Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 03.12.21.

177. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2022.  GODINU

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje dugom te gradskom financijskom i nefinancijskom imovinom,  prava i obveze korisnika proračunskih sredstva, te ovlasti Gradonačelnika  u izvršavanju proračuna.

 

Članak 2.

 

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, dok se iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju  maksimalno dopuštenim svotama.

 

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, za  2022. godinu ne smiju biti veći od 562.929.300 kuna.

 

 

II.  STRUKTURA PRORAČUNA

 

Članak 3.

 

Proračun se sastoji od slijedećih dijelova:

-  Opći dio Proračuna

-  Posebni dio Proračuna

 

Opći dio Proračuna sadrži:  Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja.

 

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine.

 

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka  korisnika proračuna iskazanih prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

 

 

III.  IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

Članak 4.

 

Za planiranje i izvršavanje proračuna Gradonačelnik je odgovoran Gradskom vijeću, o čemu ga izvještava na način propisan Zakonom o proračunu.

 

Upravni odjel  za proračun, financije i naplatu koordinira planiranje, izvršavanje i izvješćivanje o izvršavanju proračuna, te o tome izvještava nadležno izvršno tijelo iz stavka 1. ovog članka.

 

Odgovorna osoba proračunskog korisnika i korisnika proračuna, odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

 

Sredstva iz Proračuna osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrđenim programima i nositeljima na pojedinim stavkama.

 

Proračunska sredstva smiju se  koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u Posebnom dijelu.

 

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

 

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine nisu izvršena do visine utvrđene proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u slijedećoj godini, pod uvjetom da  je isti  aktivan u  slijedećoj godini.

 

U proračunu za 2022. planiran je  prijenos : manjka proračunskih prihoda u iznosu 7.000.000 kuna koji će se pokriti iz općih prihoda i primitaka u 2022. godine; manjak prihoda proračunskog korisnika u iznosu 47.000 kuna koji se planira pokriti iz vlastitih prihoda  proračunskog korisnika, te i višak prihoda proračunskog korisnika u iznosu 200.000 kuna koji će se utrošiti u poboljšanje standarda vatrogastva.

 

U proračunu za 2022. godinu planiraju se izvršiti dva projekta  koja su sukladno  Odluci  o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br.  13/21.), trebali biti izvršeni u 2021. godini, ali zbog objektivnih razloga bilo je onemogućeno izvršenje istih projekata: projekt K800909 Luka Dubrovnik sa iznosom 886.900 kuna i  projekt K802504 Izgradnja stanova za ratne vojne invalide sa iznosom 5.400.000 kuna.

 

 

Članak 5.

 

Grad Dubrovnik ima 26 proračunskih korisnika i to:

1.   JVP Dubrovački vatrogasci

2.   Dječji vrtići Dubrovnik

3.   Dječji vrtić Pčelica

4.   Javna ustanova športski objekti Dubrovnik

5.   Osnovna škola Marina Getaldića

6.   Osnovna škola Marina Držića

7.   Osnovna škola Lapad

8.   Osnovna škola Ivana Gundulića

9.   Osnovna škola Mokošica

10. Osnovna škola Antuna Masle

11. Osnovna škola Montovjerna

12. Prirodoslovni muzej Dubrovnik

13. Dubrovačke knjižnice

14. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre

15. Dubrovački muzeji

16. Dubrovački simfonijski orkestar

17. Kazalište Marina Držića

18. Ustanova Kinematografi Dubrovnik

19. Folklorni ansambl Linđo

20. Umjetnička galerija Dubrovnik

21. Dom Marina Držića Dubrovnik

22. Muzej Domovinskog rata

23. Zavod za obnovu Dubrovnika

24. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

25. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

26. Vijeće srpske nacionalne manjine

 

 

Članak  6.

 

Proračunskim korisnicima doznačuje se iznos sukladno mjesečnim planovima, a po pisanom nalogu za isplatu nadležnog upravnog odjela. Nalog se izdaje temeljem zahtjeva proračunskog korisnika provjerenog od strane nadležnog upravnog odjela.

