Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17. - 15. rujna 2021.Objavljeno: 15.09.21.

123. Zaključak o prihvaćanju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 2/21), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

1.    Prihvaća se Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika,

 

2.    Tekst Plana djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika iz točke 1.čini sastavni dio ovog Zaključka,

 

3.    Stupanjem na snagu Plana djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika prestaje vrijediti Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika KLASA: 810-01/19-02/03, URBROJ: 2117/01-01-19-2 od 29.travnja 2019.

 

4.    Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

 

 

KLASA: 810-01/21-02/12

URBROJ: 2117/01-01-21-2

Dubrovnik, 15. srpnja 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

-----------------------------------