Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 12. srpnja 2018.Objavljeno: 18.08.18.

132. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 18. i 19. prosinca 2017., donijelo je

 

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika

za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine

 

 

 

I.  UVOD

 

Smjernicama  za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite definiraju se pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, konkretni koraci, potrebne mjere poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite za rok od 4 godine i to na svim subpodručjima sustava civilne zaštite.

 

Smjernicama se utvrđuje i način provođenja kontinuiranog nadzora njihovog provođenja s nositeljima, način izvješćivanja odgovorne osobe te izrada, predlaganje i usvajanje interventnih mjera kada se utvrde značajna odstupanja koja ugrožavaju ostvarivanje pojedinačnih ili sveukupnog cilja na području civilne zaštite.

 

Grad Dubrovnik organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Grad Dubrovnik je dužan jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na svom području sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Grad Dubrovnik za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organizira sudjelovanje volontera radi provođenja određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i posebnih propisa.

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada Dubrovnika provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

      Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika

      Vatrogasna zajednica ( JVP „ Dubrovački vatrogasci“ i DVD-ovi)

      Gradsko društvo Crveni križ Dubrovnik

      Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Dubrovnik

      Udruge

      Postrojbe i povjerenici civilne zaštite Grada Dubrovnika

      Koordinatori na lokaciji

      Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

 

 

II.  PLANSKI DOKUMENTI

 

Grad Dubrovnik ima usvojenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada Dubrovnika, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite na području Grada Dubrovnika.

                    

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu sa člankom 93. i 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15).

 

Grad Dubrovnik usvojit će Prvu procjenu rizika od katastrofa za područje Grada Dubrovnika do kraja ožujka 2018. godine temeljem članka 8. Pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju.

 

Nakon donošenja procjene rizika, potrebno je izraditi plan upoznavanja svih sudionika u provedbi sustava civilne zaštite sa vrstom i kvantitetom prepoznatih rizika i s ulogom svakog pojedinog sudionika u njihovom otklanjanju.

 

Do donošenja procjene rizika potrebno je kontinuirano ažurirati važeće planske dokumente: Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Grada Dubrovnika, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Na prijedlog Gradonačelnika Gradsko vijeće:

      u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

      donosi procjenu rizika od velikih nesreća,

      donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,

      donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite,

      osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

 

Gradonačelnik izvršava slijedeće zadaće:

      donosi Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada

      donosi plan djelovanja civilne zaštite,

      donosi plan vježbi civilne zaštite.

 

Na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Dubrovnik potrebno je u roku od 6 mjeseci donijeti Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika te ga uskladiti s Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja.

 

III. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

  1. Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika

Stožer civilne zaštite Grada (u daljnjem tekstu Stožer CZ) je stručno, operativno i koordinativno tijelo za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

U promatranom periodu Stožer CZ usmjerava svoje aktivnosti na:

-          kontinuirani rad svih članova Stožera CZ,

-          osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član Stožera CZ i usklađenog djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize,

-          stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član Stožera CZ i kontinuirana priprema baze podataka raspoloživih resursa,

-          pravodobno reagiranje i odlučivanje,

-          kontinuirano osposobljavanje i uvježbavanja,

-          kontinuirano ažuriranje podataka o članovima.

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera civilne zaštite.

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika je za osnovani Stožer donio Poslovnik o radu Stožera CZ Grada Dubrovnika kojim se definira način rada Stožera.

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ.

 

Članovi Stožera CZ konstantno će se educirati, osposobljavati i uvježbati s ciljem izvršavanja svojih zadaća upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće kako bi se spriječile, ublažile i otklonile posljedice katastrofe i veće nesreće na području Grada.

 

Stožer CZ Grada se u pravilu sastaje najmanje dva puta godišnje i to uoči protupožarne ljetne sezone postupajući po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH koji program redovito donosi vlada RH za svaku tekuću godinu kao i koncem godine radi razmatranja i analize stanja civilne zaštite te određivanja smjernica i razvoja civilne zaštite, a uoči donošenja Proračuna Grada. Također, prati se uvježbavanje i opremanje operativnih snaga civilne zaštite.

 

  1. Operativne snage vatrogastva

 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite Grada Dubrovnika u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Dubrovnik, te Planom zaštite od požara, za Grad Dubrovniku kojoj su razrađeni resursi, postupanja i obaveze i glede sustava zaštite od požara za područje Grada Dubrovnika prikazan je stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi, odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava, te njihova područja  djelovanja i odgovornosti sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara.