 

Proračunski korisnici se koriste sredstvima Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, usklađenim s ovim Proračunom, odnosno njegovim Posebnim dijelom, a što je dužan pratiti  nadležni upravni odjel.

 

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, do visine utvrđene u njegovom Posebnom djelu i dinamikom navedenom u mjesečnim planovima koje u svrhu praćenja izvršenja proračuna moraju dostaviti nadležnom upravnom odjelu.

 

Članak 7.

 

Vlastiti prihodi i namjenski prihodi  proračunskih korisnika koji se ostvaruju sukladno članku  48. i članku 52.  Zakona o proračunu,  iskazani u  financijskom planu proračunskog korisnika, a time i u Proračunu, vode se kao izvori financiranja: 25 –Vlastiti prihodi proračunskih korisnika i 55 – Donacije i ostali prihodi proračunskih korisnika.

 

Proračunski korisnici zadržavaju prihode izvora financiranja 25 i 55  i iste troše u  programe predviđene u  financijskom planu odnosno Proračunu.

 

Naputak o korištenju vlastitih prihoda proračunskih korisnika donosi nadležni upravni odjel, a isti je osnova za donošenje odluke o mjerilima i korištenju vlastitih prihoda upravljačkog tijela  proračunskog korisnika.

 

Nadalje u svrhu praćenja ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, odnosno izvršenja rashoda i izdataka financiranih iz istih, svaki proračunski korisnik će tromjesečno dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu posredstvom nadležnog upravnog odjela, izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda, radi evidencije u knjigovodstvu Proračuna. Rok dostave je 10 dana po isteku tromjesečja.

 

Vlastiti i namjenski prihodi i primici koje proračunski korisnici ostvaruju izvan Proračuna pribrajaju se (konsolidiraju) prilikom financijskog izvješćivanja kao i do sada polugodišnje i godišnje, sastavni su dio i polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, koje Gradonačelnik u zakonom propisanim rokovima podnosi Gradskom vijeću.

 

 

Članak 8.

 

Proračunski korisnici koji se bave muzejsko-galerijskom djelatnošću  (Dubrovački muzeji, Umjetnička galerija Dubrovnik, Prirodoslovni muzej Dubrovnik,  Dom Marina Držića i Muzej Domovinskog rata), obvezni su sredstva  koji ostvare od  prodaje  ulaznica  uplaćivati u Proračun Grada, jer se ista smatraju proračunskim prihodom od  nefinancijske imovine.  Sredstva će navedeni proračunski korisnici uplaćivati u  Proračun Grada po dostavljenom izvješću najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

Članak 9.

 

Upravni odjel za  proračun, financije i naplatu, između ostaloga planira i likvidnost proračuna u skladu s novčanim tijekom, te usklađuje sa zahtjevima iz mjesečnih financijskih planova.

 

U skladu s raspoloživim sredstvima, a sukladno nalozima nadležnih upravnih odjela, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu izvršava mjesečne dodjele sredstava po korisnicima i programima. 

 

Odgovorna osoba nadležnog upravnog odjela prije isplate mora provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze usuglašenu sa proračunskom stavkom.

 

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku  o dodjeli sredstava koja je suprotna Zakonu o proračunu.

 

Članak 10.

 

Posredstvom nadležnog upravnog odjela, proračunski korisnici obvezni su najkasnije 10 dana po primitku mjesečne doznake, Upravnom  odjelu  za proračun,  financije i naplatu, dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima.

 

Ako proračunski korisnik ne dostavi izvješće o utrošenim sredstvima, obustavlja mu se daljnja dodjela planiranih sredstava.

 

Tijekom mjeseca može se izvršiti i dodjela sredstava temeljem posebnog zahtjeva koji odobravaju nadležni upravni odjel, Gradonačelnik i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

 

Putem nadležnog upravnog odjela, Proračunski korisnik dužan je sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u  proračunskom računovodstvu, dostavljati polugodišnje i godišnje izvještaje Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu.

