Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 12. srpnja 2018.Objavljeno: 18.08.18.

133. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 18. i 19. prosinca 2017., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

  1. Prihvaća se Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2017. godinu.

 

  1. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2017. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

               

Prilog: Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2017. godinu

 

KLASA: 214-01/17-01/20

URBROJ: 2117/01-09-17-3

Dubrovnik, 18. i 19. prosinca 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------