Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 27. srpnja 2018.Objavljeno: 02.08.18.

139. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 13/17.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMAU SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

 

 

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2018. godinu KLASA: 112-01/18-01/01,  URBROJ: 2117/01-01-18-2, Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada dubrovnika za 2018. godinu KLASA: 112-01/18-01/01,  URBROJ: 2117/01-01-18-7, dodaje se sljedeće:

 

U članku 4.

        1 sluzbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik I u Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more;

        1 službenik/ca prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske, društvene ili umjetničke struke na radno mjesto viši referent I u Upravni odjel za kulturu i baštinu

 

U članku 5.

      1 vježbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske  struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

 

 

Točka 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

Točka 3.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA:112-01/18-01/01

URBROJ:2117/01-01-18-11

Dubrovnik, 17. srpnja 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------