Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 24 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 28.12.21.

180. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

Izmjene i dopune

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 15/20 i 20/21) članak 15. mijenja se i glasi:

 

„Za radove iz članka 14. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Javne površine; aktivnost: Pločnici u povijesnoj jezgri Grada.

 

Obavljanje:...................................................................... odabrani ponuditelj - prema ugovoru

Procjena troškova:...................................................................................  195.000,00 kuna.“

 

 

Članak 2.

 

Članak 24. mijenja se i glasi:

 

„Za radove iz članka 23. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika unutar programa: Javne površine; aktivnost: Održavanje dječjih igrališta.

 

Obavljanje:....................... Čistoća d.o.o., Vrtlar d.o.o. i odabrani ponuditelji - prema ugovoru

Procjena troškova: ........................................... 1.110.000,00 kuna - odabrani ponuditelji.“

 

 

Članak 3.

 

Članak 53. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 48. do 52. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Održavanje javne rasvjete; aktivnost izvan povijesne jezgre i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete ........................................................... 3.510.000,00 kuna

Intelektualne usluge .......................................................................................  20.000,00 kuna

 

Obavljanje: ..................................................................... odabrani izvoditelji - prema ugovoru

Procjena troškova obavljanja: ................................................................ 3.530.000,00 kuna

 

 

Članak 4.

 

Članak 60. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 59. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Održavanje javne rasvjete; aktivnost blagdanska rasvjeta, i to kako slijedi:

 

- nabava materijala……………….… 25.000,00 kuna

- održavanje i popravci ………..…… 25.000,00 kuna

 

Obavljanje: ...................................................................... odabrani izvoditelji - prema ugovoru

Procjena troškova: ...................................................................................... 50.000,00 kuna.

 

 

Članak 5.

 

Članak 63. mijenja se i glasi:

 

 

REKAPITULACIJA RASHODA

__________________________________________________________________________

 

          OPIS RADOVA                                                                                   2021. g.                     

_________________________________________________________________________

1.       Održavanje nerazvrstanih cesta                                                     8.356.100,00

2.       Održavanje javnih površina na kojima

          nije dopušten promet motornih vozila                                              1.940.700,00

3.       Održavanje građevina javne odvodnje

          oborinskih voda                                                                                   800.000,00

4.       Održavanje javnih zelenih površina                                              11.440.000,00

5.       Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene                 803.000,00                                                   

6.       Održavanje groblja                                                                            1.610.000,00

7.       Održavanje čistoće javnih površina                                                11.065.000,00

8.       Održavanje javne rasvjete                                                               8.490.000,00

          SVEUKUPNO:                                                                              44.504.840,00 kuna       

 

 

Članak 6.

 

 

Članak 64. mijenja se i glasi:

 

Financiranje radova iz članaka 3. do 62. u 2021. g. vršit će se iz slijedećih izvora:

 

1. Komunalna naknada .........................................................  29.460.000,00 kuna

2. Komunalni doprinos  ..........................................................   6.191.440,00 kuna

3. Opći prihodi i primici ...........................................................   1.831.880,00 kuna

4. Naknada za uporabu pomorskog dobra ..............................  2.155.000,00 kuna

5. Ostali prihodi za posebne namjene - Hrv.vode.........................170.000,00 kuna

6. Naknade po gradskim odlukama ........................................   1.000.000,00 kuna

7. Ostale pomoći unutar općeg proračuna - Žuc......................   2.700.000,00 kuna

8. Turističke pristojbe ……………………………………………..     767.600,00 kuna

9. Viška prihoda ……………………………………………………    228.920,00 kuna

 

 

Članak 7.

 

Ove izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

 

KLASA: 363-01/20-03/04

URBROJ: 2117/01-09-21-09

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------