Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19. - 8. listopada 2021.Objavljeno: 08.10.21.

136. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova izrade Provedbenog programa Grada Dubrovnika

Na temelju članka 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine br. 123/17, dalje u tekstu: Zakon) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 2/21), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

O  D  L  U  K  U

o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova izrade Provedbenog programa Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Za lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova izrade Provedbenog programa Grada Dubrovnika određuje se Dubrovačka razvojna agencija – DURA d.o.o., OIB: 80026201761, Dubrovnik, ul. Branitelja Dubrovnika 15.

 

 

Članak 2.

 

Lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove:    

 

1.    koordinira i nadzire izradu Provedbenog programa Grada Dubrovnika sukladno čl. 26. Zakona po ovlaštenju Gradonačelnika Grada Dubrovnika;

2.    provjerava usklađenost Provedbenog programa Grada Dubrovnik s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome podnosi izvješće Gradonačelniku Grada Dubrovnika i Koordinacijskom tijelu;

3.    nadzire i prati provedbu Provedbenog programa Grada Dubrovnika te izvješćuje Gradonačelnika Grada Dubrovnika, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o provedbi;

4.    surađuje s Koordinacijskim tijelom i regionalnim koordinatorima na poslovima vezanim uz Provedbeni program Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, (www.dubrovnik.hr).

 

KLASA: 301-01/21-04/06

URBROJ: 2117/01-01-21/02

Dubrovnik, 6. listopada 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

-----------------------------------