Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 18. - 1. listopada 2021.Objavljeno: 01.10.21.

125. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/047, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 29. rujna 2021., donijelo je

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

O USTROJSTVU GRADSKE UPRAVE GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

I.         OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

U Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 17/17 i 6/20) članak 10. mijenja se i glasi:

 

„Grad ima sljedeća upravna tijela:

1.    Upravni odjel za poslove gradonačelnika

2.    Upravni odjel za kulturu i baštinu

3.    Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

4.    Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

5.    Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

6.    Upravni odjel za izgradnju i upravljanjem projektima

7.    Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

8.    Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

9.    Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

10.  Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

11.  Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

12.  Služba Gradskog vijeća

13.  Služba za unutarnju reviziju.“

 

Članak 2.

 

Članak 11. mijenja se i glasi:

„Upravni odjel za poslove gradonačelnika obavlja sljedeće poslove:

     koordinacija rada i delegiranje zadaća pročelnika upravnih tijela u cilju pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća;

     stručni i organizacijski poslovi za potrebe gradonačelnika i zamjenika/ce, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima;

     stručni i administrativni poslovi za potrebe gradonačelnika, zamjenika/ce i radnih tijela gradonačelnika;

     poslovi izrade prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik, u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela;

     koordiniranje izrade i normativna obrada akata koje upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku te vođenje evidencije akata gradonačelnika;

     izvještavanje javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave, medijsko praćenje rada gradske uprave, informiranje javnosti o radu gradske uprave putem internetskog portala i društvenih mreža, priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program gradske uprave, koordiniranje odnosa s javnošću gradonačelnika i upravnih odjela, analiza medijskih objava;

     izrada elektroničkih vizualnih rješenja za promotivne aktivnosti Grada, poslovi koordinacije promotivnih i edukacijskih  aktivnosti Grada, poslovi u vezi s izradom vizualnog identiteta i  razvojem koncepcije brandinga Grada,

     obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih uzvanika Grada;

     organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada;

     suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja;

     poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje upravnih tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima;

     poslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda, civilne zaštite

     poslovi izrade procjena ugroženosti i zaštite stanovništva;

     poslovi zaštite na radu

     koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite,

     razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluje u gradskoj upravi;

     primanje pritužbi i predstavki građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju;

     poslovi po propisima o pravu na pristup informacijama;

     održavanje i vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada

     izrada i održavanje informatičkih sustava i skrb o integraciji novih informatičkih sustava u jedinstveni sustav Grada;

     projektiranje, izrada i održavanje informatičkih aplikacija za potrebe Gradske uprave;

     skrb o sigurnosti cjelokupnog sustava, posebice podataka, ustroja, sigurnosnog spremanja i pohrane;

     savjetodavni poslovi iz područja prava, medija i kulture;

     poslovi kontrole i nadziranja rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada te vođenja registra poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima;

     izrada osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za skupštine trgovačkih društava;

     ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja;

     vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada;

     vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada

     vođenje evidencije o službenim putovanjima službenika;

     drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.“

 

Članak 3.

 

Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi:

„Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove obavlja sljedeće poslove:

     ustroj i vođenje registra svih nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Grada te s pravom korištenja Grada;

     ustroj i vođenje registra stvarnih prava;

     svi imovinskopravni poslovi glede nekretnina u vlasništvu Grada kada god je to potrebno, a posebno radi stjecanja nekretnina u vlasništvo Grada, radi pripreme zemljišta za gradnju i drugo ulaganje;

     gospodarenje i upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada;

     gospodarenje i upravljanje poslovnim prostorima i ostalim prostorom u vlasništvu Grada;

     gospodarenje i upravljanje zemljištem, koje nije javna površina, u vlasništvu Grada;

     sudjelovanje u gospodarenju i upravljanju javnim površinama u vlasništvu Grada;

     priprema nacrta akata kojima se uređuje gospodarenje nekretninama, najam gradskih stanova, zakup poslovnih i ostalih prostora i zakup javnih površina te provođenje postupaka za dodjelu stambenog, poslovnog i ostalog prostora, zemljišta i javnih površina na korištenje u skladu sa zakonom i Statutom te drugim aktima Grada;

     zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika u postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima;

     vođenje evidencije sudskih postupaka;

     organiziranje i provođenje postupaka jednostavne i javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela;

     organiziranje i provođenje postupaka središnje nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela

     pripremanje očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima;

     prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada prijedloga plana nabave Grada za tekuću godinu te njegovih izmjena i dopuna, vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrada godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela;

     izrada prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno-pravne naravi za sve službenike i namještenike Grada i vođenje brige o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima;

     vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika  i namještenika, u skladu sa zakonom;

     poslovi zaštite osobnih podataka;

     opskrba upravnih tijela uredskim materijalom, namještajem, stručnom literaturom, drugim potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim tehničkim potrepštinama;

     nabava i održavanje motornih vozila;

     rukovanje telefonskom centralom te skrb o vratarskoj i čuvarskoj službi;

     održavanje i vođenje brige o uredskim prostorima, instalacijama, opremi i uređajima neophodnim za rad gradske uprave;

     poslovi uredskog poslovanja, otpreme pošte, poslovi arhive te kurirski poslovi;

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka.“

 

 

Članak 4.

 

U članku 12. stavku 1. iza alineje 9. dodaje se nova alineja:

     provođenje projekata Dubrovačka kartica sukladno odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika;

 

Članak 5.

 

Članak 16. briše se.

 

Članak 6.

