Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12. - 13. srpnja 2021.Objavljeno: 13.07.21.

79. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

GRADSKE UPRAVE

 

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/18., 12/18., 13/18., 14/18., 21/18., 26/18., 8/19., 9/19., 14/19., 17/19., 1/20., 5/20., 11/20., 15/20., 1/21., 3/21., 4/21. i 11/21.) mijenja se na način:

 

„U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika otvara se novo radno mjesto rednog broja 1.30.3. Viši stručni suradnik I za zaštitu na radu, civilnu zaštitu i zaštitu od požara. 

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju otvara se novo radno mjesto rednog broja 12.1.1. Viši savjetnik – specijalist za strateško planiranje i razvojne projekte.

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-21-137

Dubrovnik, 13. srpnja 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

-----------------------------

 

  1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

1.30.3.

 

Viši stručni suradnik I za zaštitu na radu, civilnu zaštitu i zaštitu od požara

 

II.

 

Viši stručni suradnik

 

-

 

6.

 

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE

 

1

 

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Provođenje svih postupaka vezano za zaštitu na radu, osposobljavanje službenika i namještenika za rad na siguran način i vođenje propisanih očevidnika za službenike i namještenike, kao i druge poslove sukladno pozitivnim propisima iz zaštite na radu

 

35%

Poslovi vezani za organiziranje zaštite od požara, skrb o stanju zaštite od požara na objektima u vlasništvu Grada Dubrovnika, sudjelovanje u izradi plana zaštite od požara i sudjelovanje u izradi akata koji reguliraju zaštitu od požara, vođenje odgovarajućih evidencija u vezi zaštite od požara, suradnja s mjerodavnim institucijama iz oblasti zaštite od požara

 

25%

Suradnja u izradi procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja za područje grada Dubrovnika, te u koordiniranju snaga zaštite i spašavanja u slučaju veće nesreće ili katastrofe. Praćenje i analiza stanja vezano uz pripravnost za reagiranje na prirodne i tehničko tehnološke nesreće. Izrada zapisnika, izvješća, vođenje evidencija i drugih stručnih i tehničkih poslova iz područja civilne zaštite

 

35%

Drugi poslovi po nalogu voditelja i pročelnika

5 %

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

magistar pravne struke ili stručni specijalist javne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit iz područja za zaštitu od požara, položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu sukladno propisima o zaštiti na radu, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika, položen stručni ispit iz područja zaštite od požara

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje stalne složenije stručne poslove unutar upravnog tijela

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i detaljne upute nadređenog službenika u pojedinim poslovima

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada  

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručnih komunikacija uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

 

                   

 

 

  1. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

 

BROJ RADNOG MJESTA

 

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

12.1.1.

 

 

Viši savjetnik – specijalist za strateško planiranje i razvojne projekte

 

II.

 

Viši savjetnik - specijalist

 

-

 

2.

 

 

1

 

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Analiziranje  i usklađivanje dokumenata strateškog planiranja razvoja Grada s hijerarhijski višim dokumentima.

 

15%

Obavljanje stručnih poslova za potrebe analize ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata vezanih za provedbu EU programa i projekata.

 

30%

Stručna obrada natječaja Europske unije i priprema projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije.

 

15%

Izrada prijedloga akata iz nadležnosti upravnog odjela.

 

10%

Obavljanje poslova vezanih uz članstvo Grada Dubrovnika u međunarodnim organizacijama i drugi poslovi vezani uz međunarodnu i regionalnu suradnju.

 

20%

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

10%

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili turističke struke, najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri na najsloženijim poslovima iz odgovarajućeg područja, te istaknuti rezultati u području povezanom sa samoupravnim djelokrugom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito sudjelovanje u izradi i provedbi propisa, strategija i drugih akata, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta, objavljeni znanstveni i stručni radovi, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

 

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti posla uključuje obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe općih i drugih akata, strategija i programa, vođenje projekata, te pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja

 

Stupanj samostalnosti:

Stupanj samostalnosti uključuje rad u skladu s općim i specifičnim uputama rukovodećeg službenika

Stupanj odgovornosti:

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te donošenje odluka od značenja za pojedino područje iz djelokruga upravnog tijela

 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

 

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija uključuje stalne kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta