Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 24 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 28.12.21.

182. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-04/01; URBROJ: 2117/01-01-17-08 od 06. rujna 2017. godine („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 19/17, dalje u tekstu: Pravilnik), u člancima 8, 10, 11, 12, 14. i 18. svugdje u tekstu brišu se riječi: „Upravni odjel za poslove gradonačelnika“ i zamjenjuju riječima: „Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove“, u odgovarajućem padežu.

 

 

Članak 2.

 

U članku 18. Pravilnika stavku 6. iza riječi: „izravnog ugovaranja“ dodaje se tekst: „do 20.000,00 kuna“.

 

Članak 3.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se  i na internetskoj stranici Grada.                                

 

 

KLASA: 406-01/18-04/01

URBROJ: 2117/01-01-21-04

U Dubrovniku,  20. listopada 2021.

 

Gradonačelnik:­

Mato Franković, v. r.

----------------------------