Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12. - 13. srpnja 2021.Objavljeno: 13.07.21.

78. Zaključak o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 51. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i članka 48. stavka 3. točke 17. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 2/21), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik

 

 

1.   Nada Medović, dipl. iur. iz Dubrovnika, imenuje se članom Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik, kao predstavnica Grada Dubrovnika.

 

2.   Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/17-03/20

URBROJ: 2117/01-01-21-2

Dubrovnik, 1. srpnja 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------