Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 24 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 28.12.21.

183. Dodatak Ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradbu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Babin kuk u sklopu jedinstvenog postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Urbanističkog plana uređenja Babin kuk

GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB: 21712494719, zastupan po gradonačelniku Matu Frankoviću (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

 

i

 

Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, zastupano po predsjedniku Uprave Željku Kukurinu i direktoru regije Dubrovnik - Dalmacija Tomislavu Dumančiću (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj sredstava)

 

sklopili su

 

 

D O D A T A K    U G O V O R U

O FINANCIRANJU UREĐENJA GRAĐEVINSKOGA ZEMLJIŠTA

ZA IZRADBU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BABIN KUK U SKLOPU JEDINSTVENOG POSTUPKA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA, GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA DUBROVNIKA I URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BABIN KUK

 

 

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su suglasne i čine neprijepornim da su Naručitelj i Osiguravatelj sredstava:

-       dana 25. siječnja 2021. sklopili Ugovor o financiranju uređenja građevinskoga zemljišta u dijelu izradbe izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Babin kuk (u daljnjem tekstu: Plan) u sklopu jedinstvenog postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Urbanističkog plana uređenja Babin kuk KLASA: 350-02/20-01/03 URBROJ: 2117/01-01-20-07 (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor);

-       da je Naručitelj temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 19/17 i 8/18) proveo postupak jednostavne nabave, evidencijski broj nabave 07-03/21JN, za odabir izrađivača za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Babin kuk“, temeljem kojeg je Zaključkom o odabiru ponude KLASA: 406-01/21-02/79 URBROJ: 2117/01-01-21-06 od 25. listopada 2021. odabrao ponudu izrađivača ASK Atelier d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, 10 000 Zagreb, OIB: 11754326061 u iznosu od 197.000,00 kn odnosno 246.250,00 kn s PDV-om od 25%;

-       da je Osiguravatelji sredstava podmirio troškove izrade Krajobrazne studije u iznosu od 149.375,00 kn po Osnovnom Ugovoru.

 

 

                                                        Članak 2.

 

Ugovorne strane su suglasne i čine neprijepornim da će Osiguravatelji sredstava po ovom Dodatku Ugovoru financirati izradu Plana u ukupnom iznosu od 123.125,00 kn.

 

 

Članak 3.

 

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora  ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Dodatka Ugovoru.

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Dodatak Ugovoru zaključen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od toga 2 (dva) za Naručitelja i 2 (dva) za Osiguravatelje sredstava.

 

 

                                                                     Članak 5.

 

Ovaj Dodatak Ugovoru stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

 

KLASA: 350-02/20-01/03

URBROJ: 2117/01-01-21-32                                              

Dubrovnik, 30. studenog 2021

 

 

Gradonačelnik:

Mato Franković

------------------------

 

Predsjednik Uprave:

Željko Kukurin

-----------------------------

 

Direktor regije Dubrovnik - Dalmacija

Tomislav Dumančić

---------------------------------