Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 27. srpnja 2018.Objavljeno: 02.08.18.

136. Odluka o određivanju lokacije za odlaganje viška iskopa koji predstavljaju sirovinu kod izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18.), a u vezi s člankom 144. Zakona o rudarstvu („Narodne novine“, broj 56/12., 14/14., 52/18), člankom 5.  Pravilnika o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova („Narodne novine“, broj 79/14.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 26. srpnja 2018., donijelo je

 

    

O  D  L  U  K  U

o određivanju lokacije za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji na području Grada Dubrovnika određuju se sljedeće lokacije:

 

      nekretnine označene kao čest. zem. 23/2 k.o. Petrovo selo i  čest. zem. 23/3 , k.o. Petrovo selo ukupne površine 43.067,00 m2 koje se nalaze na području Grada Dubrovnika,

      nekretnine označene kao čest. zem. 3313 k.o. Osojnik, 3314 k.o. Osojnik, 3315 k.o. Osojnik, dio katastarske čestice označene kao 3310/2 k.o. Osojnik ukupne površine 89.931,00 m2 koje se nalaze na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Fizička ili pravna osoba koja će koristiti lokaciju iz članka 1. ove Odluke za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu dužna je o tome pisanim putem obavijestiti Grad Dubrovnik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu te uz navedenu obavijest priložiti i dokaz da je proveden postupak iz čl. 3. i čl. 4. Pravilnika o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (Narodne novine, broj 79/14.).

 

                                                                      

Članak 3.

 

Za vrijeme izvođenja građevinskih radova zahvata iz članka 1. ove Odluke, fizička ili pravna osoba koja će koristiti lokacije iz članka 1. ove Odluke, dužna je osigurati iste pod jednakim uvjetima kao i gradilište.                                                            

 

 

Članak 4.

 

Upravljanje lokacijom za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova iz članka 1. ove Odluke, Grad Dubrovnik može povjeriti pravnoj osobi koja je ovlaštena za obavljanje te vrste poslova, što će se regulirati posebnim aktima.

 

 

Članak 5.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju lokacije za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/12).

                                                                      

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 351-01/18-01/59

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 26. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------