Vatrogastvo je u Gradu Dubrovniku trenutno najjača, najbrojnija i najoperativnija snaga u sustavu civilne zaštite.

 

Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika djeluje kao krovna organizacija u Gradu Dubrovniku i u nju je udruženo 10 DVD-a i JVP Dubrovački vatrogasci sa postajom u Dubrovniku i Ispostavom u Orašcu. U JVP Dubrovački vatrogasci, postaja Dubrovnik nalazi se operativni centar za područje  Grada i sa kojeg se mjesta uzbunjivaju sve vatrogasne snage Grada Dubrovnika.

 

Vatrogasnu opremu, osobnu i skupnu zaštitnu opremu, vatrogasne armature i sredstva za gašenje vatrogasci na području Grada nabavljaju kompletnu opremu prema važećim Pravilnicima, Planovima i potrebama pojedinih postrojbi.

 

Prema procjeni ugroženosti od požara DVD-a na području Grada razvrstana su prema područjima gdje djeluju na stožerna (DVD Koločep, DVD Lopud, DVD Šipan) i ostala (DVD Suđurađ, DVD Orašac,DVD Zaton, DVD Mravinjac, DVD Gornja sela, DVD Osojnik, DVD Rijeka dubrovačka), te posjeduju svu potrebnu vatrogasnu tehniku, kao i skupna i zaštitna sredstva.

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada koju je donjelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

 

U narednom razdoblju potrebno je:

      kontinuirano usklađivati planove zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,

      opremati vatrogasna društva na području Grada u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme,

      provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova.

 

  1. Gradsko društvo Crveni križ Dubrovnik

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

Kao jedna od zadaća civilne zaštite i Društva je osposobljavanje članstva i građana za njihovu samozaštitnu funkciju u velikim nesrećama i katastrofama te drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u mjerama i aktivnostima civilne zaštite.

Grad Dubrovnik, u cilju kvalitetnijeg uključivanja, organizacije i rada Društva Crveni križ Dubrovnik u sustavu civilne zaštite, je sa Društvom sklopio ugovor o međusobnoj suradnji i finaciranju, dao na korištenje i raspolaganje sklonište u Lapadu te dio opreme i sredstava civilne zaštite.

 

  1. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Dubrovnik

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, planovima civilne zaštite Grada Dubrovnika i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

 

Grad Dubrovnik, u cilju kvalitetnijeg uključivanja HGSS - Stanica Dubrovnik u sustav civilne zaštite, je sa HGSS – Stanica Dubrovnik sklopio ugovor o međusobnoj suradnji i finaciranju, dao na korištenje i raspolaganje sklonište u Mokošici kao i mogućnost korištenja prostora za obavljanje svoje djelatnosti na području Lapada.

 

Grad Dubrovnik izdvaja iz proračuna sredstva za financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik temeljem ugovora o suradnji.

 

      Udruge

 

Na području Grada Dubrovnika djeluju udruge koje su navedene u postojećim planskim dokumentima zaštite i spašavanja.

 

Grad Dubrovnik će u promatranom razdoblju, sukladno članku 31.stavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN.br.82/15.), međusobne odnose s udrugama definirati sporazumima. Sporazumom se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojima se uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite, aktivnosti u vježbama, moguće financiranje sredstava namjenjena jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te uključivanje članove udruga u one segmente sustava civilne zaštite  obzirom na područje rada za koje su osnovani.

 

U cilju što kvalitetnijeg uključivanja udruga u sustav civilne zaštite u promatranom periodu Grad Dubrovnik će:

      utvrditi Udruge sukladno članku 31. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN. br.82/15.)

      utvrditi postojeću materijalno-tehničku opremljenost udruga,

      potpisati Sporazum sa udrugama utvrđujući mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite

      prilikom popune postrojbi civilne zaštite pripadnicima udruga dati mogućnost da predlože pripadnike iz svojih redova,

      prilikom financiranja udruga, sredstva za financiranje usmjeriti na kupnju materijalno-tehničkih sredstava koja se nalaze u materijalno-tehničkom ustroja timova civilne zaštite.

      financiranje udruga provesti temeljem dostavljenih Izvještaja o radu udruga, njihovih Planova i programa rada.

