Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19. - 8. listopada 2021.Objavljeno: 08.10.21.

137. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

GRADSKE UPRAVE

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/18., 12/18., 13/18., 14/18., 21/18., 26/18., 8/19., 9/19., 14/19., 17/19., 1/20., 5/20., 11/20., 15/20., 1/21., 3/21., 4/21., 11/21., 12/21. i 15/21.) mijenja se na način:

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, kod radnog mjesta 1.1. Pročelnik se kod potrebno stručno znanje iza riječi pravne nadodaje politološke; otvara se novo radno mjesto pod rednim brojem 1.14.2. Stručni suradnik I – tajnik gradonačelnika.

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje kod radnog mjesta 9.1.1. Zamjenik pročelnika mijenja se broj izvršitelja na način da se briše broj „2“ a upisuje broj „3“.

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu kod radnog mjesta 11.3. Viši savjetnik - specijalist za pravna pitanja mijenja se broj izvršitelja na način da se briše broj „1“ a upisuje broj „2“.

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE - LINK 

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-21-151

Dubrovnik, 8. listopada 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

-----------------------------------

 

 

 

1.

UPRAVNI ODJEL ZA  POSLOVE GRADONAČELNIKA

         

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

1.1.

Pročelnik

I.

Glavni rukovoditelj

-

1.

-

1

Opis poslova radnog mjesta

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Izrada programa i plana rada upravnog odjela te organizacija rada unutar odjela

50%

Podnošenje pisanih izvješća o radu upravnog odjela i izvršenim poslovima iz njegova djelokruga

15%

Izrada prijedloga akata iz nadležnosti upravnog odjela i izrada prijedloga dijela proračuna koji se odnosi na upravni odjel

20%

Rješavanje u prvom stupnju o pravima i obvezama službenika i namještenika upravnog odjela, ocjenjivanje rada službenika i namještenika te je ovlaštenik zaštite na radu sukladno propisima o zaštiti na radu

10%

Drugi poslovi po nalogu gradonačelnika

5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

magistar struke ili stručni specijalist pravne, politološke ili ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Složenost poslova najviše razine, koja uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata te rješavanje strateških zadaća

Stupanj samostalnosti:

Pročelnik je samostalan u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničen samo općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti pročelnika uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj suradnje s drugim tijelima uključuje stalnu stručnu komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja za provedbu plana i programa upravnog tijela.

 

 

BROJ

RADNOG

MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE

USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ

IZVRŠITELJA

1.14.2.

Stručni suradnik I - tajnik gradonačelnika

III.

Stručni suradnik

-

8.

-

1

Opis poslova radnog mjesta

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Administrativni poslovi i drugi poslovi za potrebe gradonačelnika

20%

Za potrebe gradonačelnika komunikacija s tijelima gradske uprave, javnim službama, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dubrovnika

40%

Komunikacija  s građanima i pravnim osobama te pružanje informacija i upućivanje istih nadležnim tijelima

30%

Drugi poslovi po nalogu  pročelnika

10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti ograničen je povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika u pojedinim poslovima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar upravnog tijela, a povremeno i izvan upravnog tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija

                   

 

 

 

 

 

9.

UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE I PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

   

 

BROJ

RADNOG

MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI

RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

 

9.1.1.

Zamjenik pročelnika       

I.

Viši rukovoditelj

-

2.

-

3

 

 

Opis poslova radnog mjesta

 

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

 

 

Sudjelovanje zajedno s pročelnikom u planiranju, vođenju i koordinaciji poslovima iz nadležnosti upravnog odjela, doprinošenje razvoju koncepata te rješavanje strateških zadaća.

45%

 

 

Pružanje stručne pomoći građanima i pravnim osobama, te službenicima u pitanjima iz nadležnosti upravnog odjela.

25%

 

 

Sudjelovanje u izradi programa i plana rada upravnog odjela, podnošenje pisanih izvješća o radu.

15%

 

 

Sudjelovanje u izradi prijedloga dijela proračuna koji se odnosi na upravni odjel, izrada prijedloga akata iz nadležnosti upravnog odjela.

10%

 

 

Drugi poslovi po nalogu pročelnika

5%

 

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

 

 

Potrebno stručno znanje:

magistar struke ili stručni specijalist pravne, građevinske ili arhitektonske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

 

 

Stupanj složenosti poslova:

Uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranja pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća

 

 

Stupanj samostalnosti:

Zamjenik pročelnika je samostalan u radu ograničen povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema

 

 

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i  financijska sredstva do određenog iznosa

 

 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj suradnje s drugim tijelima uključuje stalnu stručnu komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija

 

11.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU

       

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

11.3.

Viši savjetnik - specijalist za pravna pitanja

II.

Viši savjetnik – specijalist

-

2.

 

2

Opis poslova radnog mjesta

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Sudjelovanje u izradi i provedbi općih i drugih akata, strategija i programa, projekata, sudjelovanje u izradi najsloženijih akata iz područja djelatnosti upravnog odjela

50%

Sudjelovanje u rješavanju u najsloženijim upravnim postupcima i po potrebi zastupanje pred upravnim i sudskim tijelima

20%

Pružanje savjeta i stručne pomoći pročelniku u rješavanju složenih zadataka posebno iz područja komunalnih djelatnosti

20%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika

10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri na najsloženijim poslovima iz odgovarajućeg područja te istaknuti rezultati u području povezanom sa samoupravnim djelokrugom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito sudjelovanje u izradi i provedbi propisa, strategija i drugih akata, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta, objavljeni znanstveni i stručni radovi, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti posla uključuje obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe općih i drugih akata, strategija i programa, vođenje projekata, te pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje rad u skladu s općim i specifičnim uputama rukovodećeg službenika

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te donošenje odluka od značenja za pojedino područje iz djelokruga upravnog tijela

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija uključuje stalne kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta