2022. g. pristigle prije

 1. siječnja 2022. godine.

 

Ovaj Godišnji plan za  2022. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

Grafički dio Plana nije predmet objave.

 

Za ovaj Plan Grad Dubrovnik je proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u periodu od 10. prosinca 2021. do  10. siječnja 2022. godine.

 

 

*Prema potrebi, ovisno o atraktivnosti lokacije

 

KLASA: 342-01/22-01/01
URBROJ: 2117-1-01-22-05
Dubrovnik, 14. veljače 2022.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

----------------------------