Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 12. srpnja 2018.Objavljeno: 18.08.18.

131. Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za četverogodišnje razdoblje

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 7. sjednici, održanoj 18. i 19. prosinca 2017., donijelo je

 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

SA FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA ČETVOROGODIŠNJE RAZDOBLJE

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za četvorogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu s Smjernicama i analizom stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika u 2017. godini, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu.

 

Tijekom 2018. godine potrebno je:

 

1.      Izraditi Procjenu rizika sukladno zakonskim obvezama i usvojiti je na Gradskom vijeću

 

       ROK IZVRŠENJA:  ožujak/ travanj 2018. godine

       NOSITELJ IZVRŠENJA Gradonačelnik

       SURADNJA. Stožer CZ -Radna skupina za izradu i praćenje izrade Procjene rizika

       NAPOMENA Prema Odluci gradonačelnika usvaja Gradsko vijeće

 

2.      Izrada Plana djelovanja civilne zaštite

 

       ROK IZVRŠENJA: studeni 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA Gradonačelnik

       SURADNJA

       NAPOMENA

 

3.      Donijeti plan vježbi civilne zaštite za 2018. godinu;

 

       ROK IZVRŠENJA: ožujak 2018. godine

       NOSITELJ IZVRŠENJA Gradonačelnik

       SURADNJA Stožer CZ i operativne snage CZ

       NAPOMENA

 

4.      Održati  vježbe civilne zaštite prema planu vježbi za 2018.g.

 

       ROK IZVRŠENJA: tijekom 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA Gradonačelnik

       SURADNJA Stožer CZ i operativne snage CZ te PUZS-a Dubrovnik

       NAPOMENA prema planu vježbi u 2018.g.

 

5.      Izvršiti revidiranje i popunu postrojbi civilne zaštite novim pripadnicima;

 

       ROK IZVRŠENJA: tijekom 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

       SURADNJA Stožer CZ Grada , Ured za poslove obrane te PUZS-a Dubrovnik

       NAPOMENA U skladu s Procjenom rizika

 

6.      Nastaviti sa opremanjem (osobnom i skupnom opremom) postrojbi civilne zaštite, operativnih snaga te pravnih osoba i udruga u sustavu civilne zaštite;

 

       ROK IZVRŠENJA: tijekom 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

       SURADNJA Stožer CZ Grada, operativne snage CZ

       NAPOMENA U skladu s Procjenom rizika

 

7.      Osigurati pripadnike postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika

 

       ROK IZVRŠENJA: studeni 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

       SURADNJA Osiguravajuća kuća

       NAPOMENA U skladu s Procjenom rizika i popuni pripadnika

 

8.      Nakon izrade Procjene rizika donijeti Smjernice i godišnji plan za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za četverogodišnje razdoblje, te Analizu stanja i razvoja sustava CZ 

 

       ROK IZVRŠENJA: studeni/ prosinac 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA Gradonačelnik

       SURADNJA Stožer CZ Grada, operativne snage CZ

       NAPOMENA U skladu s Procjenom rizika usvaja Gradsko vijeće Grada na prijedlog gradonačelnika

 

9.       Izvršiti obrazovanje članova Stožera civilne zaštite

 

       ROK IZVRŠENJA: tijekom 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA gradonačelnik, Stožer CZ Grada

       SURADNJA Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik

       NAPOMENA Pravne osobe sa ovlaštenjem DUZS-a ili DUZS

 

10.   Potpisati Ugovore i Sporazume sa udrugama značajnim za sustav civilne zaštite i volonterskim udrugama o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća;

 

       ROK IZVRŠENJA: tijekom 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA Gradonačelnik

       SURADNJA Stožer CZ Grada, Udruge i volonteri na području Grada

       NAPOMENA U skladu s Procjenom rizika

 

11.   Sufinancirati programske aktivnosti pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o pravnim osobama od posebnog interesa za sustav civilne zaštite, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Dubrovnik, Društvo crvenog križa-Dubrovnik), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nisu redovna djelatnost;

 

       ROK IZVRŠENJA: tijekom 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA Gradonačelnik

       SURADNJA Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Dubrovnik, Društvo   

       crvenog križa-Dubrovnik

       NAPOMENA prema projektima i aktivnostima pravnih osoba

 

12.   Izvršiti tehničku kontrolu i nastaviti provoditi tekuće održavanje  skloništa;

 

       ROK IZVRŠENJA: tijekom 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

       SURADNJA Uravni odjel za nekretnine, pravna osoba sa ovlašćenjem

       NAPOMENA

 

13.   Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2018.godinu te poduzimati preventivno-planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju;

 

       ROK IZVRŠENJA: tijekom 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA gradonačelnik

       SURADNJA Stožer CZ Grada , Operativne snage Upravni odjel za poslove Gradonačelnika – civilna zaštita

       NAPOMENA Prema programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

        požara i ugrozi

 

14.   Aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

 

       ROK IZVRŠENJA: tijekom 2018.g.