 

      Postrojbe i povjerenici civilne zaštite Grada

Aktivnosti i mjere civilne zaštite, ustroj i broj pripadnika postrojbe Civilne zaštite Grada određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Do donošenja Procjene rizika Grad Dubrovnik raspolaže:

 

      Postrojbom civilne zaštite opće namjene koja broji 51 pripadnika

      Postrojbom specijalističke namjene - tim  civilne zaštite za spašavanje iz ruševina lake kategorije Grada Dubrovnika s 28 pripadnika i 2 potražna psa

      Postrojbom specijalističke namjene civilne zaštite - tim za zaštitu i spašavanje iz vode Grada Dubrovnika s 16 pripadnika

      Postrojbu specijalističke namjene - tim civilne zaštite za logistiku sastavljen od  30 pripadnika

Za unapređenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je:

      izvršiti popunu timova civilne zaštite pripadnicima koji svojim znanjem, stručnim i organizacijskim sposobnostima mogu doprijeti kvalitetnom izvršavanju zadaća u civilnoj zaštiti,

      utvrditi materijalno–tehnički ustroj timova i sustavno sredstvima iz proračuna financirati materijalno-tehničko opremanje timova,

      utvrditi da li u fondovima Europske unije postoje financijska sredstva, koja bi se mogu koristiti za opremanje postrojbi civilne zaštite, i, ako postoje, izraditi Program za njihovo korištenje,

      izvršiti obuku zapovjednih struktura tima na svim razinama upravljanja i zapovijedanja,

      izvršiti obuku pripadnika timova, zdravstvene preglede i osigurati pripadnike postrojbi

      vršiti smotru timova i provjeru mobilizacijske spremnosti,

      sukladno Planu vježbi ih uključiti u organizirane pokazne vježbe.

Imenovanje povjerenika civilne zaštite na području Grada Dubrovnika određeno je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Zadaća povjerenika i njegovog zamjenika je:

      sudjelovanje u pripremama građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja mjera osobne i uzajamne zaštite,

      davanje obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

      sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

      organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina,

      provjeravanje postavljanja obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i obavještavanje inspekcije civilne zaštite o propustima.

 

      Koordinatori na lokaciji

 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s Stožerom civilne zaštite Grada Dubrovnika usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

 

      Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Grad Dubrovnik donio Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN.br. 82/15).

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama Grada Dubrovnika određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su izraditi Operativni plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama  Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata.

U cilju što kvalitetnijeg uključivanja pravnih ososba u sustav civilne zaštite u promatranom razdoblju Grad Dubrovnik temeljem izvoda Procjene rizika i Plana civilne zaštite Grada Dubrovnika određuje mjere i aktivnosti za pojedinu pravnu osobu u sustavu civilne zaštite, utvrduje njihovu postojeću materijalno-tehničku opremljenost, savjetuje i usmjerava pravne osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite na izradu svojih Operativnih planova te prema tome kontinuirano usklađuje i ažurira svoje planske dokumente civilne zaštite.

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe

koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su

nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl.

Tim će se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostaviti izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite za područje Grada , te će s istima zaključiti ugovori o međusobnoj suradnji kojim se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Grada.

 

Grad Dubrovnik ima sklopljen Ugovor o korištenju teške građevinske mehanizacije sa tri tvrtke koje se uključuju u pomoć kod većih nesreća i katastrofa.

 

  1. MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

 

  1. Uzbunjivanje i obavješćivanje

 

Sukladno Pravilniku o uzbunjivanju stanovništva, uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda Dubrovnik (DUZS PU Dubrovnik).

Iako Grad nema obveze u razvijanju ovog sustava, osigurava se informiranost građana o stanju sustava za uzbunjivanje na području Grada, a DUZS PU Dubrovnik kontinuirano izvještava o stanju sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na način da njihovo izvješće postaje sastavni dio analize o stanju civilne zaštite na području Grada.

Informiranost podrazumijeva analizu sustava uzbunjivanja na način da se:

      utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na cijelom području Grada,

      utvrde kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u funkciji ili je u stanju koji ne omogućava pravovremeno upozoravanje stanovništva,

      obavijesti o planiranim ulaganja u sustav u narednom razdoblju

      obavjeste vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.) na uspostavu i održavanje odgovarajućeg sustava uzbunjivanja građana, te omogući povezivanje sustava sa Županijskim centrom 112 Dubrovnik.

