Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 03.12.21.

176. Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu

 

 

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.i 136/12. i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), razmotrivši Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2022.  i Projekcije za 2023. i 2024., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

 I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

 

 

 

 

I.  OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i  2024. godinu sastoje se od:

 

 

 

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

Članak 2.

 

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2022. godinu  u ukupnoj svoti od 519.751.200 kuna  i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 43.178.100 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 3.

 

Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio Proračuna za 2022. sa projekcijama 2023. i 2024. godinu.

 

Članak 4.

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu stupa na snagu osam dana  nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117/01-09-21-12

Dubrovnik, 1. prosinca 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------