Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15. - 25. kolovoza 2021.Objavljeno: 25.08.21.

112. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), na prijedlog službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, pročelnice Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, pročelnice Upravnog odjela za kulturu i baštinu i pročelnika Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

GRADSKE UPRAVE

 

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/18., 12/18., 13/18., 14/18., 21/18., 26/18., 8/19., 9/19., 14/19., 17/19., 1/20., 5/20., 11/20., 15/20., 1/21., 3/21., 4/21., 11/21. i 12/21.) mijenja se na način:

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more kod radnog mjesta 4.2.1. Pomoćnik pročelnika mijenja se broj izvršitelja na način da se briše broj „1“ a upisuje broj „2“, te se otvara novo radno mjesto rednog broja 4.2.2. Zamjenik pročelnika i novo radno mjesto rednog broja 4.3.1. Viši savjetnik – specijalist za pravna pitanja.

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu otvara se novo radno mjesto rednog broja 11.24. Viši referent I za poslove reklamiranja, te se kod radnog mjesta 11.39. Referent GK i/ili MO nakon riječi „tehničke“ dodaje „i poljoprivredne“.

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša otvara se novo radno mjesto rednog broja 10.1.1. Zamjenik pročelnika i novo radno mjesto rednog broja 10.1.2. Viši savjetnik – specijalist za pravna pitanja.

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za kulturu i baštinu otvara se novo radno mjesto rednog broja 2.2.1. Zamjenik pročelnika za ustanove u kulturi. 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje kod radnog mjesta 9.1.1. Zamjenik pročelnika mijenja se broj izvršitelja na način da se briše broj „1“ a upisuje broj „2“, te se pod potrebno stručno znanje nakon riječi „pravne“ dodaje „građevinske ili arhitektonske“.

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za kulturu i baštinu i Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-21-145

Dubrovnik, 25. kolovoza 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

4.2.1.

 

 

Pomoćnik pročelnika

 

I.

 

Viši rukovoditelj

 

-

 

2.

 

 

2

 

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Organizacija i provedba projekata iz nadležnosti upravnog odjela

 

50%

Suradnja u izradi nacrta i prijedloga propisa iz nadležnosti odjela, a u vezi s odgovarajućim projektima upravnog odjela

 

20%

Izrada stručnih materijala, koordinacija stručnim radom, unapređenje organizacije, poslovanja i metoda rada u projektima

 

10%

Izrada najsloženijih analiza iz nadležnosti upravnog odjela

 

10%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika

 

10%

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili turističke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranja pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i povremene upute nadređenog službenika u svim poslovima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i  financijska sredstva do određenog iznosa, odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručnih komunikacija uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

                   

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

4.2.2.

 

Zamjenik pročelnika

 

I.

 

Viši rukovoditelj

 

-

 

2.

 

 

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Sudjelovanje zajedno s pročelnikom u planiranju, vođenju i koordinaciji poslovima iz nadležnosti upravnog odjela, doprinošenje razvoju koncepata te rješavanje strateških zadaća.

45 %

Pružanje stručne pomoći građanima i pravnim osobama, te službenicima u financijskim poslovima iz nadležnosti upravnog odjela.

25 %

Sudjelovanje u izradi programa i plana rada upravnog odjela, podnošenje pisanih izviješća o radu.

15 %

Sudjelovanje u izradi prijedloga dijela proračuna koji se odnosi na upravni odjel, izrada prijedloga akata iz nadležnosti upravnog odjela.

10 %

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

5 %

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika.

Stupanj složenosti poslova:

Uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranja pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.

Stupanj samostalnosti:

Zamjenik pročelnik je samostalan u radu ograničen povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema.

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i  financijska sredstva do određenog iznosa.

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj suradnje s drugim tijelima uključuje stalnu stručnu komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija.

                   

 

BROJ RADNOG MJESTA

 

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

4.3.1.

 

Viši savjetnik – specijalist za pravna pitanja

 

II.

 

Viši savjetnik - specijalist

 

-

 

2.

 

 

1

 

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe općih i drugih akata, strategija i programa, vođenje projekata, po potrebi poslovi pravnog zastupanja, rješavanja upravnih i drugih predmet, a sve iz nadležnosti upravnog odjela

 

70%

Pružanja savjeta i stručne pomoći službenicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja iz nadležnosti upravnog odjela

 

20%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika

 

10%

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri na najsloženijim poslovima iz odgovarajućeg područja, te istaknuti rezultati u području povezanom sa samoupravnim djelokrugom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito sudjelovanje u izradi i provedbi propisa, strategija i drugih akata, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta, objavljeni znanstveni i stručni radovi, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

 

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti posla uključuje obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe općih i drugih akata, strategija i programa, vođenje projekata, te pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja

 

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje rad u skladu s općim i specifičnim uputama rukovodećeg službenika

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te donošenje odluka od značenja za pojedino područje iz djelokruga upravnog tijela

 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija uključuje stalne kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta

 

                   
  1. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

11.24.

 

Viši referent I za poslove reklamiranja

III.

Viši referent

-

9.

ODSJEK ZA RAZREZ I NAPLATU KOMUNALNIH PRISTOJBI

 

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Utvrđenje obveznika plaćanja naknade za postavljanje reklama i reklamnih panoa i po potrebi izlazak na teren. Sudjelovanje u donošenju rješenja za postavljanje reklama i reklamnih panoa. Kontrola naplate duga, slanje opomena te sudjelovanje u pripremi i izradi dokumentacije potrebne za prisilnu naplatu duga. Kontaktiranje sa strankama, predstavnicima gradskih kotara i mjesnih odbora i komunalnim radarstvom. Svakodnevo ažuriranje baze podataka o obveznicima plaćanja naknade za reklame i reklamne panoe.

