Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 24 - 28. prosinca 2021.Objavljeno: 28.12.21.

179. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 27. prosinca 2021., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021.  godinu  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj  15/20 i 20/21), u članku 2., stavak 2. mijenja se i glasi:

„Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2021.  godinu  ne  smiju biti veći od  513.503.880 kuna.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 17., stavak 1. mijenja se i glasi:

„Visina  sredstava proračunske zalihe iznosi 200.000 kuna.“

 

 

Članak 3.

 

Članak  24. mijenja se i glasi:

„Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna u iznosu od 22.176.000 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna  prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.“

 

 

Članak 4.

 

Iza članka 25. dodaje se članak 25a. koji glasi:

Grad je sukladno Odluci o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“, broj 136/21), od 10. prosinca 2021. godine, podnio zahtjev Ministarstvu financija na iznos od 31.900.000 kuna, a koji je i planiran u predmetnim Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu.

 

Grad kao korisnik zajma obvezuje se poštivati odredbe točke IV. iste Odluke

 

 

Članak 5.

 

 U članku 29., stavak 4. mijenja se i glasi:

„Jamstvena zaliha za  izdana jamstva proračuna grada Dubrovnika iznosi 10.000 kuna.“

 

 

Članak 6.

 

Ove izmjene odluke stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

KLASA: 400-06/20-02/01

URBROJ: 2117/01-09-21-71

Dubrovnik, 27. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------