Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 19. - 8. listopada 2021.Objavljeno: 08.10.21.

135. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 15/20.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU

 

 

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2021. godinu KLASA: 112-01/20-01/05,  URBROJ: 2117/01-01-20-06, u članku 4. dodaje se:

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke na radno mjesto Viši savjetnik II za planiranje i izvršenje proračuna u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto savjetnik I za stanove u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorima, javnim površinama i stanovima.

 

Točka 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

Točka 3.

 

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 112-01/20-01/05

URBROJ: 2117/01-01-21-15

Dubrovnik, 27. rujna 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

-----------------------------------