Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15. - 25. kolovoza 2021.Objavljeno: 25.08.21.

108. Odluka o započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 5., stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17), a u skladu s odredbama članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 2. kolovoza 2021. donosi

 

 

O D L U K U

o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

 

I.

 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu IDPPUGD).

 

Nositelj izrade IDPPUGD i postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IDPPUGD je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

II.

 

IDPPUGD se izrađuju temeljem Odluke o izradbi IDPPUGD koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 05/21).

 

Razlozi, ciljevi i programska polazišta za izradu IDPPUGD dana su u navedenoj odluci i to redom:

 

Razlozi:

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupit će se radi:

-     usklađenja s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije

-     uvrštenja kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika

-     usklađenja sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika

-     usklađenja s važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja prostornog planiranja, zaštite mora, uređenja i zaštite obalnog, posebno otočkog i zaštićenog područja te drugih srodnih područja koji su stupili na snagu nakon donošenja posljednjih izmjena i dopuna Plana

-     ugradnje mjera radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

-     realizacije preporuka, mjera i aktivnosti navedenih u Izvješću o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014-2018

-     usklađenja demografskih, gospodarskih i drugih podataka od utjecaja na prostorno uređenje koji su se izmijenili u razdoblju od donošenja Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Plan)

-     revizije planskih rješenja infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika i dr.)

-     preispitivanja i redefiniranja uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina unutar građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja naselja i izvan građevinskog područja naselja

-     potrebe redefiniranja građevinskih područja naselja i utvrđivanja stvarnog stanja njihove izgrađenosti i uređenosti građevinskih područja, polazeći od uočenih planskih slabosti, razine komunalnog uređenja i prispjelih prijedloga građana, mjesnih odbora, gradskih kotara i drugih korisnika prostora te izrađenih stručnih podloga i detaljnih urbanističkih analiza

-     preispitivanja broja propisanih urbanističkih planova uređenja te, sukladno detaljnijim urbanističkim analizama, propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja

-     implementiranja zona sanitarnih zaštita izvorišta na području Grada Dubrovnika u prostorno-plansku dokumentaciju

-     planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik u cilju stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju gradskih projekata

-     otklanjanja uočenih nedostataka i neusklađenosti Odredbi za provođenje Plana i njihovo usklađivanje s vrijednostima prostora

-     ispravaka grešaka i usklađenja u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana uočenih tijekom provedbe Plana

-     zahtjeva javnopravnih tijela iz područja njihove nadležnosti

-     usklađivanja podloga koordinatnom sustavu HTRS96/TM i kartografskih prikaza digitalnom katastarskom planu

-     drugih izmjena i dopuna za koje se utvrdi potreba tijekom postupka izrade Izmjena i dopuna Plana, a koje proizlaze iz prethodno navedenih razloga.

 

Ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana su:

-   usklađenje s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije

-   uvrštenje kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika

-   usklađenje sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika i preporukama navedenih u Izvješću o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014-2018.

-   usklađenje s važećim zakonskim i podzakonskim propisima te ugradnja mjera radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

-   usklađenje demografskih, gospodarskih i drugih podataka od utjecaja na prostorno uređenje koji su se izmijenili u razdoblju do donošenja Plana

-   revizija planskih rješenja infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika i dr.)

-   preispitivanja i redefiniranja uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina unutar građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja naselja i izvan građevinskog područja naselja i utvrđivanja stvarnog stanja njihove izgrađenosti i uređenosti građevinskih područja

-   preispitivanje broja propisanih urbanističkih planova uređenja te, sukladno detaljnijim urbanističkim analizama propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja

-   prostorno-planska zaštita izvorišta uvrštenjem zona sanitarne zaštite na području Grada Dubrovnika

-   realizacija sadržaja i projekata od interesa za Grad Dubrovnik

-   osiguranje skladnosti gradnje i zaštite prostora otklanjanjem uočenih nedostataka i neusklađenosti Odredbi za provođenje, te ispravka grešaka i usklađenja u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana uočenih tijekom provedbe Plana

-   usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela sukladno njihovim nadležnostima

-   usklađenje kartografskih prikaza i podloga Plana HTRS/96TM i DKP-u.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana:

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i odnosi se na njegov tekstualni i grafički dio.

 

 

III.

 

Radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš IDPPUGD provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj: 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se plan donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

 

 

IV.

 

Prije započinjanja postupka strateške procjene proveden je postupak Prethodne ocjene IDPPUGD na ekološku mrežu, temeljem kojeg je Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove 6. srpnja 2021. Donijela Rješenje KLASA:UP/I-612-07/21-01/05, URBROJ:2117/1-09/2-21-08 da se za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika Prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže te je obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 23. stavak 3. obavlja se u okviru postupka strateške procjene utjecaja plana na okoliš.

 

 

V.

 

U postupku strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

 

VI.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika je dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

 

VII.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“

 

 

KLASA:351-01/21-01/05

URBROJ: 2117/01-01-21-09                                                                                             

Dubrovnik, 2. kolovoza 2021.                            

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------