       NOSITELJ IZVRŠENJA Gradonačelnik

       SURADNJA Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od  katastrofa.

       NAPOMENA Prema planu rada Platform

 

U tablici 1.i 1.1  dan je prikaz izvoda iz prijedloga proračuna i  aktivnosti sustava civilne zaštite za 2018. godinu.

 

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za četvorogodišnje razdoblje (2018. god. – 2021. god.)

 

 

Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2018. godinu

 

Prijedlog proračuna za 2018.godinu:

 

VATROGASTVO:  21.785.000,00 kn

 

  • JVP Dubrovački vatrogasci :           19.200.000,00 kn
  • VZ Grada Dubrovnika:                          2.585.000,00 kn
  • Prijedlog proračun sustava civilne zaštite ( bez vatrogastva ):    660.000,00 kn

 

Potprogram:  Civilna zaštita i Potprogram: Zaštita i spašavanje

       660.000,00 kn

Oprema za civilnu zaštitu (Oprema, odjeća postrojbi opće i specijalističke namjene CZ – a  Grada Dubrovnika, Osobna i skupna oprema za pravne osobe i udruge u sustavu CZ - operativnih snaga

 Sitni inventar

 

Naknade za rad na terenu, tečajevi, obuka i stručni ispiti, troškovi osiguranja i zdravstvenog pregleda, vježbe –Stožer CZ

 

          90.000,00 kn

 

      

          60.000,00 kn

Izrada dokumentacije

( Procjene i Planovi )

        120.000,00 kn

Ostale naknade za rad

         20.000,00 kn

Usluge  tekućeg i tehničkog održavanja skloništa

 

         80.000,00 kn

Ostale nespomenute usluge

 

          40.000,00 kn

Tekuće donacije Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Dubrovnik

       250.000,00 kn

Ukupni proračun za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika  za 2018. godinu: ( bez vatrogasva )

   660.000,00 kn

 

 

 

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA U RAZDOBLJU 2018. DO 2021. GODINE

 

 

 

 

 

   

 

         

Red. br.

OPIS POZICIJE

 

PLANIRANO
za 2018.g.
( kn )

PLANIRANO
za 2019.g.
( kn )

PLANIRANO
za 2020.g.
( kn )

PLANIRANO
za 2021.g.
( kn )

 

1.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

 

 

 

1.1.

Stožer civilne zaštite

 

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

 

1.1.1.

Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera

 

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

 

1.1.2

Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu– osiguranje, zdravstveni pregled

 

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

 

1.1.3.

Ostale nespomenute usluge

 

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.00,00

 

1.2..

Postrojbe civilne zaštite

 

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

 

1.2.1.

Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom

 

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

 

 

UKUPNO

 

150.000,00

150.000,00

150.000,00

 

150.000,00

 

2.

VATROGASTVO

 

 

 

 

 

 

2.1.

Javna vatrogasna postrojba

 

19.200.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

 

2.2.

Vatrogasna zajednica i DVD-ovi

 

2.585.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

 

 

UKUPNO

 

21.785.000,00

22.650.000,00

22.650.000,00

 

3.

SKLONIŠTA

 

 

 

 

 

 

3.1.

tekuće održavanje skloništa

 

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

 

 

UKUPNO

 

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

 

4.

PRAVNE OSOBE I UDRUGE GRAĐANA KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

 

 

 

4.1.

Oobna i skupna oprema za pravne osobe i udruge u sustavu civilne zaštite

 

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

 

4.2.

HGSS - Stanica Dubrovnik

 

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

4.3.

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik

 

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00 

 

 

UKUPNO

 

1.280.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00 

 

5.

IZRADA DOKUMENTACIJE

 

 

 

 

 

 

5.1.

Izrada planske dokumentacije ( Procjena, planova, operativnih planova )

 

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

 

 

UKUPNO

 

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

 

 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA

 

23.415.000,00

24.300.000,00

24.300.000,00

1.650.000,00

Bez vatrogastva 

 
                   

 

KLASA: 214-01/17-01/19

URBROJ: 2117/01-09-17-2

Dubrovnik, 18. i 19. prosinca 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------