 

 

Članak 11.

 

Pri neravnomjernom priljevu sredstava u Proračun, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu razmjerno će  smanjivati dinamiku doznačivanja sredstava proračunskim korisnicima.

 

 

Članak 12.

 

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, Gradonačelnik će predložiti  Gradskom vijeću Grada Dubrovnika donošenje izmjena i dopuna Proračuna tekuće godine.

 

Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika, ili između razdjela uz suglasnost pročelnika (sudionika u preraspodjeli), s tim da umanjenje ne može biti veće od 5% rashoda i izdataka dotične proračunske stavke.

 

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti  između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

 

O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

 

Članak 13.

 

Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Gradonačelnik.

 

Za izvršavanje Proračuna u smislu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja

sredstava, također u  cijelosti je odgovoran Gradonačelnik.

 

Pročelnici upravnih odjela odgovorni su za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dijela proračuna iz svoje nadležnosti.

 

Čelnici proračunskih korisnika kao i svih drugih korisnika proračunskih sredstava, odgovorni su za  zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dobivenih iz Proračuna.

 

Rashodi i izdaci koji nisu predviđeni Proračunom izvršavat će se temeljem zaključka  Gradonačelnika  na teret proračunske zalihe.

 

 

Članak 14.

 

Slobodnim  novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

 

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se oročavati u poslovnu banku poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti. Odluku o oročavanju sredstava donosi Gradonačelnik. Prihodi od oročavanja raspoloživih novčanih sredstava prihodi su proračuna.

 

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo sa povratom do 31. prosinca 2022. godine.

 

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

 

Članak 15.

 

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju  odobrenja Gradonačelnika i suglasnosti pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

 

Iznimno, pročelnik upravnog odjela može odobriti plaćanje predujma bez odobrenja iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 20.000 kuna, te za  obveze preuzete po ugovorima za projekte  koji se  sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

 

 

Članak 16.

 

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi  300.000 kuna.

 

Sredstva proračunske zalihe mogu se, osim za hitne i nepredviđene rashode i izdatke, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.). Sredstva  proračunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

 

Gradonačelnik je dužan polugodišnje  i godišnje izvijestiti Gradsko vijeće Grada Dubrovnika o korištenju  proračunske zalihe.

 

 

Članak 17.

 

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što  zahtijeva smanjenje sredstava, ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove rashode ili izdatke usmjeravaju se izmjenama i dopunama Proračuna na korisnika koji preuzme njegove poslove, ili u druge svrhe.

 

 

Članak 18.

 

Osnovica za izračun plaće službenika, namještenika i dužnosnika Grada Dubrovnika i plaće službenika i namještenika korisnika utvrđuje se sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 74/10 i 125/14).

 

 

Članak 19.

 

Izvještaji o izvršenju Proračuna podnosit će se Gradskom vijeću u skladu s odredbama  Zakona o proračunu, za razdoblje siječanj – lipanj i siječanj – prosinac i po zahtjevu Gradskog vijeća.

 

 

Članak 20.

 

U skladu sa  Zakonom o javnoj nabavi, upravni odjeli grada i proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih sredstava. 

 

 

Članak 21.

 

Obvezuju se upravni odjeli koji u svojoj nadležnosti imaju obvezu naplate prihoda  Proračuna Grada Dubrovnika, da za sve nepravodobno naplaćene prihode obračunaju i naplate zakonom propisane kamate.

 

Iznimno, moguća oslobađanja od dijela dugovanja, nastalog temeljem stvorenih obveza, provodit će se na način i pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju te obveze.

 

 

V.  UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

 

Članak 22.

 

Grad Dubrovnik može stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava bez naknade i iz sredstava Proračuna.