Kako je potrebno žurno osposobiti sustav uzbunjivanja, Grad u promatranom razdoblju, a u suradnji sa DUZS PU Dubrovnik, će sufinancirati kupnju novih i skidanje dotrajalih sirena na području Grada.

U promatranom razdoblju Grad planira Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada, a u tekstualnom i grafičkom dijelu svih planova koji će se donositi, definirat će se sve mjere civilne zaštite i spašavanja ljudi sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara Grada i zahtjeva DUZS PU Dubrovnik. Navedene mjere civilne zaštite u prostornom planiranju definiraju se s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanje većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

 

U Gradu se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za njihovo provođenje.

 

  1. Edukacija stanovništva na području civilne zaštite

 

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete konstantno će se educirati stanovništvo na slijedeći način:

      provođenjem informiranja građana putem sredstava javnog informiranja ,

      provođenjem informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,

      prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za civilnu zaštitu,

      prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,

      uvrštavanjem na web stranicu Grada dijelove Plana civilne zaštite, korisnih za informiranje građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.

 

U promatranom razdoblju tiskati će se edukativni letci koji će se podijeliti građanima Grada, vezano općenito uz sustav zaštite i spašavanja, a koji će biti specijalizirani za potres kao jedan od potencijalnih ugroza.

Edukaciju djece i vježbe evakuacije u osnovnim školama i vrtićima, Grad će nastaviti provoditi u  suradnji sa DUZS PU Dubrovnik te ostalim operativnim snaga i žurnim službama na području Grada.

 

  1. Planiranje korištenja prostora

 

Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja znače preventivne aktivnosti i mjere koje moraju sadržavati dokumenti prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjevi sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika sastavni su dio Prostornog plana Grada Dubrovnika.

 

  1. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika u skladu s člankom 70. i 72. Zakona o sustavu civilne zaštite financira se iz Proračuna Grada Dubrovnika.

Ova se sredstva u Proračunu planiraju analitički – prema segmentima sustava civilne zaštite.

Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.

Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za:

      zapovjedništva i postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu,

      postrojbe civilne zaštite (opremanje i osposobljavanje),

      udruge koje se bave civilnom zaštitom temeljem posebnih propisa na području Grada

      Gradsko društvo Crveni križ Dubrovnik i Gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik

      ostalih udruga od interesa za sustav civilne zaštite,

      unapređenje sustava civilne zaštite (edukacija, intelektualne usluge, vježbe),

      naknade mobiliziranim pripadnicima tima civilne zaštite,

      naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera civilne zaštite.

 

  1. ZAKLJUČAK

 

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka i posljedica katastrofa.

 

Grad Dubrovnik u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i provodi civilnu zaštitu.

Razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti, ali doprinosi i racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.

Dugi niz godina sustav civilne zaštite bio je sustavno zanemarivan na državnoj razini, koja je takav odnos prenijela i na područje Grada Dubrovnika.

Polazeći od ovakvog stanja potreban je duži vremenski period da se sustav civilne zaštite dovede u stanje pune spremnosti za izvršavanje obimnih i složenih mjera civilne zaštite.  

Pregled planiranih i izvršenih aktivnosti sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika  prikazan je tabelicom 1. 

 

 

 

 

 

Red. br.

Aktivnosti

Rok izvršenja

Izvršeno

Nositelj izrade

Napomena:

1.             

Godišnju Analizu stanja i  razvoja sustava CZ na području Grada Dubrovnika

godišnje, u vrijeme donošenja Proračuna

NE

Gradonačelnik

Usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

2.             

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

godišnje, u vrijeme donošenja Proračuna

NE

Gradonačelnik

Usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

3.             

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

godišnje, u vrijeme donošenja Proračuna

NE

Gradonačelnik

Usvaja Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

4.             

Donošenje Odluke o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada

U izradi

odluka gradonačelnika

Gradonačelnik

 

5.             

Procjenu rizika od velikih nesreća

Prva Procjena rizika do ožujka 2018. godine

NE

Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika

Kontinuirano jednom godišnje i po potrebi ažurirati

6.             

Plan djelovanja civilne zaštite

6 mjeseci od donošenja Procjene rizika od velikih nesreća

NE

Gradsko vijeće

Kontinuirano jednom godišnje i po potrebi ažurirati

7.             

