Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 27. srpnja 2018.Objavljeno: 02.08.18.

137. Odluka o visini dnevnog obroka u Dječjim vrtićima Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 26. srpnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o visini dnevnog obroka u Dječjim vrtićima Dubrovnik

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena dnevnog obroka za djecu koja pohađaju Dječje vrtiće Dubrovnik

 

 

Članak 2.

 

Cijena dnevnog obroka za djecu koja pohađaju Dječje vrtiće Dubrovnik utvrđuje se u iznosu od 10,00 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka  stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

               

 

KLASA: 601-01/18-01/10

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 26. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------