 

U članku 20. stavku 1. , iza alineje 9. dodaju se dvije nove alineje:

     vođenje neupravnih postupaka iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša;

     suradnja s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja;

 

 

Članak 7.

 

Članak 21. mijenja se i glasi:

„Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu obavlja sljedeće poslove:

     ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture, koji obuhvaćaju: održavanje čistoće, održavanje javnih površina (zelenih površina, dječjih igrališta, trgova, parkova, pješačkih staza i pješačkih zona, javnih fontana i javnih zahoda, održavanje javne rasvjete, javnih satova i groblja);

     održavanje i saniranje ogradnih zidova u vlasništvu Grada Dubrovnika, a koji graniče s javnim površinama

     ugovaranje i nadzor nad obavljanjem poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada;

     koordiniranje poslova opskrbe stanovništva i gospodarstva pitkom vodom te koordiniranje poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda;

     suradnja u održavanju čistoće, prikupljanju, uklanjanju i zbrinjavanju komunalnog i ostalog krutog i tekućeg otpada;

     suradnja u neškodljivom uklanjanju i zbrinjavanju strvina i otpada životinjskog i biljnog podrijetla;

     reguliranje rada tržnica;

     briga o održavanju groblja i prijevozu pokojnika;

     održavanje javne rasvjete;

     briga o prigodnom blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju Grada;

     briga o opskrbi trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada posebnim vozilima;

     održavanje spomenika i spomen-obilježja s posebnim naglaskom na Domovinski rat;

     kontrola sustava vatrogastva;

     suradnja u održavanju javne hidrantske mreže i vatrogasnih putova;

     briga o označavanju naselja, ulica, obala, trgova i zgrada;

     hranjenje gradskih golubova i labudova;

     izrada općih i drugih akata o komunalnom redu;

     poslovi komunalnog redarstva i ostali poslovi nadzora;

     priprema i provođenje planova malih komunalnih akcija;

     priprema nacrta temeljnih akata gradskih kotareva i mjesnih odbora i praćenje njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Grada;

     pružanje stručne pomoći i vođenje zapisnika sa sjednica vijeća i zborova građana te dostavljanju donesenih akata;

     priprema godišnjih programa gradskih kotareva i mjesnih odbora, u suradnji s upravnim tijelima Grada;

     obavljanje stručnih i administrativnih poslova u provedbi izbora za članove vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora;

     davanje koncesija i sklapanje pisanih ugovora za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno zakonu;

     utvrđivanje, naplata i ovrha komunalnog doprinosa, komunalne naknade,  spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i vođenje evidencije o donesenim rješenjima o izvedenom stanju i odbijenim zahtjevima;

     priprema i predlaganje mjera za unapređenje stanja u prometu;

     vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama;

     obavljanje potrebnih radnji sukladno zakonu radi upisa nerazvrstanih cesta u vlasništvo Grada;

     održavanje nerazvrstanih cesta, te javnih prometnih površina i dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja na području Grada;

     održavanje objekata prometa u mirovanju;

     održavanje oborinske odvodnje;

     održavanje autobusnih postaja;

     izdavanje uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga prometa;

     izdavanje uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga oborinske odvodnje;

     tehnički pregledi iz djelokruga za koji se izdaju uvjeti i potvrde;

     provedba postupka izdavanja rješenja i dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza;

     poslovi prometnog redarstva: nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno zakonu (ovo su navedeni poslovi prometnog redarstva po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama);

     donošenje prvostupanjskih rješenja u predmetima iz nadležnosti upravnog odjela

     suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka

     obavljanje i drugih poslova određenih posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.“

 

 

Članak 8.

 

U članku 22. u stavku 1. mijenja se riječ „Europske“ i sada glasi „europske“ te se mijenja alineja 1. i sada glasi:

     poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava državnog proračuna i fondova Europske unije;

 

Članak 9.

 

U članku 37. u stavku 1. mijenja se riječ „Europske“ i sada glasi „europske“.

 

 

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika s danom stupanja na snagu ove Odluke nastavlja rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Upravni odjel za poslove gradonačelnika.

 

                                                                        Članak 11.

 

Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove preuzima dio poslova koje je do stupanja na snagu ove Odluke bio u djelokrugu rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika te će obavljati rad s djelokrugom određenim ovom odlukom, te preuzima i službenike i namještenike koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na preuzetim poslovima, te prava, obveze i dokumentaciju u vezi s preuzetim poslovima.

 

 

Članak 12.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukida se Upravni odjel za promet.

Članak 13.

 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu preuzimanjem poslova ukinutog Upravnog odjela za promet će obavljati rad s djelokrugom određenim ovom odlukom te preuzima i službenike koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na radu na preuzetim poslovima, te prava, obveze i dokumentaciju u svezi s preuzetim poslovima.

 

 

Članak 14.

 

Upravni odjel za kulturu i baštinu, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju nastavljaju s radom s već utvrđenim djelokrugom i pod istim nazivom, te na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom i s djelokrugom koji je proširen s ovom Odlukom.

 

 

Članak 15.

 

Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more, Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima, Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Službi Gradskog vijeća i Službi za unutarnju reviziju ne mijenja se djelokrug rada i nastavljaju s radom s već utvrđenim djelokrugom i pod istim nazivom.

 

Članak 16.

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada treba se donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Do donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada i rasporeda na radna mjesta prema novom pravilniku, preuzeti službenici iz članka 11. i 13. ove Odluke obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela koji ih je preuzeo, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

 

Članak 17.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjuje se od 20. listopada 2021.

 

 

KLASA: 011-01/17-01/03

URBROJ: 2117/01-09-21-09

Dubrovnik, 29. rujna 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

-------------------------------------------