Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 27. srpnja 2018.Objavljeno: 02.08.18.

138. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik

Na temelju članka 26. stavka 13. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 26. srpnja 2018., donijelo je

 

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja

Umjetničke galerije Dubrovnik

 

                

1.   Marin Ivanović, iz Dubrovnika, imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik, do izbora novog ravnatelja.

 

2.   Ovo rješenje stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                   

      

 

KLASA: 013-03/18-03/29

URBROJ: 2117/01-09-18-1

Dubrovnik, 26. srpnja 2018.­                                                 

                                                                                                                    

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------