Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 12. srpnja 2018.Objavljeno: 18.08.18.

134. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2017. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst , 137/15 i 123/17), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13-pročišćeni tekst), te članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

ZAKLJUČAK

 

1.    Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2017. godinu.

 

2.    Izvješće o Planu gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2023. godine objavljuje se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. 

 

3.    Ovaj Zaključak provest će Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

Prilog: IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika.pdf

 

KLASA: 351-01/18-01/54

URBROJ: 2117/01-01-18-04

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------