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Donesena na temelju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Dubrovnika

Izmijeniti i dopuniti 2018. – 2021. godine

Usvojena

Gradsko vijeće

Uskladiti s Procjenom rizika

8.              

Stožer civilne zaštite

Imenovanje

Ažurirati  prema potrebi  2018.-2021. godine

Odluka gradonačelnika

Gradonačelnik

Ažurirati prema potrebi

Poslovnik o radu Stožera

Donesen

Odluka gradonačelnika

Osposobljavanje članova

2018. godina

NE

Plan pozivanja i aktiviranja

Izrađen

odluka gradonačelnika

 

Postrojbe civilne zaštite

Odluka o imenovanju članova Postrojbi

2018.- 2019. godina

 

Odluka

Gradsko vijeće

Ažurirati i uskladiti s Procjenom rizika

Odluka o imenovanju članova postrojbi specijalističkih postrojbi civilne zaštite

2018. godina

Odluka

Gradonačelnik

Ažurirati i uskladiti s Procjenom rizika

Kontinuirano ažuriranje i popunjavanje postrojbi civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite

2018. – 2021. godina

 

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

U skladu s Procjenom rizika i u suradnji sa Odsjekom za poslove obrane Dubrovnik

osposobljavanje članova Postrojbi

2019. - 2021. godina

NE

Ovlaštena obrazovna ustanova

U suradnji s DUZS Područni ured Dubrovnik

Temeljni zdravstveni pregled obveznika raspoređenih u Postrojbe specijalističkih namjena  cz

2018.-2021. godina

 

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

Temeljni zdravstveni pregledi provodit će se po popuni postrojbi specijalističkih namjena i povjerenika i njihovih zamjenika

osiguranje od posljedica nesreće

2018.-2021. godina

 

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

Kontinuirano svake godine za svakog pripadnika

9.              

povjerenici i zamjenici povjerenika cz

imenovanje povjerenika  i njihovih zamjenika

2018.-2021. godina

Zaključak gradonačelnika

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

Ažurirati i uskladiti s Procjenom rizika

osposobljavanje povjerenika i njihovih zamjenika

2018.-2021. godina

NE

Ovlaštena obrazovna ustanova

Obaviti u skladu

10.          

Osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

kontinuirano

NE

Gradonačelnik

Uskladiti s Procjenom rizika po njenom donošenju

11.          

Postrojbama civilne zaštite utvrđuje dužnosti, usklađuje podatke u sustav civilne zaštite,  zadužuje ih osobnom opremom, provodi smotre te ih upućuje na osposobljavanje i vježbe

kontinuirano

NE

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

 

12.          

Gradonačelnika osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite

u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost

DA

Državna uprava prema Programu osposobljavanja

Osposobljavanje održano 30.  listopada 2017. godine

13.          

Odrediti koordinatora na lokaciji sukladno specifičnostima izvanrednog događaja,

Prema potrebi odnosno u slučaju velike nesreće

NE

koordinatora određuje načelnik Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite

 

14.           

Voditi evidenciju pripadnika snaga civilne zaštite na svom području

2018.-2021. godine

NE

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

 

15.           

Plan vježbi civilne zaštite

1. godišnje

 

Gradonačelnik

 

16.          

Odluka o održavanju vježbe civilne zaštite

1. godišnje u skladu s Planom vježbi cz

 

Gradonačelnik

 

17.          

Plan nabave uključujući materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite

2018- 2021. godine

NE

Gradonačelnik

Izrađuje se sukladno proračunu Grada

18.          

 Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite

2018.-2021. godine

 

Gradsko vijeće

Na prijedlog Gradonačelnika

19.          

U proračunu osigurava financijska sredstva za pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno Smjernicama i Planu razvoja sustava civilne zaštite Grada

2018.-2021. godine

 

Gradsko vijeće

Na prijedlog Gradonačelnika

20.          

U proračunu Grada osiguravaju se financijska sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite

2018.-2021. godine

 

Gradsko vijeće

Na prijedlog Gradonačelnika

21.          

Sufinancira programe i projekte za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite

2018.-2021. godine

 

Gradsko vijeće

Na prijedlog Gradonačelnika

 

 

 

KLASA: 214-01/17-01/18

URBROJ: 2117/01-09-17-3

Dubrovnik, 18. i 19. prosinca 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------