 

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Grad Dubrovnik postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

 

Udjele u kapitalu trgovačkog društva Grad može stjecati prijebojem potraživanja s osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, ulaganjem pokretnina i nekretnina i zamjenom dionica i udjela.

 

Odluku o stjecanju udjela Grada Dubrovnika u kapitalu trgovačkog društva iz stavka 2. i 3. ovog članka  donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

 

Članak 23.

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna u iznosu od 43.178.100 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna  prednost pred svim ostalim izdacima.

 

 

Članak  24.

 

Grad se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njegova proračuna, a koju potvrdi Gradsko vijeće  uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

 

Ugovor o zaduživanju sklapa  Gradonačelnik, na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

 

O sklopljenom ugovoru, Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dana sklapanja istog.

 

Grad Dubrovnik se ne planira zaduživati u proračunskoj 2022. godini.

 

Očekivani iznos duga Grada Dubrovnika, po osnovi glavnice dugoročnih kredita za investicije, na   kraju 2022. godine bio bi 260.521.820 kuna, a sukladno planiranim rokovima iskorištenja odnosno otplate predmetnih kredita.

 

Očekivani iznos duga temeljem dodijeljenih beskamatnih zajmova iz Državnog proračuna, na osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate  poreza i prirezu porezu na dohodak, odnosno na osnovu pada prihoda tijekom 2020. godine iznosi 43.613.900 kuna.

 

 

Članak 25.

 

Grad Dubrovnik se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih  kratkoročnih kredita ili zajmova.

 

Odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1. ovog članka donosi gradonačelnik.

 

 

Članak 26.

 

Ukupna godišnja obveza Grada za zaduživanje može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je  iznos dospjelog  godišnjeg anuiteta u tekućoj godini po kreditima Grada iz članka 24., danim suglasnostima iz članka 27., te odobrenim jamstvima iz članka 29. ove Odluke, kao i dospjele neizmirene obveze, te moguće druge obveze sukladno odredbama članaka 86. do 94. Zakona o proračunu.

 

Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Grada iz članka 18. Zakona o proračunu umanjeni za prihode od domaćih i inozemnih pomoći i donacija iz državnog proračuna i proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, za primitke iz posebnih ugovora (mjesni samodoprinos i sufinanciranje građana), te iz tuzemnog i inozemnog zaduženja.

 

Postotak zaduženja Grada Dubrovnika uslijed pada prihoda u 2020. godini, prema zadnjem izračunu iznosi 23,1%.

 

 

Članak 27.

 

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Dubrovnik mogu se dugoročno  zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Grada.

 

Odluku o davanju suglasnosti iz stavka  1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, a ista se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka 26. ove Odluke, a sukladno odredbama članka 90. Zakona o proračunu.

 

Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija o danim suglasnostima iz stavka 1. ovog članka u roku od 8 dana od dane suglasnosti, te o  sklopljenim ugovorima  8 dana od dana sklapanja.

 

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju danih suglasnosti.

 

Članak 28.

 

Grad Dubrovnik može davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove kojima je osnivač i većinski vlasnik.

 

Odluku o davanju jamstva iz stavka 1. ovog članka, donosi  Gradsko vijeće, a koja je izvršna nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija.

 

Ista se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka  26. ove Odluke.

 

Jamstvena zaliha za prethodno izdana jamstva grada Dubrovnika,  u 2022. iznosi  200.000 kuna.

 

Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana o sklapanju.

 

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost.

 

 

V. UNUTARNJA REVIZIJA

 

Članak  29.

 

Služba za unutarnju reviziju neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija Grada Dubrovnika, njegovih proračunskih korisnika, ustanova kojima je Grad osnivač, komunalnih i ostalih trgovačkih društava u kojima je Grad većinski vlasnik.

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak  30.

 

Na sve što nije  obuhvaćeno odredbama ove Odluke, primjenjivat će se odredbe Zakona o proračunu, odnosno temeljem njega donesenih pravilnika i uredbi.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika",  a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117/01-09-21-13

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------