Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15. - 25. kolovoza 2021.Objavljeno: 25.08.21.

111. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), a u skladu s člankom 48.  Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) i člankom 18. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

 

 

      

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ imenuju se:

-       Zrinka Raguž, predsjednica

-       Martina Skopljaković

-       Nikolina Korać

-       Nikola Pavlović

 

II.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

III.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/18-03/09

URBROJ: 2117/01-01-21-16

Dubrovnik, 9. kolovoza 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------