90%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

10 %

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske, informacijske i komunikacijske ili tehničke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje redovan nadzor nadređenog  službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema u pojedinim predmetima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručnih komunikacija uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica

 

                   

 

 

 

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

11.39.

 

Referent gradskog kotara i/ili mjesnog odbora

III.

Referent

-

11.

ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU

 

11

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Administrativno-tehnički poslovi za potrebe tijela mjesne samouprave, organiziranje provođenje dogovorenih aktivnosti u GK/MO. Praćenje i nadzor stanja na terenu.

Nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Grada Dubrovnika te o istom dostavljanje izvješća komunalnom redarstvu Grada Dubrovnika.

Suradnja sa svim odjelima i službama grada, gradskim ustanovama i trgovačkim društvima u vezi s primjenom Odluke o komunalnom redu.

60%

Rad sa strankama

30 %

Drugi poslovi po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

10 %

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

srednja stručna sprema pravne, ekonomske, turističko-ugostiteljske, tehničke i poljoprivredne struke, ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Jednostavni i uglavnom rutinski poslovi koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj samostalnosti:

Poslovi se obavljaju uz stalni nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručnih komunikacija uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela

 

                   

 

 

 

 

  1. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

10.1.1.

 

Zamjenik pročelnika

 

I.

 

Viši rukovoditelj

 

-

 

2.

 

 

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Sudjelovanje zajedno s pročelnikom u planiranju, vođenju i koordinaciji poslovima iz nadležnosti upravnog odjela, doprinošenje razvoju koncepata te rješavanje strateških zadaća.

45 %

Pružanje stručne pomoći građanima i pravnim osobama, te službenicima u pitanjima iz nadležnosti upravnog odjela.

25 %

Sudjelovanje u izradi programa i plana rada upravnog odjela, podnošenje pisanih izviješća o radu.

15 %

Sudjelovanje u izradi prijedloga dijela proračuna koji se odnosi na upravni odjel, izrada prijedloga akata iz nadležnosti upravnog odjela.

10 %

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

5 %

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist pravne ili arhitektonske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika.

Stupanj složenosti poslova:

Uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranja pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.

Stupanj samostalnosti:

Zamjenik pročelnik je samostalan u radu ograničen povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema.

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i  financijska sredstva do određenog iznosa.

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj suradnje s drugim tijelima uključuje stalnu stručnu komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija.

                   

 

 

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

10.1.2.

 

Viši savjetnik - specijalist za pravna pitanja

 

II.

 

Viši savjetnik - specijalist

 

-

 

2.

 

 

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe općih i drugih akata, strategija i programa, vođenje projekata, po potrebi poslovi pravnog zastupanja, rješavanja upravnih i drugih predmeta, a sve iz nadležnosti upravnog odjela

70 %

Pružanja savjeta i stručne pomoći službenicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja iz nadležnosti upravnog odjela

20 %

Drugi poslovi po nalogu pročelnika

10 %

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri na najsloženijim poslovima iz odgovarajućeg područja, te istaknuti rezultati u području povezanom sa samoupravnim djelokrugom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito sudjelovanje u izradi i provedbi propisa, strategija i drugih akata, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta, objavljeni znanstveni i stručni radovi, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

 

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti posla uključuje obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe općih i drugih akata, strategija i programa, vođenje projekata, te pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja

 

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje rad u skladu s općim i specifičnim uputama rukovodećeg službenika

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te donošenje odluka od značenja za pojedino područje iz djelokruga upravnog tijela

 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija uključuje stalne kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta

                   

 

 

  1. Upravni odjel za kulturu i baštinu

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

2.2.1.

 

 

Zamjenik pročelnika za ustanove u kulturi

 

I.

 

Viši rukovoditelj

 

-

 

2.

 

 

1

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Proučavanje i stručna obrada najsloženijih pitanja u ustanovama u kulturi, organiziranje izvršavanja neposrednih zadataka i nadzor rada službenika u izvršavanju povjerenih poslova

75%

Izrada stručnih materijala, koordinacija stručnim radom, unapređenje organizacije, poslovanja i metoda rada u ustanovama u kulturi

10%

Praćenje ostvarenja proračuna

10%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika

5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranja pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća

Stupanj samostalnosti:

Zamjenik pročelnik je samostalan u radu ograničen povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i  financijska sredstva do određenog iznosa

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj suradnje s drugim tijelima uključuje stalnu stručnu komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija

                   

 

 

 

 

  1. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

9.1.1.

 

 

Zamjenik pročelnika

 

I.

 

Viši rukovoditelj

 

-

 

2.

 

 

2

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Sudjelovanje zajedno s pročelnikom u planiranju, vođenju i koordinaciji poslovima iz nadležnosti upravnog odjela, doprinošenje razvoju koncepata te rješavanje strateških zadaća.

 

45 %

Pružanje stručne pomoći građanima i pravnim osobama, te službenicima u pitanjima iz nadležnosti upravnog odjela.

 

25 %

Sudjelovanje u izrada programa i plana rada upravnog odjela, podnošenje pisanih izviješća o radu.

 

15 %

Sudjelovanje u izradi prijedloga dijela proračuna koji se odnosi na upravni odjel, izrada prijedloga akata iz nadležnosti upravnog odjela.

 

10 %

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

5 %

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist pravne, građevinske ili arhitektonske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika.

Stupanj složenosti poslova:

Uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranja pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.

Stupanj samostalnosti:

Zamjenik pročelnik je samostalan u radu ograničen povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema.

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i  financijska sredstva do određenog iznosa.

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj suradnje s drugim tijelima uključuje stalnu stručnu komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija.