Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2 - 21. veljače 2022.Objavljeno: 21.02.22.

20. Zaključak o imenovanju predstavnika suvlasnika stambene zgrade

Na temelju čl.  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 48. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21.) i članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'', broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14) gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi slijedeći

 

 

                                                            Z A K LJ U Č A K

 

 

  1. Srđan Margaretić, predsjednik vijeća Mjesnog odbora Orašac, OIB 49141402770, imenuje se za predstavnika suvlasnika stambene zgrade na adresi Na Komardi 21, u Orašcu, zemljišnoknjižne oznake 313 k.o. Orašac.

                 

  1. Predstavnik suvlasnika iz točke 1. ovog zaključka dužan je postupati sukladno Međuvlasničkom ugovoru koji se odnosi na stambenu zgradu iz točke 1. ovog zaključka

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika.“

 

 

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14) propisano je da se uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku (međuvlasnički ugovor) te da međuvlasnički ugovor sadrži ime suvlasnika ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama i granice njegovih ovlasti.

 

Radi naprijed navedenog, odlučeno je kao u izreci.

 

KLASA: 372-03/19-01/62

URBROJ: 2117-1-01-22-12

Dubrovnik, 21. siječnja 2022.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

----------------------------